Gemeenteblad van Haarlemmermeer

Datum publicatieOrganisatieJaargang en nummerRubriek
HaarlemmermeerGemeenteblad 2019, 126575BeleidsregelsBeleidsregel korting op subsidies

 

Betreft: Beleidsregel korting op subsidies

Vastgesteld: 7 mei 2019

Datum bekendmaking: 23 mei 2019

Treedt in werking: 24 mei 2019

Wettelijke basis: Algemene subsidieverordening gemeente Haarlemmermeer 2017, titel 4.2 en 4.3 van de Algemene wet bestuursrecht en artikel 156 van de Gemeentewet

 

Het college van burgemeester en wethouders van de gemeente Haarlemmermeer stelt de volgende beleidsregel vast:

 

 

Artikel 1 Definities

In deze beleidsregel wordt verstaan onder:

 • a.

  Asv: Algemene subsidieverordening Haarlemmermeer 2017;

 • b.

  aanvrager: een aanvrager als bedoeld in artikel 1 onder a van de Asv;

 • c.

  onvolledige aanvraag: een door de aanvrager ingediende aanvraag om subsidieverlening, subsidievaststelling of de verantwoording in het kader van de steekproef waarbij het aanvraagformulier niet volledig of onjuist is ingevuld of waarbij de vereiste stukken ontbreken;

 • d.

  subsidie: een één- of meerjarige subsidie als bedoeld in artikel 1 onder h, m, p en q van de Asv;

 • e.

  steekproef: een middel om de besteding van subsidies lager dan € 5.000, die bij verlening direct worden vastgesteld, te controleren;

 • f.

  termijnoverschrijding: overschrijding van de indieningstermijnen als bedoeld in de Asv of termijnen genoemd in nadere regels met betrekking tot verlening en vaststelling van subsidie en de termijnen gesteld voor de verantwoording in het kader van de steekproef.

Artikel 2 Reikwijdte

Deze beleidsregel heeft betrekking op het toepassen van een korting bij het niet uitvoeren van activiteiten, termijnoverschrijding en het indienen van onvolledige aanvragen om subsidie in de vaststellingsfase en de verantwoording in het kader van de steekproef. Dit beleid korting op subsidies is een aanvulling op de artikelen van afdeling 4.2.6 van de Algemene wet bestuursrecht.

 

Niet voldoen aan de voorwaarden/verplichtingen uit de Asv of de beschikking

Artikel 3 Korting bij het niet (geheel) uitvoeren van activiteiten

 • 1.

  Indien de subsidieontvanger zich niet aan de voorwaarden/verplichtingen houdt die gesteld worden aan de subsidie, kan de subsidie worden verlaagd of worden ingetrokken of lager of op nihil worden vastgesteld en het subsidiebedrag of een gedeelte hiervan worden teruggevorderd, in de volgende gevallen:

  • a.

   Indien een subsidieontvanger de gesubsidieerde activiteit niet uitvoert en de daaraan gekoppelde resultaatdoelstelling niet realiseert, wordt de subsidie op nihil vastgesteld;

  • b.

   Indien een subsidieontvanger de gesubsidieerde activiteit gedeeltelijk niet uitvoert, waardoor de aan de subsidie gekoppelde resultaatdoelstelling(en) gedeeltelijk niet gerealiseerd wordt/worden, wordt de subsidie verlaagd met een kortingspercentage, afhankelijk van het aantal activiteiten.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Korting bij termijnoverschrijding

 

Artikel 4 Korting bij termijnoverschrijding in verleningsfase

 • 1.

  Als een aanvrager zijn aanvraag om subsidie na de aanvraagtermijn zoals bedoeld in de Asv of nadere regels indient, wordt het te verlenen subsidiebedrag verlaagd conform de in deze beleidsregels opgenomen percentages.

 • 2.

  In uitzondering op lid 1, zijn eenmalige subsidies uitgesloten van korting bij termijnoverschrijding in de verleningsfase.

 • 3.

  Bij termijnoverschrijdingen, zoals bedoeld in lid 1, wordt het te verlenen bedrag van de subsidie verlaagd met:

  • a.

   tot vier weken te laat: 5% tot een maximum van € 1.000 bij subsidies tot € 100.000 en een maximum van € 5.000 bij subsidies vanaf € 100.000.

  • b.

   vanaf vier weken te laat: 10% tot een maximum van € 2.000 bij subsidies tot € 100.000 en een maximum van € 7.500 bij subsidies vanaf € 100.000.

 • 4.

  Indien de aanvraag om subsidie wordt ingediend na 1 oktober van het jaar voorafgaande aan het subsidiejaar, wordt er, met inachtneming van deze beleidsregel, slechts subsidie verleend indien er ruimte binnen het subsidieplafond is.

Artikel 5 Korting bij onvolledige aanvragen in verleningsfase

 • 1.

  Als een aanvrager een onvolledige aanvraag tijdig indient, wordt deze in de gelegenheid gesteld de aanvraag binnen 14 dagen aan te vullen.

 • 2.

  Voor zover een aanvrager, na rappel hiertoe, tijdig een volledige aanvraag indient of volledig aanvult, volgt een reguliere behandeling van de aanvraag.

 • 3.

  Als een aanvrager de aanvraag, zoals bedoeld in het eerste lid, volledig heeft aangevuld maar niet binnen de hersteltermijn, is artikel 4 lid 3 van overeenkomstige toepassing.

 •  

Artikel 6 Korting bij termijnoverschrijding in vaststellingsfase

 • 1.

  Een instelling die een subsidie heeft ontvangen en die de aanvraag tot vaststelling, of verantwoording in het kader van de steekproef niet heeft ingediend binnen de in de Asv of nadere regels bedoelde termijnen, of termijnen gesteld in het kader van de steekproef, ontvangt een voornemen tot ambtshalve subsidievaststelling.

 • 2.

  Als de aanvrager de aanvraag alsnog indient, wordt het vast te stellen subsidiebedrag verlaagd conform de in deze beleidsregels opgenomen percentages.

 • 3.

  Bij termijnoverschrijdingen, zoals bedoeld in het eerste lid, wordt het vast te stellen bedrag verlaagd met:

  • a.

   tot vier weken te laat: 2% tot een maximum van tot een maximum van € 1.000 bij subsidies tot € 100.000 en een maximum van € 5.000 bij subsidies vanaf € 100.000

  • b.

   vanaf vier weken te laat: 5% tot een maximum van € 2.000 bij subsidies tot € 100.000 en een maximum van € 7.500 bij subsidies vanaf € 100.000.

Artikel 7 Korting bij onvolledige aanvragen in vaststellingsfase

 • 1.

  Als een aanvrager een onvolledige aanvraag tijdig indient, wordt deze in de gelegenheid gesteld de aanvraag binnen 14 dagen aan te vullen.

 • 2.

  Voor zover een aanvrager, na rappel hiertoe, tijdig een volledige aanvraag indient of de aanvraag volledig aanvult, volgt een reguliere behandeling van de aanvraag.

 • 3.

  Als een aanvrager de aanvraag, zoals bedoeld in het eerste lid, volledig heeft aangevuld maar niet binnen de hersteltermijn, is artikel 6 lid 3 van overeenkomstige toepassing.

Artikel 8 Citeertitel/Inwerkingtreding

1. Deze beleidsregel kan worden aangehaald als beleidsregel “korting op subsidies”.

2. Deze beleidsregel treedt in werking op 21 mei 2019.