Gemeenteblad van De Fryske Marren

Datum publicatieOrganisatieJaargang en nummerRubriek
De Fryske MarrenGemeenteblad 2019, 126432Overige overheidsinformatieWijziging subsidieplafond 2019 subsidieregeling Internationale betrekkingen vastgesteld

 

Het college van burgemeester en wethouders van gemeente De Fryske Marren heeft op 14 mei 2019 voor de subsidieregeling Internationale betrekkingen een gewijzigd subsidieplafond 2019 vastgesteld. Een subsidieplafond is het bedrag wat er tijdens een bepaald jaar maximaal beschikbaar is voor de verstrekking van subsidies.

 

Subsidieplafond 2019

Subsidieregeling Internationale betrekkingen: € 10.000.

Verdeling subsidie

De wijze van verdelen van de subsidie is in de subsidieregeling opgenomen. Voor bovenstaande regeling geldt de algemene verdeelsleutel, deze is:

  • 1.

    Verstrekking van subsidie vindt plaats op volgorde van ontvangst van complete aanvragen, totdat het voor de betrokken subsidie vastgestelde subsidieplafond is bereikt.

  • 2.

    Als de aanvrager krachtens artikel 4:5 van de Algemene wet bestuursrecht de gelegenheid heeft gehad de aanvraag aan te vullen, geldt als datum van ontvangst van de aanvraag de datum waarop de aangevulde aanvraag is ontvangen.

  • 3.

    Indien het vastgestelde subsidieplafond dreigt te worden overschreden of wordt overschreden als gevolg van het aantal aanvragen dat op dezelfde dag wordt ontvangen, worden de aanvragen die op die dag ontvangen zijn, door middel van loting gerangschikt.

 

 

 

Aldus vastgesteld door burgemeester en wethouders van De Fryske Marren op 14 mei 2019

gemeentesecretaris, burgemeester,

Ditta Cazemier, Fred Veenstra