Aanwijzings- en opheffingsbesluit gereserveerde autodateparkeerplaatsen

 

Het college van burgemeester en wethouders van Den Haag,

 

overwegende dat:

 • de gemeente diverse aanvragen heeft ontvangen voor het aanleggen van gereserveerde plaatsen voor autodate;

 • drie gereserveerde plaatsen voor autodate worden verplaatst;

 • de aanvragers van een nieuwe plaats voldoen aan de voorwaarden voor het verlenen van een bedrijfsvergunning voor autodate en daarmee ook in aanmerking komen voor een gereserveerde plaats;

 

gelet op artikel 2 van de Parkeerverordening 1992;

 

besluit:

 

 • I.

  de volgende nieuwe locaties aan te wijzen als weggedeelte bestemd voor het parkeren van een deelauto door de vergunninghouder:

  1. Copernicusstraat, nabij nr. 220 / hoek Copernicusplein, eerste parkeervak naast oracs;

  2. Spaarwaterstraat, tweede parkeervak even zijde vanaf de Cornelis Houtmanstraat, achter de bestaande autodateplaats;

  3. Sweelinckplein middenberm, hoek 2e Sweelinckstraat op bestaande laadplaats, naast de huidige autodateplaats;

  4. Bazarstraat tegenover nr. 3, op bestaande laadplaats;

  5. Hemsterhuistraat, hoek Vondelstraat op bestaande laadplaats, naast oracs;

  6. Van Diemenstraat ter hoogte van nr. 74;

  7. Van de Spiegelstraat ter hoogte van nr. 12, links naast de inrit;

  8. 1e Sweelinckstraat tegenover nr. 6;

  9. Prins Hendrikplein, achter bestaande autodateplaats, aan de achterzijde van Van Galenstraat 70;

  10. Van Speijkstraat even zijde, eerste parkeervak vanaf Van de Spiegelstraat;

  11. Tasmanstraat oneven zijde, eerste parkeervak vanaf de Witte de Withstraat;

  12. Lorentzplein tegenover de oracs ter hoogte van nummer nr. 12, eerste parkeervak aan de linkerzijde;

  13. Elboogstraat ter hoogte van nr. 97, eerste parkeervak vanaf Cromvlietplein;

  14. Van Hogendorpstraat even zijde, eerste parkeervak vanaf Stationsweg;

  15. Saturnusstraat tussen nr. 36 en 50, de 3 meeste rechtse parkeerplaatsen.

 

 • II.

  de aanwijzing als weggedeelte bestemd voor het parkeren van een deelauto door vergunninghouder voor de navolgende locaties in te trekken:

  1. Tasmanstraat (Zeeheldenkwartier) bij huisnummer 132;

  2. Stationsweg thv 66;

  3. Reinkenstraat ter hoogte van nr. 93;

 

 • III.

  te bepalen dat dit besluit in werking treedt de dag na bekendmaking in het gemeenteblad.

 

Den Haag, 14 mei 2019

Het college van burgemeester en wethouders,

 

de secretaris,

Peter Hennephof

 

de burgemeester,

Pauline Krikke

 

 

Bent u het niet eens met dit besluit? En bent u belanghebbende? Dan kunt u een bezwaarschrift indienen.

Stuur dit uiterlijk binnen zes weken na de datum bekendmaking van het besluit in.

 

Maakt u gebruik van internet? Dien uw bezwaarschrift dan in via www.denhaag.nl/bezwaar. U hebt hiervoor DigiD nodig. Op www.denhaag.nl/bezwaar vindt u meer informatie. E-mailen kan niet.

 

Beschikt u niet over internet, dan kunt u het bezwaarschrift ook opsturen naar het volgende adres:

 

Burgemeester en wethouders van Den Haag,

AWB / bezwaar.

Postbus 12 600

2500 DJ DEN HAAG

 

Vermeld in uw bezwaarschrift:

 • -

  naam, adres, telefoonnummer (waar wij u overdag kunnen bereiken) en emailadres;

 • -

  de datum en handtekening;

 • -

  een duidelijke omschrijving van het besluit waartegen u bezwaar maakt. Stuur een kopie van het besluit mee en noem het kenmerk;

 • -

  de argumenten voor bezwaar.

 

Dient u namens iemand anders het bezwaar in? Stuur dan een schriftelijke en ondertekende verklaring (volmacht) mee waaruit blijkt dat u namens die persoon het bezwaar mag indienen.

 

Bij een spoedeisend belang kunt u na het indienen van een bezwaarschrift een verzoek om voorlopige voorziening indienen bij de rechtbank Den Haag.

Naar boven