Gemeenteblad van Rotterdam

Datum publicatieOrganisatieJaargang en nummerRubriek
RotterdamGemeenteblad 2019, 125979Beschikkingen | aanvraagKennisgeving ontwerp-omgevingsvergunning ‘brandveilig gebruik’ Tijs van Zeventerstraat 15, te Rotterdam

Wet algemene bepalingen omgevingsrecht, Uitgebreide voorbereidingsprocedure

Onderwerp

Burgemeester en wethouders van Rotterdam maken bekend dat een verzoek om omgevingsvergunning is ingediend

voor de activiteit ‘brandveilig gebruik’ voor het pand aan de Tijs van Zeventerstraat 15 te Rotterdam,

ten behoeve van een kinderdagverblijf. Burgemeester en wethouders zijn voornemens op grond van artikel 2.1, lid 1, onder d,

van de Wet algemene bepalingen omgevingsrecht, de omgevingsvergunning te verlenen.

Inzage

De ontwerp-omgevingsvergunning ligt in verband hiermee ter inzage van

22-05- 2019 tot en met 02-07- 2019 bij:

 

Stadsontwikkeling te Rotterdam (na telefonische afspraak 010 – 4896411).

 

Het ontwerpbesluit is tevens beschikbaar via de landelijke website www.overheid.nl.

Zienswijzen

Gedurende bovenvermelde termijn kan een ieder gemotiveerd zienswijzen naar voren brengen.

Schriftelijke zienswijzen kunnen worden ingediend bij

Burgemeester en Wethouders van Rotterdam,

Postbus 6575, 3002 AN Rotterdam, onder vermelding van kenmerk OMV. 18.12.00299.

 

Na telefonische afspraak (010 – 489 6411) kunnen zienswijzen gedurende deze termijn ook mondeling naar voren gebracht worden.