Gemeenteblad van Alkmaar

Datum publicatieOrganisatieJaargang en nummerRubriek
AlkmaarGemeenteblad 2019, 124762Beschikkingen | afhandelingVerleende omgevingsvergunning, verzoek om vergunning voor verhuur van maximaal 3 kamers, Pijnssen 1, Alkmaar

WET ALGEMENE BEPALINGEN OMGEVINGSRECHT

 

1823HC1

Reguliere voorbereidingsprocedure: verleende omgevingsvergunningen

Burgemeester en wethouders van Alkmaar maken bekend, dat zij de volgende omgevingsvergunning hebben verleend:

 

Pijnssen 1 Alkmaar: verzoek om vergunning voor verhuur van maximaal 3 kamers

Datum einde bezwaartermijn: 27 juni 2019.

 

Bezwaar

Tegen dit besluit kunnen belanghebbenden gedurende 6 weken schriftelijk en gemotiveerd bezwaar indienen bij burgemeester en wethouders van Alkmaar, Postbus 53, 1800 BC ALKMAAR. De termijn van zes weken loopt tot de genoemde datum einde bezwaartermijn. Eventuele bezwaren dienen vóór deze datum ontvangen te zijn.