Gemeenteblad van Alkmaar

Datum publicatieOrganisatieJaargang en nummerRubriek
AlkmaarGemeenteblad 2019, 124741Beschikkingen | afhandelingVerleende omgevingsvergunning, vergroten van een woning, Geest 32, Alkmaar

WET ALGEMENE BEPALINGEN OMGEVINGSRECHT

 

1811GH32

Reguliere voorbereidingsprocedure: verleende omgevingsvergunningen

Burgemeester en wethouders van Alkmaar maken bekend, dat zij de volgende omgevingsvergunning hebben verleend:

 

Geest 32 Alkmaar: het vergroten van een woning

Datum einde bezwaartermijn:25 juni 2019.

 

Bezwaar

Tegen dit besluit kunnen belanghebbenden gedurende 6 weken schriftelijk en gemotiveerd bezwaar indienen bij burgemeester en wethouders van Alkmaar, Postbus 53, 1800 BC ALKMAAR. De termijn van zes weken loopt tot de genoemde datum einde bezwaartermijn. Eventuele bezwaren dienen vóór deze datum ontvangen te zijn.