Gemeenteblad van De Fryske Marren

Datum publicatieOrganisatieJaargang en nummerRubriek
De Fryske MarrenGemeenteblad 2019, 122018Overige overheidsinformatieAgenda Petear

 

 •  

Datum : 29 mei 2019

 •  

Tijdstip : 19:30 uur

 •  

Locatie : Gemeentehuis Joure

 •  

Voorzitter : de heerS. Holtrop

 •  

Griffier : mevrouwH.A. van Dijk-Beekman

 •  

 

 • 1.

   

Opening, vaststellen agenda en mededelingen

 

 

 • 2.

   

Bomenbeleidsplan 2019-2029

Voorstel: Het Bomenbeleidsplan 2019-2029 vaststellen.

Toelichting: Bescherming en de duurzame instandhouding van de gemeentelijke bomen, met name de waardevolle en monumentale bomen is het doel van dit Bomenbeleid 2019-2029. Met dit beleid wordt duidelijkheid geschept over het gemeentelijk standpunt over bomen, zowel binnen- als buiten de organisatie. Aan de raad wordt gevraagd om het Bomenbeleidsplan 2019-2029 vast te stellen.

 •  

 

 • 3.

   

Aanbiedingsbrief begroting 2020, jaarstukken 2018 en eerste begrotingswijziging van de Veiligheidsregio fryslân

Voorstel:

1. In te stemmen met de Aanbiedingsbrief begroting 2020, jaarstukken 2018 en eerste begrotingswijziging van de Veiligheidsregio Fryslân;

2. En af te zien van het indienen van zienswijzen.

Toelichting: De Veiligheidsregio Fryslân (VRF) biedt hierbij het college en de raad de Begroting 2020, de jaarstukken 2018 en de eerste begrotingswijziging aan. Jaarlijks stelt de VRF zij de resultaten vast voor brandweer, GGD en Crisisbeheersing. De raad wordt voorgesteld de aangeboden documenten vast te stellen en geen zienswijzen in te dienen.

 •  

 

 • 4.

   

Beantwoording vragen Strand Lemmer

Op verzoek van de fracties FNP en NCPN.

 •  

 

 • 5.

   

Sluiting

 •