Gemeenteblad van Zutphen

Datum publicatieOrganisatieJaargang en nummerRubriek
ZutphenGemeenteblad 2019, 121945Plannen | ruimtelijkBekendmaking ontwerpbestemmingsplan ‘Buitengebied Zuid & West aansluiting Revelhorst IV op N314’, gemeente Zutphen

 

Achtergrond

Een belangrijke voorwaarde voor een duurzaam en toekomstbestendig bedrijventerrein is een goede ontsluiting op het bestaande (hoofd)wegennet. De huidige ontsluiting van het bedrijventerrein Revelhorst vindt vooral plaats via de westzijde van het bestaande bedrijventerrein Revelhorst (via kruispunt Gelderhorst – Den Elterweg). In de huidige situatie wordt het kruispunt, waarmee het bedrijventerrein wordt ontsloten op de N348 (Den Elterweg), al gezien als knelpunt. Roosdom Tijhuis en gemeente Zutphen zijn van plan om een extra ontsluitingsweg te realiseren tussen het bedrijventerrein Revelhorstweg 4 en de rotonde op de N314 ter hoogte van het Anne Frankplein. De nieuwe ontsluitingsweg moet de bereikbaarheid van het nieuwe bedrijventerrein vergroten en de verkeersdruk op de overige ontsluitingswegen verminderen.

Om de nieuwe ontsluitingsweg aan te kunnen leggen, is een bestemmingsplanherziening nodig.

Ontwerpbestemmingsplan ter inzage

Voor de ontwikkeling van het ontsluitingsweg liggen vanaf vrijdag 24 mei tot en met donderdag 4 juli 2019 de volgende stukken ter inzage:

• Ontwerpbestemmingsplan Buitengebied Zuid & West aansluiting Revelhorst op N314 (NL.IMRO.0301.bp1518AansluitN314-on01) met verschillende bijlagen;

• Oplegnotitie vormvrije milieubeoordeling ontsluitingsweg Revelhorst IV d.d. 29 april 2019.

Tijdens deze periode kan iedereen een zienswijze indienen op het ontwerpbestemmingsplan, de oplegnotitie en de bijlagen. In een zienswijze geeft u uw mening. U beschrijft met welke punten u het wel en niet eens bent, en waarom.

Hoe komt u aan meer informatie?

In het stadhuis, ’s Gravenhof 2 in Zutphen, kunt u alle stukken inzien, van maandag tot en met vrijdag, tijdens de openingstijden.

U kunt het ontwerpbestemmingsplan en de oplegnotitie ook inzien op www.zutphen.nl/plannenterinzage.

Ook is het bestemmingsplan te raadplegen op www.ruimtelijkeplannen.nl. U kunt hiervoor de volgende link gebruiken:

http://www.ruimtelijkeplannen.nl/web-roo/?planidn=NL.IMRO.0301.bp1518AansluitN314-on01

De bestanden van het bestemmingsplan kunt u ook langs elektronische weg verkrijgen via de link:

http://publiek.tercera-ro.nl/officieel/0301/NL.IMRO.0301.bp1518AansluitN314-on01

De bestanden van het ontwerpbestemmingsplan kunt u langs elektronische weg verkrijgen via de

Inloopavond

U kunt uw vragen ook stellen tijdens een inloopavond:

• op donderdag 13 juni van 19.00 tot 20.30 uur

• in wooninformatiecentrum Canadasingel, Zutphen, Leesten-Oost. Tegenover het Skatepark De Canyon.

Hoe kunt u zienswijzen indienen?

Tegen de ontwerpbesluiten kan iedereen van vrijdag 24 mei tot en met donderdag 4 juli 2019 een zienswijze indienen. Vermeld u in uw zienswijze zaaknummer 86458. Een zienswijze indienen kan:

• schriftelijk of per email (deze manier heeft onze voorkeur)

• mondeling

Schriftelijk of per email:

Stuur uw zienswijze naar:

Gemeente Zutphen

Team Ruimte, Economie en Duurzaamheid

T.a.v. de heer R. de Groote

Postbus 41

7200 AA Zutphen

Of per email naar: info@zutphen.nl (onder vermelding van zaaknummer 86458)

Mondeling:

Maak hiervoor een afspraak met de heer R. de Groote. Hij is bereikbaar via 06 - 51 58 54 00.

Wat gebeurt er met uw zienswijze?

De ontvangen zienswijzen worden beoordeeld. De gemeenteraad neemt uiteindelijk een definitief besluit over het bestemmingsplan. Zij kijken daarbij naar de zienswijzen die zijn ingediend.

Als wij het definitieve besluit bekend maken, ontvangt iedereen die een zienswijze heeft ingediend, informatie over wat met de zienswijze gedaan is.

Beroep instellen

Bent u het niet eens met het definitieve besluit? Dan is het voor u misschien mogelijk om beroep in te stellen bij de Afdeling bestuursrechtspraak van de Raad van State. Dit kan:

• als u belanghebbende bent en een zienswijze hebt ingediend.

• Als u belanghebbende bent, maar het voor u redelijkerwijs niet mogelijk was een zienswijze in te dienen. Bijvoorbeeld omdat het definitieve besluit anders is dan het ontwerpbesluit.

Zaaknummer 86458

Zutphen, 23 mei 2019

Burgemeester en wethouders van Zutphen