Beleidsregel van burgemeester en wethouders van Heerlen houdende stimuleringsregelingen t.b.v. het afkoppelen van hemelwater (Stimuleringsregeling afkoppelen hemelwater 2019-2021)

 

 

Artikel 1 Begripsomschrijving

In deze regeling wordt verstaan onder:

 • a.

  wet: de Algemene wet bestuursrecht.

 • b.

  afkoppelen: het definitief ongedaan maken van een situatie waarin hemelwater dat op een verhard oppervlak valt legaal via een gemengde of regenwaterriolering wordt afgevoerd naar een rioolwaterzuiveringsinstalla-tie.

 • c.

  verhard oppervlak: oppervlakten zoals daken, verharde erven en verharde wegen, waarvan hemelwater tot afstroming komt.

 • d.

  gemengde riolering: een riolering die bestemd is voor de gezamenlijke afvoer van afvalwater en hemelwater.

 • e.

  private partij: particuliere eigenaren (van woningen)

 • f.

  particulier terrein: hieronder wordt verstaan terreinen die in eigendom zijn van private partij.

 • g.

  college: het college van Burgemeester en Wethouders van de gemeente Heerlen.

 • h.

  ASV: de Algemene Subsidieverordening Heerlen

 • i.

  Waterschap: Waterschap Limburg.

 

Artikel 2 Subsidieplafond, wijze van verdeling

 • 1.

  Het subsidieplafond geldt voor de periode 2019-2021 en bedraagt € 667.200 (50% bijdrage Waterschap Limburg en 50% bijdrage gemeente Heerlen).

 • 2.

  Bij de verdeling houdt het college rekening met de volgorde van ontvangst van ingediende aanvragen om subsidie, en wel op een zodanige wijze dat een eerder ingediende aanvraag voor een later ingediende aanvraag gaat. Een aanvraag wordt pas in behandeling genomen als deze volledig is.

 

Artikel 3 Algemene vereisten voor subsidiëring

 • 1.

  Subsidie kan uitsluitend worden verstrekt aan private partijen ten behoeve van het afkoppelen van verhard oppervlak van particulier terrein, gelegen binnen de grenzen van de gemeente Heerlen.

 • 2.

  Het af te koppelen verhard oppervlak heeft een oppervlakte van tenminste 20 m2.

 • 3.

  Het afkoppelen geschiedt op een wijze die in overeenstemming is met de principes van de Voorkeurstabel afkoppelen (zie brochure “Regenwater schoon naar beek en bodem” van de Limburgse waterbeheerders) tenzij het Waterschap heeft ingestemd met een afwijking daarvan.

 • 4.

  Per adres wordt slechts eenmaal subsidie verstrekt voor het afkoppelen van verhard oppervlak.

 • 5.

  Eenmaal afgekoppelde oppervlakken mogen niet meer terug worden aangekoppeld.

 

Artikel 4 Hoogte van de subsidie

 • 1.

  Bij oppervlakten afgekoppeld verhard oppervlak van 20 m2 t/m 300 m2 bedraagt de subsidie een vast bedrag per m2 afgekoppeld verhard oppervlak (horizontaal gemeten). De hoogte van dit vast bedrag bedraagt € 10 per m2.

 • 2.

  Bij oppervlakten groter dan 300 m2 (horizontaal gemeten) worden de werkelijke kosten van het afkoppelen van verhard oppervlak vergoed met een maximum van € 10 per m2 en een plafondbedrag van € 25.000.

 • 3.

  De hoogte van de bedragen als bedoeld in het eerste en tweede lid is inclusief de door het Waterschap beschikbaar gestelde subsidie op grond van de Beleidsregel Subsidieverlening afkoppelen regenwater private terreinen.

 

Artikel 5 De aanvraag

 • 1.

  Het college verleent de subsidie op aanvraag.

 • 2.

  Het college stelt voor het indienen van aanvragen tot subsidieverlening een aanvraagformulier vast waarop tevens staat welke stukken ingediend moeten worden.

 • 3.

  Een aanvraag kan alleen door de zakelijk gerechtigde worden ingediend.

 • 4.

  Een aanvraag moet volledig zijn. Het college kan aanvullende stukken verlangen, indien dit redelijkerwijs noodzakelijk blijkt voor de beoordeling van de aanvraag.

 • 5.

  Voordat het college op de aanvraag voor subsidieverlening heeft beslist, mag niet met het afkoppelen een aanvang worden gemaakt.

 

Artikel 6 Beslistermijn; de beschikking

 • 1.

  Het college beslist binnen 8 weken na ontvangst van de aanvraag.

 • 2.

  Het college kan de beslissing eenmaal voor ten hoogste 4 weken verdagen.

 • 3.

  Een beschikking tot subsidieverlening geeft in ieder geval een zo nauwkeurig mogelijke omschrijving van de locatie en de oppervlakte van het af te koppelen verhard oppervlak en vermeldt het bedrag van de subsidie, dan wel het bedrag waarop de subsidie ten hoogste kan worden vastgesteld.

 

Artikel 7 Betaling c.q. terugvordering

 • 1.

  Bij af te koppelen oppervlakken tot 300 m2 zal de gemeente binnen 4 weken na toekenning van de subsidie het overeengekomen bedrag over maken op rekening van de aanvrager.

 • 2.

  Bij af te koppelen oppervlakken boven 300 m2 zal de gemeente binnen 4 weken na indienen van de facturen voor het afkoppelen de werkelijk gemaakte kosten over maken op de rekening van de aanvrager met een maximum van € 25.000.

 • 3.

  De beschikbaar gestelde afkoppelsubsidie kan geheel worden teruggevorderd indien:

  • binnen 3 maanden na het verstrekken van de subsidie het overeenge-komen verhard oppervlak geen aanvang is gemaakt met de werkzaamhe-den voor het afkoppelen;

  • binnen 6 maanden na het verstrekken van de subsidie het overeenge-komen verhard oppervlak niet is afgekoppeld;

  • de subsidieontvanger niet voldoet aan de verplichtingen als bedoeld in artikel 10 of aan de bij de subsidieverlening gestelde voorwaarden omtrent instandhouding en onderhoud.

 

Artikel 8 Weigeringsgronden

 • 1.

  Het college weigert de subsidie naast de in artikel 8 van de Algemene Subsidieverordening Heerlen en artikel 4:25 van de wet genoemde gronden:

  • indien niet wordt voldaan aan de oppervlakte-eis van artikel 4, tweede lid;

  • indien niet wordt voldaan aan de wijze van afkoppelen als bedoeld in artikel 4, derde lid;

  • indien er sprake is van een perceel met een nieuwbouwwoning(en);

  • indien het afkoppelen kan leiden tot (grond)wateroverlast op aanliggende percelen;

  • indien het afkoppelen anderszins vanuit milieuhygiënisch of hydrologisch oogpunt ongewenst is.

 • 2.

  Het college kan de subsidie, naast de in artikel 4:35 van de wet (gedeeltelijk) weigeren indien er gegronde reden bestaat om aan te nemen dat:

 • de activiteiten niet of niet geheel zullen plaatsvinden;

 • de private partij niet zal voldoen aan de aan de subsidie verbonden verplichtingen;

 • bij werkelijke projectkosten die worden opgevoerd voor het afkoppelen van oppervlakken groter dan 300 vierkante meter, kosten zijn opgevoerd die in redelijkheid niet als noodzakelijk kunnen worden beschouwd;

 • de subsidieverlening anderszins onjuist was en de private partij dit wist of behoorde te weten, of

 • de private partij failliet is verklaard of aan hem surséance van betaling is verleend of ten aanzien van hem de schuldsaneringsregeling natuurlijke personen van toepassing is verklaard, dan wel een verzoek daartoe bij de rechtbank is ingediend.

 

Artikel 9 Verplichtingen

 • 1.

  De subsidieontvanger is verplicht de afkoppeling te realiseren op de in het subsidiebesluit omschreven wijze.

 • 2.

  Binnen 6 maanden na ontvangst van de beschikking moet het opgegeven verhard oppervlak daadwerkelijk zijn afgekoppeld.

 • 3.

  Aan de subsidieverlening kunnen nadere voorschriften worden verbonden.

 • 4.

  In elk geval zal aan de subsidieverlening als voorschrift worden verbonden dat de afkoppeling na realisatie in stand wordt gehouden en zo nodig doelmatig onderhouden.

 • 5.

  De subsidieontvanger is verplicht het gereed komen van de afkoppeling aan de gemeente te melden binnen 4 weken na realisatie en bij deze melding te voegen: foto’s van de aangelegde voorzieningen en een schets met maatvoering van deze voorziening ingemeten ten opzichte van bebouwing.

 • 6.

  In geval van het afkoppelen van een verhard oppervlak van meer dan 300 m2 zal aan de subsidieverlening als voorschriften worden verbonden dat binnen 4 weken na het afkoppelen de gespecificeerde factuur van de kosten en foto’s van de uitvoering en het eindresultaat moeten worden overgelegd.

 • 7.

  De subsidieontvanger verschaft toegang aan medewerkers van de gemeente Heerlen voor controle op de uitgevoerde werkzaamheden.

 

Artikel 10 Hardheidsclausule

Het college kan in bijzondere gevallen, waarin strikte toepassing van de onderhavige verordening tot onbillijkheden leidt, op een voor een aanvrager gunstige wijze afwijken van een of meer bepalingen van deze verordening.

 

Artikel 11 Inwerkingtreding

Deze regeling treedt in werking op 1 juni 2019 en eindigt op 31 december 2021.

 

Artikel 12 Citeertitel

Deze regeling wordt aangehaald als: Stimuleringsregeling afkoppelen hemelwater 2019-2021.

 

 

Aldus besloten tijdens de vergadering van het college van burgemeester en

wethouders der gemeente Heerlen van 14 mei 2019

de wnd. burgemeester,

E.G.M. Roemer

de secretaris a.i.,

M.L. Wilke

Naar boven