Gemeenteblad van De Fryske Marren

Datum publicatieOrganisatieJaargang en nummerRubriek
De Fryske MarrenGemeenteblad 2019, 120626Plannen | ruimtelijkOntwerpbestemmingsplan Waterpark Follega 2019, inclusief ontwerp welstandontwikkelcriteria (wijziging welstandsnota), Gemeente De Fryske Marren, ter inzage.

 

 

 

Met ingang van 17 mei 2019 liggen gedurende 6 weken het ontwerpbestemmingsplan Waterpark Follega 2019 met de bijbehorende stukken, inclusief de ontwerp welstandontwikkelcriteria (Beeldkwaliteitsplan Waterpark Follega 2018) , voor iedereen ter inzage.

Het ontwerpbestemmingsplan ligt ter inzage op grond van artikel 3.8 van de Wet ruimtelijke ordening (Wro); de ontwerp welstandsontwikkelcriteria /het genoemde beeldkwaliteitsplan is feitelijk een wijziging van de Welstandsnota en ligt ter inzage op grond van artikel 12a, lid 2 en 12, lid 4 van de Woningwet .

 

Plangebied

Het betreft een locatie achter het perceel Straatweg 32 te Follega.

 

Doel

Een particuliere initiatiefnemer wil hier een recreatieve ontwikkeling realiseren met 16 recreatie arken in het water en 4 grondgebonden recreatiewoningen. Het bestemmingsplan betreft een gedeeltelijke aanpassing van het bestemmingsplan Waterpark Follega 2014 dat voorzag in 20 woonarken in het water. Het nieuwe plan voorziet tevens in een aangepaste interne ontsluiting en een aanpassing van het parkeerterrein. Als bijlage van het bestemmingsplan is tevens een ‘Aanmeldingsnotitie m.e.r. beoordeling (vormvrij) toegevoegd waarbij is vastgesteld dat er geen milieueffectrapport behoeft te worden opgesteld. Tegen een dergelijk m.e.r. besluit is geen apart bezwaar of beroep mogelijk.

Aan het ontwerpbestemmingsplan is verder een up date van het ‘Beeldkwaliteitsplan Waterpark Follega 2018’toegevoegd dat na vaststelling deel gaat uitmaken van de gemeentelijke welstandsnota.

 

 

 

 

 

 

Waar ter inzage

 

Het ontwerpbestemmingsplan inclusief de ontwerp welstandontwikkelcriteria kunt u inzien bij:

• de centrale balie van het gemeentehuis Herema State 1 te Joure

• het servicepunt te Balk (Dubbelstraat 1)

• het servicepunt te Lemmer (Vissersburen 88).

Daarnaast is informatie over het ontwerpbestemmingsplan inclusief de ontwerp welstandontwikkelcriteria te raadplegen via de gemeentelijke website www.defryskemarren.nl. Het ontwerpbestemmingsplan inclusief de ontwerp welstandontwikkelcriteria zijn te raadplegen op www.ruimtelijkeplannen.nl . Het planidentificatie nummer voor het ontwerpbestemmingsplan is NL.IMRO.1940.BPFOL18WATERPARKFO-ON01.

 

Reageren

In de periode waarin het ontwerpbestemmingsplan inclusief de ontwerp welstandontwikkelcriteria ter inzage liggen, kunt u uw zienswijze hierover indienen. Dat kan schriftelijk of mondeling. Het is niet mogelijk een zienswijze per e-mail in te dienen.

• Schriftelijk. Schrijf een brief aan de gemeenteraad van De Fryske Marren, postbus 101, 8500 AC Joure. Vermeld in uw brief:

– ontwerpbestemmingsplan Waterpark Follega 2019 en/of ontwerp welstandontwikkelcriteria Beeldkwaliteitsplan Waterpark Follega 2018;

– waarom u een zienswijze indient

– de datum

– uw naam en adres

– uw handtekening

• Mondeling. U kunt daarvoor een afspraak maken met een medewerker van de afdeling ruimtelijke ontwikkeling via telefoonnummer 14 05 14. Wij adviseren u om praktische redenen uiterlijk veertien dagen voor het einde van de termijn van terinzagelegging te bellen voor een afspraak, zodat u het risico op termijnoverschrijding voorkomt. Van mondelinge zienswijzen wordt een verslag gemaakt.

 

De gemeenteraad neemt een besluit over de vaststelling van het bestemmingsplan en de welstandontwikkelcriteria , waarbij ingediende zienswijzen worden betrokken.

 

Joure, 16 mei 2019.

 

Burgemeester en wethouders van De Fryske Marren.