Vaststelling Meerjarenplan Bouw- en Woningtoezicht 2018 - 2021

Rectificatie van publicaties van 21 december 2018 (Gemeenteblad 2018, 277357) en 8 mei 2019 (Gemeenteblad 2019, 112006)

Aanpassing datum en toevoeging bijlagen:

Bijlage I Risicoanalyse en prioriteitstelling BWT

Bijlage II Toetsmatrix 2018

Bijlage III Toezichtmatrix 2018

Burgemeester en wethouders van de gemeente Rotterdam maken bekend dat zij in hun vergadering van 24 april 2018 hebben besloten het Meerjarenplan Bouw- en Woningtoezicht 2018 – 2021 vast te stellen.

In 2016 is de Wet Vergunningverlening, Toezicht en Handhaving in werking getreden. Deze wijziging op de Wet algemene bepalingen omgevingsrecht noodzaakt het gemeentebestuur naast handhaving ook inzichtelijk te maken op welke wijze de taken op het gebied van vergunningverlening en toezicht in de stad worden uitgevoerd.

Met het meerjarenplan Bouw- en Woningtoezicht 2018 - 2021 wordt niet alleen voldaan aan de wettelijke noodzaak om aan te tonen hoe Bouw- en Woningtoezicht toetst, toezicht houdt en handhaaft. Ook wordt de koers en ambitie voor de komende jaren neergezet. Daarmee is het meerjarenplan een kompas voor het Rotterdamse Bouw- en Woningtoezicht in de ontwikkeling en groei van de stad.

Het Meerjarenplan Bouw- en Woningtoezicht 2018 - 2021 is een beleidsregel als bedoeld in Titel 4.2 van de Algemene wet bestuursrecht. Het beleid is als bijlage bij deze bekendmaking opgenomen onder het kopje ‘Gerelateerde informatie’ en maakt onderdeel uit van het besluit en de bekendmaking hiervan.

 

Naar boven