Gemeenteblad van Rotterdam

Datum publicatieOrganisatieJaargang en nummerRubriek
RotterdamGemeenteblad 2019, 120414Overige besluiten van algemene strekkingBesluit experiment horeca-evenementenkraskaart

De burgemeester van de gemeente Rotterdam,

 

gelezen het voorstel van de directeur Veiligheid van 14 mei 2019;

 

gelet op artikel 1:10 van de Algemene Plaatselijke Verordening Rotterdam 2012;

 

overwegende dat:

 

 • -

  de horecanota Rotterdam 2017-2021 experimenteren aanmoedigt zodat Rotterdam als horecastad in zijn geheel vernieuwend is en blijft;

  de horecanota 2017-2021 ook als doel heeft om de regeldruk van ondernemers te verminderen zodat meer levendigheid mogelijk is;

 • -

  op basis van de huidige regelgeving horecaondernemers per evenement een vergunning moeten aanvragen en hiertoe een vergunningstraject van minimaal vier weken moeten doorlopen;

 • -

  het wenselijk is om in een aantal gebieden een experiment te starten met een horeca-evenementenkraskaart waardoor horecaondernemers de mogelijkheid hebben om snel en flexibel kleinschalige evenementen op het terras van hun horeca-inrichtingen te kunnen organiseren;

 • -

  artikel 1:10 APV Rotterdam 2012 de mogelijkheid biedt tot het houden van experimenten en daarbij in positieve zin van de bepalingen uit deze verordening kan worden afgeweken;

 • -

  dit de mogelijkheid biedt een experiment te houden waarbij in afwijking van artikel 2:25 APV Rotterdam 2012 aan horecaondernemers die in het bezit zijn van een exploitatievergunning de gelegenheid wordt geboden om met één evenementenvergunning maximaal vijf kleinschalige evenementen te organiseren;

besluit vast te stellen:

 

besluit experiment horeca-evenementenkraskaart

Artikel 1 Doel van het experiment

Doel van dit experiment is om in aangewezen gebieden aan horecaondernemers die in het bezit zijn van een exploitatievergunning, de mogelijkheid te bieden om met één evenementenvergunning snel en flexibel vijf kleinschalige evenementen te kunnen organiseren.

Artikel 2 Voorwaarden evenementenvergunning

 • 1.

  De burgemeester kan aan een exploitant van een horeca-inrichting een evenementenvergunning verlenen, waarmee die exploitant ten hoogste vijf kleinschalige A-evenementen gedurende de looptijd van het experiment kan organiseren.

 • 2.

  Om in aanmerking te komen voor een evenementenvergunning als bedoeld in het eerste lid, wordt voldaan aan de volgende voorwaarden:

  • a.

   de aanvrager van de evenementenvergunning is de exploitant van de horeca-inrichting waar de evenementen plaatsvinden en is in het bezit van een exploitatievergunning;

  • b.

   de horeca-inrichting waarvoor de evenementenvergunning wordt aangevraagd, is gelegen in één van de volgende gebieden:

   • 1.

    Hoek van Holland strand;

   • 2.

    Hofbogen, Raampoortstraat;

   • 3.

    Hart van Zuid, Gooilandsingel tussen Boerhaavestraat tot en met Annie MG Schmidtplein; of

   • 4.

    Raadhuisplein te Rozenburg.

Artikel 3 Doelgroep

 • 1.

  Voor de in artikel 2, tweede lid, onder b, genoemde gebieden komen, met uitzondering van Hoek van Holland strand, gedurende de looptijd van dit experiment, ten hoogste vijf ondernemers per gebied in aanmerking voor de vergunning, bedoeld in artikel 2, eerste lid.

 • 2.

  Voor Hoek van Holland strand geldt dat gedurende de looptijd van dit experiment ten hoogste dertien ondernemers in aanmerking komen voor de vergunning, bedoeld in artikel 2, eerste lid.

Artikel 4 Aanvragen

 • 1.

  De aanvraag wordt ten minste vier weken voorafgaand aan het eerste evenement ingediend.

 • 2.

  Aanvragen worden behandeld op volgorde van binnenkomst.

Artikel 5 Vereisten evenementen

 • 1.

  De evenementen, bedoeld in artikel 2, eerste lid, met uitzondering van de evenementen die plaatsvinden in Hoek van Holland strand, voldoen aan de volgende eisen:

  • a.

   de evenementen vinden plaats in de open lucht;

  • b.

   de evenementen vinden plaats tussen 09.00 uur en 23.00 uur of op een zondag tussen 13.00 uur en 23.00 uur;

  • c.

   de evenementen trekken niet meer dan 500 bezoekers per evenement

  • d.

   er worden geen objecten groter dan 25 m2 per object geplaatst op het evenemententerrein;

  • e.

   het geluidsniveau veroorzaakt door de versterkte weergave van muziek en stemgeluid bedraagt in het midden van het publieksvlak op:

   • 1.

    vrijdag en zaterdag ten hoogste 90 dB(A) en 100 dB(C); en

   • 2.

    zondag tot en met donderdag ten hoogste 85 dB(A) en 95 dB(C);

  • f.

   de evenementen vinden niet plaats op de rijbaan, op een (brom)fietspad, een parkeergelegenheid of op een plaats waar de evenementen anderszins een belemmering vormen voor het verkeer of de hulpdiensten;

  • g.

   de evenementen vergen geen extra politiecapaciteit.

 • 2.

  De evenementen, bedoeld in artikel 2, eerste lid, die plaatsvinden in Hoek van Holland strand, voldoen aan de volgende eisen:

  • a.

   de evenementen vinden plaats in de open lucht;

  • b.

   de evenementen vinden plaats tussen 09.00 uur en 23.00 uur of op een zondag tussen 13.00 uur en 23.00 uur;

  • c.

   de evenementen trekken niet meer bezoekers dan maximaal toegestaan binnen de reguliere horecaexploitatie, beschreven in de gebruikersvergunning van de brandweer;

  • d.

   het evenement vindt plaats op het terras, zoals vastgelegd in de exploitatievergunning;

  • e.

   er worden geen objecten groter dan 25 m2 per object geplaatst op het evenemententerrein;

  • f.

   het geluidsniveau veroorzaakt door de versterkte weergave van muziek en stemgeluid bedraagt in het midden van het publieksvlak ten hoogste 95 dB(A) en 105 dB(C);

  • g.

   de evenementen vinden niet plaats op de rijbaan, op een (brom)fietspad, een parkeergelegenheid of op een plaats waar de evenementen anderszins een belemmering vormen voor het verkeer of de hulpdiensten;

  • h.

   de evenementen vergen geen extra politiecapaciteit.

Artikel 6 Kennisgeving

 • 1.

  De exploitant doet ten minste twee werkdagen voorafgaand aan het evenement, bedoeld in artikel 2, eerste lid, een kennisgeving aan de burgemeester van de dag waarop het evenement plaatsvindt.

 • 2.

  De kennisgeving vindt plaats volgens de procedure die op het daartoe door de burgemeester vastgestelde formulier (horeca-evenementenkraskaart) is voorgeschreven.

 • 3.

  Het houden van een evenement als bedoeld in artikel 2, eerste lid, is, met uitzondering van evenementen die plaatsvinden in Hoek van Holland strand, niet mogelijk als er op dezelfde dag, of binnen een periode van vijf dagen voorafgaand aan of volgend op het evenement in een straal van 100 meter van het evenement een ander reeds toegestaan evenement met versterkte muziek plaatsvindt.

 • 4.

  Het houden van een evenement als bedoeld in artikel 2, eerste lid, is in Hoek van Holland strand niet mogelijk als in dit gebied op dezelfde dag een B- of C-evenement plaatsvindt.

 • 5.

  In Hoek van Holland strand vinden per week ten hoogste acht evenementen als bedoeld in het eerste lid plaats, met een maximum van twee per dag. Van vrijdag tot en met zondag vinden ten hoogste vier evenementen als bedoeld in artikel 2, eerste lid, plaats.

 • 6.

  De organisator ontvangt een ontvangstbevestiging van het feit dat hij een kennisgeving heeft gedaan. Toestemming voor het evenement is verleend indien na ontvangst van het kennisgevingsformulier door de burgemeester geen tegenbericht is verzonden.

Artikel 7 Verbieden evenement

De burgemeester kan het evenement, bedoeld in artikel 2, eerste lid, verbieden, indien naar zijn oordeel het woon- of leefklimaat in de omgeving van de horeca-inrichting of de openbare orde op ontoelaatbare wijze nadelig wordt beïnvloed. De artikelen 2:25 en 2:26 APV Rotterdam 2012 zijn van overeenkomstige toepassing.

Artikel 8 Intrekken vergunning

De evenementenvergunning, bedoeld in artikel 2, kan worden ingetrokken bij schending van de voorwaarden en eisen genoemd in dit besluit. De artikelen 2:25 en 2:26 APV Rotterdam 2012 zijn van overeenkomstige toepassing.

Artikel 9 Looptijd experiment

 • 1.

  Het experiment geldt voor de periode van 1 juni 2019 tot en met 31 oktober 2019.

 • 2.

  Voortijdige beëindiging van het experiment of tussentijdse aanpassing van de voorwaarden en eisen door de burgemeester is toegestaan, indien hiertoe aanleiding bestaat.

Artikel 10 Inwerkingtreding

 • 1.

  Dit besluit treedt in werking op de eerste dag na dagtekening van het Gemeenteblad waarin het wordt geplaatst en vervalt op 1 november 2019.

 • 2.

  Deze regeling blijft van toepassing op tijdig aangevraagde en toegekende evenementenvergunningen op grond van deze regeling.

Artikel 11 Citeertitel

Dit besluit wordt aangehaald als: Besluit horeca-evenementenkraskaart.

 

Aldus vastgesteld op 14 mei 2019.

De Burgemeester,

Ing. A. Aboutaleb

Dit gemeenteblad 2019, nummer 55, is uitgegeven op 14 mei 2019 en ligt op dins-, woens- en donderdagen van 9.00 tot 13.00 uur ter inzage bij het Bestuurlijk Informatiecentrum Rotterdam (BIR), locatie Wachtruimte Timmerhuis, Halvemaanpassage 1 (trap op, melden bij Informatiebalie)

(Zie ook: www.bis.rotterdam.nl – Regelgeving of Gemeentebladen chronologisch)