Gemeenteblad van Heemskerk

Datum publicatieOrganisatieJaargang en nummerRubriek
HeemskerkGemeenteblad 2019, 120411Beschikkingen | afhandelingVerleende standplaatsvergunning, vaste standplaats op zondag voor de verkoop bloemen en planten op het Haydnplein, te Heemskerk.

Burgemeester en wethouders van Heemskerk hebben op 9 mei 2019 voor onderstaande activiteit vergunning verleend op grond van artikel 5:18 van de Algemene plaatselijke verordening:

 • Datum bekendmaking: 17 mei 2019Van Lieshout: verleende vergunning vaste standplaats voor zondag locatie Haydnplein verkoop bloemen en planten ingaande 9 mei 2019 tot en met 8 mei 2024.

 

Als u het niet eens bent met dit besluit kunt u binnen zes weken na de verzending van dit besluit een bezwaarschrift indienen. U stuurt dit bezwaarschrift per brief of fax aan burgemeester en wethouders, Postbus 1, 1960 AA Heemskerk. Indien u in het bezit bent van een DigiD-inlogcode kunt u bezwaar maken via www.heemskerk.nl. Een bezwaarschrift kan niet per e-mail worden ingediend.

In uw bezwaarschrift moet u in ieder geval vermelden:

 • -

  uw naam en adres;

 • -

  de datum waarop u het bezwaarschrift schrijft;

 • -

  een omschrijving van het besluit waartegen u bezwaar wilt maken (of u stuurt een kopie van het besluit mee);

 • -

  de redenen waarom u bezwaar maakt;

 • -

  uw handtekening.

  Tijdens de bezwaarschriftprocedure kunt u, als onverwijlde spoed, gelet op de betrokken belangen dat vereist, om een voorlopige voorziening vragen bij de voorzieningenrechter van de rechtbank Noord-Holland, locatie Haarlem, Postbus 1621, 2003 BR Haarlem, of digitaal via http://loket.rechtspraak.nl/bestuursrecht.

   

  Nadere inlichtingen: team Vergunningen, Toezicht, Handhaving & Veiligheid, 140251