Gemeenteblad van Heemskerk

Datum publicatieOrganisatieJaargang en nummerRubriek
HeemskerkGemeenteblad 2019, 120183Beschikkingen | afhandelingVerleende vergunning activiteit openbare weg, voor wandeltocht van de Oer-IJ Expeditie op donderdag 30 mei 2019, te Heemskerk.

De burgemeester van de gemeente Heemskerk heeft besloten op grond van artikel 2:25, lid 1, van de Algemene plaatselijke verordening, vergunning te verlenen voor het gedeeltelijk door Heemskerk laten lopen van de wandeltochten van de Oer-IJ Expeditie, op donderdag 30 mei 2019 (Hemelvaartsdag), tussen 07.30 en 17.00 uur.

Op de Noordermaatweg wordt een verzorgings- / stempelpost ingericht. In verband hiermee wordt het gedeelte van de Noordermaatweg, gelegen tussen de Noorddorperweg en de Rosa Manussingel, tussen 09.00 en 16.00 uur voor het doorgaande verkeer afgesloten. Verkeersbegeleiders bij de afzettingen verlenen doorgang aan de bewoners.

Deze vergunning is 9 mei 2019 bekendgemaakt.

Tegen dit besluit kunnen belanghebbenden bezwaar maken volgens onderstaande procedure.

Bezwaar

Als u het niet eens bent met dit besluit kunt u binnen zes weken na de verzending van dit besluit een bezwaarschrift indienen. U stuurt dit bezwaarschrift per brief of fax aan de burgemeester, Postbus 1, 1960 AA Heemskerk. Indien u in het bezit bent van een DigiD-inlogcode kunt u bezwaar maken via www.heemskerk.nl. Een bezwaarschrift kan niet per e-mail worden ingediend.

In uw bezwaarschrift moet u in ieder geval vermelden:

- uw naam, adres en telefoonnummer;

- de datum waarop u het bezwaarschrift schrijft;

- een omschrijving van het besluit waartegen u bezwaar wilt maken (of u stuurt een kopie van het besluit mee);

- de redenen waarom u bezwaar maakt;

- uw handtekening.

Tijdens de bezwaarschriftprocedure kunt u, als onverwijlde spoed, gelet op de betrokken belangen, dat vereist, om een voorlopige voorziening vragen bij de voorzieningenrechter van de rechtbank Noord-Holland, locatie Haarlem, Postbus 1621, 2003 BR Haarlem, of digitaal via http://loket.rechtspraak.nl/bestuursrecht.

Nadere inlichtingen: Team Vergunningen, Toezicht, Handhaving en Veiligheid, telefoonnummer:

14 0251.