Kennisgeving voorbereiding bestemmingsplan Windpark Oeverwind, gemeente Vlaardingen

 

Burgemeester en wethouders van de gemeente Vlaardingen maken ter voldoening aan het bepaalde in artikel 1.3.1. van het Besluit ruimtelijke ordening, juncto artikel 3:12 van de Algemene wet bestuursrecht de voorbereiding bekend van het bestemmingsplan Windpark Oeverwind.

 

Het plangebied is gelegen in recreatiegebied het Oeverbos. Ten oosten van het plangebied is de AWZI De Groote Lucht van het Hoogheemraadschap van Delfland gelegen en aan de overzijde van het water is het Botlekgebied gelegen.

 

Het betreft hier het realiseren van twee windturbines in het Oeverbos aansluitend op twee bestaande windturbines bij de afvalwaterzuivering De Groote Lucht te Vlaardingen.

 

Met betrekking tot dit voornemen worden op dit ogenblik nog geen stukken ter inzage gelegd en kunnen ook nog geen zienswijzen naar voren worden gebracht. Onafhankelijke instanties worden niet in de gelegenheid gesteld advies uit te brengen over het voornemen. Te zijner tijd zal het ontwerpbestemmingsplan ter inzage worden gelegd en zal de mogelijkheid worden geboden om zienswijzen bij de gemeenteraad naar voren te brengen. De kennisgeving van deze terinzagelegging zal via www.officielenbekendmakingen.nl en via www.ruimtelijkeplannen.nl worden gepubliceerd. Voor de terinzagelegging volgt nog een informatieavond waarvan de precieze datum nog zal worden bekend gemaakt.

 

Vlaardingen, 10 mei 2019

Burgemeester en wethouders van Vlaardingen

 

Naar boven