Gemeenteblad van De Fryske Marren

Datum publicatieOrganisatieJaargang en nummerRubriek
De Fryske MarrenGemeenteblad 2019, 118961Plannen | ruimtelijkVoorontwerpbestemmingsplan Lemmer – Zuiderzeestraat, Parkstraat, Flevostraat en Pampusstraat (deels), gemeente De Fryske Marren, ter inzage

(bekendmaking op grond van de Inspraakverordening)

 

Met ingang van 17 mei 2019 ligt gedurende vier weken het voorontwerpbestemmingsplan ‘ Lemmer-Zuiderzeestraat, Parkstraat, Flevostraat en Pampusstraat (deels) ‘voor iedereen ter inzage.

 

Plangebied

Het betreft een voorgenomen herstructurering in Lemmer van het gebied: Zuiderzeestraat, Parkstraat, Flevostraat en Pampusstraat (deels) .

 

Doel

Lyaemer Wonen is van plan om hier 69 woningen te vervangen door 53 nieuwe woningen. Omdat voor de nieuwe woningen wordt afgeweken van de bestaande bouwregels, is een planologische procedure nodig. Voor enkele woningen aan de oostkant van het plangebied, zijn nog geen concrete plannen. In het nieuwe bestemmingsplannen wordt hiermee wel alvast rekening gehouden.

Waar ter inzage

Het voorontwerpbestemmingsplan met bijbehorende stukken kunt u inzien bij:

• de centrale balie van het gemeentehuis Herema State 1 te Joure

• het servicepunt te Balk (Dubbelstraat 1)

• het servicepunt te Lemmer (Vissersburen 88).

 

Daarnaast is informatie over het voorontwerpbestemmingsplan te raadplegen via de gemeentelijke website www.defryskemarren.nl . Het voorontwerpbestemmingsplan is digitaal te raadplegen op www.ruimtelijkeplannen.nl , het planidentificatienummer is NL.IMRO.1940.BPLEM18ZUIDERPARKS-VO01 .

 

Reageren

In de periode waarin het voorontwerpbestemmingsplan ter inzage ligt, kunt u uw inspraakreactie over het plan indienen bij het college van burgemeester en wethouders. Dat kan schriftelijk of mondeling. Het is niet mogelijk een inspraakreactie per e-mail in te dienen.

• Schriftelijk. Schrijf een brief aan Burgemeester en wethouders van De Fryske Marren, postbus 101, 8500 AC Joure. Vermeld in uw brief:

– voorontwerpbestemmingsplan Zuiderzeestraat, Parkstraat, Flevostraat en Pampusstraat (deels)

– waarom u een inspraakreactie indient

– de datum

– uw naam en adres

– uw handtekening

• Mondeling. U kunt daarvoor een afspraak maken met een medewerker van de afdeling ruimtelijke ontwikkeling via telefoonnummer 14 05 14. Wij adviseren u om praktische redenen uiterlijk veertien dagen voor het einde van de termijn van terinzagelegging te bellen voor een afspraak, zodat u het risico op termijnoverschrijding voorkomt. Van mondelinge inspraakreacties wordt een verslag gemaakt.

 

Aan de hand van de overleg- en inspraakresultaten wordt door burgemeester en wethouders een besluit genomen over de ingekomen reacties en de verdere procedure, zoals het opstellen van het ontwerpbestemmingsplan ten behoeve van de vaststellingsprocedure met zienswijzenmogelijkheid bij de gemeenteraad. Deze procedure wordt later apart bekendgemaakt.

 

Joure, 16 mei 2019.

Burgemeester en wethouders van De Fryske Marren.