Gemeenteblad van Moerdijk

Datum publicatieOrganisatieJaargang en nummerRubriek
MoerdijkGemeenteblad 2019, 117729Beschikkingen | afhandelingBeschikking Wabo uitgebreide voorbereidingsprocedure

Burgemeester en wethouders hebben in het kader van de Wet algemene bepalingen omgevingsrecht een vergunning verleend voor:

 

Oostelijke Randweg 6, Moerdijk

Het wijzigen van de op- en overslaglocatie

Adres Omschrijving project

 

De aanvraag, de beschikking en de bijbehorende stukken liggen met ingang van donderdag 16 mei 2019 tot en met woensdag 26 juni 2019 ter inzage in het gemeentehuis in Zevenbergen en op www.ruimtelijkeplannen.nl.

De beschikking is gewijzigd ten opzichte van de ontwerpbeschikking door toevoeging van een voorschrift aan de omgevingsvergunning in verband met de kwaliteitsverbetering van het landschap.

Beroep

Belanghebbenden die zienswijzen naar voren hebben gebracht tegen het ontwerpbesluit en belanghebbenden aan wie redelijkerwijs niet verweten kan worden dat hij/zij geen zienswijze heeft ingediend, kunnen binnen de termijn van terinzagelegging beroep instellen. Een beroepschrift richt u aan de rechtbank Zeeland-West-Brabant, team Bestuursrecht, postbus 90.006, 4800 PA Breda.

De vergunninghouder kan, ondanks een beroepschrift, na afloop van de beroepstermijn toch de vergunde activiteit uitvoeren. Bent u het daar niet mee eens, dan kunt u, tegelijkertijd met of ná het indienen van een beroepschrift, een voorlopige voorziening aanvragen bij de Voorzieningenrechter van de rechtbank Zeeland-West-Brabant, team Bestuursrecht, Postbus 90.006, 4800 PA Breda. Voor meer informatie over het indienen van beroep of het vragen van een voorlopige voorziening verwijzen wij u naar onze website ‘www.moerdijk.nl/bezwaar-en-beroep-indienen’.