Gemeenteblad van West Betuwe

Datum publicatieOrganisatieJaargang en nummerRubriek
West BetuweGemeenteblad 2019, 117282Overige besluiten van algemene strekkingBekrachtiging van diverse verordeningen West Betuwe

De raad van de gemeente West Betuwe;

 

gelezen de besluiten van de stuurgroep van 6 november 2018 en 20 november 2018 en het voorstel van de stuurgroep;

 

Overwegende dat het in het kader van de gemeentelijke herindeling per 1 januari 2019 noodzakelijk wordt geacht de regelgeving zoals opgenomen in dit besluit te harmoniseren:

 

Gelet op de Gemeentewet, waaronder in elk geval de artikelen 84, 95 eerste en tweede lid, 96 eerste en tweede lid, 97, 99, 139, 140, 142, 147, 149a, 150 en 156;

De Algemene wet bestuursrecht, waaronder in elk geval artikel 7:13 en afdeling 10.1.2;

Artikel 29 van de Wet Algemene regels herindeling;

 

Besluit:

 

 

 • 1.

  De volgende verordeningen, met ingang van de dag van bekendmaking, geldend te verklaren voor het grondgebied van de nieuwe gemeente:  

  • a.

   Coördinatieverordening Wro gemeente Geldermalsen 2012;

  • b.

   Erfgoedverordening gemeente Geldermalsen 2017;

  • c.

   Subsidieverordening gemeentelijke monumenten Geldermalsen 2018;

  • d.

   Procedureverordening voor advisering tegemoetkoming in planschade 2008 van de gemeente Neerijnen; 

 • 2.

  Bij de inwerkingtreding van de onder punt 1 genoemde verordeningen worden de volgende verordeningen geacht te zijn ingetrokken met ingang van de datum van de inwerkingtreding als genoemd in de betreffende verordeningen, met dien verstande dat zij van toepassing blijven op de besluiten die zijn genomen op grond van de betreffende verordening.

  • a.

   De Coördinatieverordening Wet ruimtelijke ordening Lingewaal 2009

  • b.

   Erfgoedverordening gemeente Neerijnen 2018 en de Erfgoedverordening Lingewaal

  • c.

   Subsidieverordening gemeentelijke monumenten Neerijnen 2018 en de Subsidieverordening Monumenten Lingewaal

  • d.

   Procedureverordening voor advisering tegemoetkoming in planschade van de gemeente Lingewaal, de Verordening verhoging drempelbedrag 2011 van de gemeente Neerijnen en de Procedureverordening voor advisering tegemoetkoming in planschade 2008 van de gemeente Geldermalsen

  • e.

   Verordening kwaliteit vergunningverlening, toezicht en handhaving omgevingsrecht gemeente Lingewaal 2016

    

Aldus besloten in de openbare vergadering van 15 januari 2019, nummer 34

 

de griffier,

de voorzitter,