Subsidieregeling inwonersinitiatieven

 

Het college van burgemeester en wethouders van de gemeente Blaricum;

 

Overwegende:

 

dat de raad met vaststelling van de Lokale Keuzenota sociaal domein heeft besloten tot het instellen van een budget voor inwonersinitiatieven gericht op participatie en ondersteuning van 10.000 euro per jaar;

 

dat ter uitwerking daarvan een nadere regeling op grond van de algemene subsidieverordening is gewenst.

 

Gelet op:

 

artikel 2, lid 3 van de van de Algemene subsidieverordening Blaricum 2011, artikel 168 van de Gemeentewet en titel 4.2 van de Algemene wet bestuursrecht.

B E S L U I T:

Vast te stellen de

Subsidieregeling inwonersinitiatieven

luidend als volgt:

Artikel 1 Doelstelling

Het doel van deze nadere regels is: het stimuleren en ondersteunen van initiatieven van inwoners op het gebied van zorg, welzijn en participatie, die een bijdrage kunnen leveren aan de versterking van onderlinge betrokkenheid c.q. de sociale samenhang binnen een wijk en tussen de bewoners.

 

Artikel 2 Doelgroep

Een bijdrage op grond van deze regeling kan als eenmalige subsidie worden verstrekt aan (groepen van) natuurlijke personen die ingezetene zijn van de gemeente en die zonder winstoogmerk activiteiten organiseren met, voor en/of ten behoeve van andere inwoners.

 

Artikel 3 Criteria en randvoorwaarden

Het initiatief waarvoor een bijdrage wordt gevraagd dient te passen binnen de doelstelling zoals beschreven in artikel 1 en

 • 1.

  dient te zijn gericht op activiteiten van en/of voor een groep inwoners (collectief);

 • 2.

  initiatiefnemers voeren het initiatief bij voorkeur zelf uit en hebben tenminste een grote rol in de realisatie van het initiatief;

 • 3.

  is niet gericht op eigen, al dan niet commercieel belang of commerciële belangen van derden en heeft geen betrekking op feesten, jubilea en partijen of kosten van consumpties;

 • 4.

  is niet gericht op de fysieke leefomgeving;

 • 5.

  moet passen binnen de geldende wetgeving en het gemeentelijk beleid. Aanvragers dienen zelf zorg te dragen voor de eventueel benodigde vergunningen, toestemmingen en/of gewenste of noodzakelijke medewerking van derden;

 • 6.

  betreft geen activiteiten waarvoor door de gemeente al subsidie is of kan worden verstrekt aan organisaties en instellingen werkzaam in het sociaal domein;

 • 7.

  aanvrager heeft niet eerder in hetzelfde subsidiejaar voor vergelijkbare activiteiten een bijdrage verkregen op grond van deze nadere regels.

 

Artikel 4 Bijdrage AED

In afwijking van de voorgaande artikelen kan voor initiatieven van natuurlijke of rechtspersonen die gericht zijn op de aanschaf van een 24-uurs openbaar toegankelijke automatische externe defibrillator (AED) en/of een daartoe behorende buitenkast een bijdrage worden verleend van maximaal € 1000,- per locatie, indien wordt voldaan aan de volgende voorwaarden:

 • a.

  initiatiefnemer/aanvrager draagt zorg voor de aanschaf, plaatsing en bekostiging van een AED en/of buitenkast;

 • b.

  de (beoogde) locatie van de AED dient zich te bevinden op in beginsel minimaal 500 meter van een reeds bestaande 24-uurs openbaar toegankelijke AED; afwijking daarvan kan op gemotiveerd verzoek ter beoordeling door het college worden toegestaan.

 • c.

  de AED ten behoeve waarvan een bijdrage wordt verleend dient door de aanvrager binnen een maand na plaatsing te worden aangemeld bij de Stichting HartslagNU;

 

Artikel 5 Procedurebepalingen

 • 1.

  Een aanvraag dient uiterlijk 4 weken vóór aanvang van de activiteit te zijn ingediend met gebruikmaking van het daarvoor vast te stellen formulier.

 • 2.

  Met de aanvraag verplicht de aanvrager zich om na afloop van de activiteit het college te informeren over het verloop daarvan, het aantal daarbij betrokken burgers en de mogelijkheden van voortzetting.

 • 3.

  Indien na toekenning van een bijdrage het voorgenomen initiatief niet wordt,of binnen een jaar na toekenning niet is of niet in overeenstemming met deze nadere regels of de in de toekenningsbeschikking opgenomen voorwaarden is uitgevoerd, vervalt de toekenning en moet een eventueel al betaalde bijdrage door de aanvrager worden terugbetaald.

 • 4.

  De portefeuillehouder sociaal domein is gemachtigd om te beslissen op aanvragen ingevolge deze regeling.

 • 5.

  Ten behoeve van de uitvoering van deze regeling is een budget beschikbaar van maximaal € 10.000,- per kalenderjaar. Aanvragen worden op volgorde van de indieningsdatum (als complete aanvraag) afgehandeld. Indien door toekenning van aanvragen de limiet van € 10.000,- is of dreigt te worden bereikt, worden alle daarop volgend te behandelen aanvragen met inachtneming van deze limiet afgewezen.

 

Artikel 6 Slotbepaling

Deze regeling kan worden aangehaald als Subsidieregeling inwonersinitiatieven Blaricum 2019, treedt in werking op de dag van bekendmaking daarvan en werkt terug tot 1 januari 2019.

 

Aldus vastgesteld op 12 februari 2019,

Burgemeester en wethouders voornoemd,

de burgemeester, de secretaris,

mw. J.N. de Zwart-Bloch mw. M. Kilic-Karaaslan

Naar boven