Gemeenteblad van De Fryske Marren

Datum publicatieOrganisatieJaargang en nummerRubriek
De Fryske MarrenGemeenteblad 2019, 115866Overige overheidsinformatieAgenda raadsvergadering

 

 •  

Datum : 22 mei 2019

 •  

Tijdstip : 19.30 uur, afhankelijk van de agenda kan het aanvangstijdstip wijzigen

 •  

Locatie : gemeentehuis Joure, raadszaal

 •  

Voorzitter : F. Veenstra

 •  

Griffier : H.A. van Dijk - Beekman

 •  

 

 • 1.

   

Opening, vaststellen agenda en mededelingen

 •  

 

 • 2.

   

Besluitenlijst van de raadsvergadering van 15 mei 2019

Voorstel:

de besluitenlijst vaststellen.

 •  

 

3.

Debat

 •  

 

4D.

( O ntwerp)Verklaring van geen bedenkingen voor het bouwen van een supermarkt met ondergrondse parkeergarage Bantegaplein Lemmer

Voorstel:

 • 1.

  de ontwerpverklaring van geen bedenkingen af te geven ten behoeve van de verlening van de omgevingsvergunning ex artikel 2.12, lid 1, onder a, onder 3°, van de Wabo voor het bouwen van een supermarkt op de locatie Bantegaplein te Lemmer;

 • 2.

  de procedure te voeren conform het raadsbesluit van 30 maart 2016, dat inhoudt: de ontwerpverklaring van geen bedenkingen is tevens een definitieve verklaring van geen bedenkingen indien er geen zienswijzen zijn ingediend.

Over dit voorstel kan een besluit worden genomen onder agendapunt 8 B.

 •  

 

5 D.

Position Paper visie op de Participatie(wet) in Fryslân-West

Voorstel:

 • 1.

  De visie en de uitgangspunten van de Position Paper te onderschrijven;

 • 2.

  Het deel van de arbeidsinschakeling voor inwoners met afstand tot arbeidsmarkt in samenwerking met de Fryslân-West gemeenten uit te voeren in een publieke organisatie (doorontwikkeling Fryslân-West) binnen de budgettaire mogelijkheden;

 • 3.

  De gevolgen voor de huidige uitvoeringsorganisaties (m.n. Empatec/Pastiel en gemeenten) te regelen in de komende jaren;

 • 4.

  Naast de doelgroep Sociale Werkvoorziening, nieuwe doelgroepen (Pro/Vso leerlingen, Wajong, evt. statushouders) zoals vermeld in de position paper onder te brengen bij de publieke organisatie binnen de budgettaire mogelijkheden;

 • 5.

  In de Kadernota 2019 voor te stellen om de eigen gemeentelijke bijdrage structureel te verhogen vanaf 2020 naar € 2.000 per SW-medewerker;

 • 6.

  Bij de kadernota 2020 (meerjarenbegroting 2021-2024) inzichtelijk te willen maken of er extra middelen nodig zijn, voor de verbreding van de doelgroepen vanaf 2021, dit zou een bedrag kunnen zijn van maximaal 5% van het re-integratiebudget;

 • 7.

  De governance van de GR Fryslân-West in het laatste kwartaal 2019 aan te passen aan de nieuwe vorm van de publieke organisatie.

Over dit voorstel kan een besluit worden genomen onder agendapunt 9 B.

 •  

 

6 D.

Integraal veiligheidsplan 2019-2022

Voorstel: het integraal veiligheidsplan 2019-2022 vast te stellen.

Over dit voorstel kan een besluit worden genomen onder agendapunt 1 0 B.

 

 

7 .

Beslút

 •  

 

8 B.

(Ontwerp)Verklaring van geen bedenkingen voor het bouwen van een supermarkt met ondergrondse parkeergarage Bantegaplein Lemmer

Voorstel: zie agendapunt 4D.

 •  

 

9 B.

Position Paper visie op de Participatie(wet) in Fryslân-West

Voorstel: zie agendapunt 5D.

 •  

 

1 0 B.

Integraal veiligheidsplan 2019-2022

Voorstel: zie agendapunt 6D.

 •  

 

1 1 .

Sluiting

 •  

 

Stukken:

De voorstellen die worden behandeld in deze raadsvergadering liggen ter inzage in het gemeentehuis en op de servicepunten in de gemeente De Fryske Marren. Ook kunt u de stukken vinden op de website: www.defryskemarren.nl/gemeenteraad

Uitzending vergadering :

In de raadszaal worden beeld- en geluidsopnamen gemaakt. Deze worden live uitgezonden via onze webcast www.defryskemarren.nl/gemeenteraad en kunnen ook achteraf worden bekeken.

Personen op de publieke tribune kunnen in beeld komen. In de raadszaal wordt u er op geattendeerd dat er beeld- en geluidsopnamen worden gemaakt. Deze beelden worden voor onbepaalde tijd bewaard. Wilt u niet in beeld komen, dan kunt u de vergadering volgen via een beeldscherm buiten de raadszaal.