Gemeenteblad van De Fryske Marren

Datum publicatieOrganisatieJaargang en nummerRubriek
De Fryske MarrenGemeenteblad 2019, 115292Plannen | ruimtelijkVastgesteld:Partiële hervaststelling bestemmingsplan Goingarijp 2016

 

Met ingang van 14 mei 2019 ligt gedurende 6 weken de op 24 april 2019 door de gemeenteraad van De Fryske Marren vastgestelde Partiële hervaststelling bestemmingsplan Goingarijp 2016 met het bijbehorende raadsbesluit en de overige stukken ter inzage.

 

Bestuurlijke lus

De Afdeling bestuursrechtspraak van de Raad van State heeft de gemeenteraad met toepassing van artikel 8:51d van de Algemene wet bestuursrecht opgedragen een gebrek in het bestemmingsplan Goingarijp 2016, vastgesteld op 29 november 2017, te herstellen. Met het vaststellingsbesluit geeft de gemeenteraad gevolg aan de tussenuitspraak van de Raad van State van 6 februari 2019 met nummer 201801541/1/R3.

De Partiële hervaststelling bestemmingsplan Goingarijp 2016 is naar aanleiding daarvan vastgesteld in die zin dat artikel 1 Begrippen op de volgende punten is aangepast:

-1.3 aan-of uitgebouwd bijbehorend bouwwerk:

Een bijbehorend bouwwerk dat in directe fysieke verbinding staat met het hoofdgebouw waaraan het wordt aan-of uitgebouwd. Een aangebouwd bijbehorend bouwwerk houdt een toevoeging in van een afzonderlijke ruimte behorende bij een hoofdgebouw op hetzelfde bouwperceel, terwijl een uitgebouwd bijbehorend bouwwerk een vergroting inhoudt van een bestaande ruimte bij een hoofdgebouw op hetzelfde bouwperceel;

-1.16 bijbehorend bouwwerk:

Een functioneel met een op hetzelfde perceel gelegen hoofdgebouw verbonden, daar al dan niet tegen aangebouwd (e) gebouw of overkapping, dat /die daaraan qua hoogte, alsmede omvang en/of situering ondergeschikt is;

1.63 vrijstaand / op zich zelf staand bijbehorend bouwwerk:

Een bijbehorend bouwwerk dat vrijstaand van het hoofdgebouw waar het bij hoort wordt gebouwd en hoort bij het hoofdgebouw op hetzelfde bouwperceel.

 

Waar ter inzage

De Partiële hervaststelling bestemmingsplan Goingarijp 2016 kunt u inzien bij:

• de centrale balie van het gemeentehuis Herema State 1 te Joure

• het servicepunt te Balk (Dubbelstraat 1)

• het servicepunt te Lemmer (Vissersburen 88).

Daarnaast is informatie over het plan, het raadsbesluit en de bijbehorende stukken te raadplegen via de gemeentelijke website www.defryskemarren.nl. Het bestemmingsplan zelf is digitaal te raadplegen op www.ruimtelijke plannen.nl, de planid is NL.IMRO.1940.BPGOI16GOINGARIJP-VA02.

 

Beroep

Gedurende de termijn van ter inzage legging kan schriftelijk beroep worden ingesteld bij de Afdeling Bestuursrechtspraak van de Raad van State (postbus 20019, 2500 EA Den Haag door een belanghebbende die bezwaar heeft tegen de wijzigingen die bij deze partiële hervaststelling ten opzichte van de eerdere vaststelling van het bestemmingsplan op 29 november 2017 zijn aangebracht.

Degenen die al eerder beroep hebben ingesteld tegen het besluit van 29 november 2017 tot vaststelling van het bestemmingsplan Goingarijp 2016 hoeven dat niet opnieuw te doen voor zover hun bezwaren betrekking hebben op de overige, ongewijzigd gebleven planonderdelen.

 

Vragen?

Voor meer informatie kunt u op werkdagen contact opnemen met één van de medewerkers van de afdeling Ruimtelijke ontwikkeling via telefoonnummer 14 05 14.