Gemeenteblad van Het Hogeland

Datum publicatieOrganisatieJaargang en nummerRubriek
Het HogelandGemeenteblad 2019, 114794VerordeningenRegeling rechtspositie buitengewoon ambtenaar van de burgerlijke stand gemeente Het Hogeland

Het college van burgemeester en wethouders van de gemeente Het Hogeland;

 

besluit:

- gelet op het reglement houdende bepalingen ten aanzien van de ambtenaren van de burgerlijke stand, de buitengewone ambtenaren van de burgerlijke stand en de openstelling van het bureau van de burgerlijke stand, kortweg ‘het Reglement op de burgerlijke stand’ genoemd, zoals vastgesteld in de vergadering van burgemeester en wethouders d.d. 3 januari 2019.

- na bereikte overeenstemming in de commissie voor Bijzonder Georganiseerd Overleg, 18 juli 2018;

 

tot vaststelling van de Regeling rechtspositie buitengewoon ambtenaar van de burgerlijke stand van de gemeente Het Hogeland

Artikel 1 Begripsomschrijving

Voor de toepassing van deze regeling wordt verstaan:

 • a.

  buitengewoon ambtenaar: de bezoldigd buitengewoon ambtenaar van de burgerlijke stand (BABS), zoals bedoeld in het Reglement op de burgerlijke stand gemeente Het Hogeland.

 • b.

  CAR-UWO: de Collectieve arbeidsvoorwaardenregeling en Uitwerkingsovereenkomst van de sector gemeenten

Artikel 2 Aanstelling

 • 1.

  Aanstelling geschiedt in tijdelijke dienst voor bepaalde tijd. Een aanstelling in vaste dienst geschiedt enkel indien een buitengewoon ambtenaar bij de rechtsvoorgangers van de gemeente het Hogeland een vaste aanstelling had.

 • 2.

  Er is een benoemingstermijn geregeld van vijf jaar, met verlengingsmogelijkheid.

Artikel 3 Salaris

 • 1.

  De buitengewoon ambtenaar van de burgerlijke stand ontvangt een salaris per voltrokken huwelijk of geregistreerd partnerschap gelijk aan viermaal het uurloon behorende bij de hoogste periodiek van salarisschaal 8, bijlage IIa van de CAR-UWO.

 • 2.

  Het salaris, bedoeld in lid 1, wordt opgehoogd met een percentage van 6,75% en 8%, genoemd in artikel 3:28 lid 2 sub b CAR-UWO.

Artikel 4 Reiskostenvergoeding

De reiskosten vergoeding is € 0,37 per kilometer.

 

Artikel 5 Vakantie

 • 1.

  De buitengewoon ambtenaar van de burgerlijke stand heeft recht op (gelijkgesteld aan vier uren) 0,38 uur vakantie per voltrokken huwelijk of geregistreerd partnerschap.

 • 2.

  De vakantie wordt in overeenstemming met het college opgenomen.

Artikel 6 Aanspraken bij ziekte

 • 1.

  Bij ziekte van de buitengewoon ambtenaar zijn de artikelen 7:1 tot en met 7:3, 7:9 tot en met 7:14 en 7:19 tot en met 7:21 van de CAR-UWO van overeenkomstige toepassing.

 • 2.

  Voor toepassing van dit artikel wordt onder salaris verstaan: het gemiddelde van het totaal aan vergoedingen bedoeld in artikel 3, over de 12 maanden onmiddellijk voorafgaande aan de eerste dag van ongeschiktheid van de buitengewoon ambtenaar. Voor zover het dienstverband van de ambtenaar op deze datum nog geen 12 maanden heeft geduurd, wordt gerekend met het bedrag dat hem gemiddeld per maand is toegekend over de periode waarin hij in dienst is.

 • 3.

  Voor de toepassing van dit artikel wordt onder de eerste dag van ongeschiktheid van de buitengewoon ambtenaar verstaan: de dag waarop de ambtenaar is aangewezen om een huwelijk of geregistreerd partnerschap te voltrekken, waarvoor hij wegens ziekte is verhinderd.

 • 4.

  Het college kan nadere regels stellen.

Artikel 7 Ontslag en schorsing

 • 1.

  Ontslag kan worden verleend overeenkomstig de artikelen 8:1, 8:2 en 8:2a, 8:3, 8:4, 8:5 en 8:5a, 8:6, 8:7, 8:8, 8:12 en 8:12:1 en 8:13 van de CAR-UWO.

 • 2.

  Schorsing van de buitengewoon ambtenaar van de burgerlijke stand vindt plaats overeenkomstig artikel 8:15:1 tot en met 8:15:3 van de CAR-UWO.

Artikel 8 Overige rechten en verplichtingen

 • 1.

  De artikelen 15:1, 15:1b tot en met 15:1g, 15:1:12, 15:1:15, 15:1:16, 15:1:19, 15:1:20, 15:1:23 tot en met 15:1:25 en 15:2 van de CAR-UWO zijn van overeenkomstige toepassing.

 • 2.

  Deze regeling is niet van toepassing op de eendaagse BABS.

Artikel 9 Plichtsverzuim

De buitengewoon ambtenaar van de burgerlijke stand die de hem opgelegde verplichtingen niet nakomt of zich overigens schuldig maakt aan plichtsverzuim, kan disciplinair worden gestraft, overeenkomstig hoofdstuk 16 van de CAR-UWO.

Artikel 10 Citeertitel en inwerkingtreding

 • 1.

  De regeling treedt in werking de dag na die van de bekendmaking en werkt terug tot en met 1 januari 2019.

 • 2.

  De regeling wordt aangehaald als “Rechtspositieregeling voor de buitengewoon ambtenaar van de burgerlijke stand gemeente Het Hogeland”.

 

 

Aldus vastgesteld door het college van burgemeester en wethouders van Het Hogeland op 3 januari 2019.

H.J. Bolding, burgemeester

P.P.M. van Vilsteren, secretaris