Gemeenteblad van Brummen

Datum publicatieOrganisatieJaargang en nummerRubriek
BrummenGemeenteblad 2019, 114757Overige besluiten van algemene strekkingVANGNETREGELING PARTICIPATIEWET 2018

Kenmerk Z028094/D290880

 

DE RAAD VAN DE GEMEENTE BRUMMEN,

Gelezen het voorstel van het college van burgemeester en wethouders van 04 december 2018 met kenmerk D290879;

Gehoord het behandeladvies van forum Samenleving van 10 januari 2019;

HEEFT BESLOTEN:

 

 

 

1. In te stemmen met de verklaring van het college dat het college maatregelen heeft getroffen om te komen tot tekortreductie op het BUIG-budget.

 

Dit besluit is genomen tijdens de openbare raadsvergadering van 24 januari 2019.

De raad van de gemeente Brummen,

De griffier, A.R.M. Nengerman

De voorzitter A.J. van Hedel