Gemeenteblad van Heemskerk

Datum publicatieOrganisatieJaargang en nummerRubriek
HeemskerkGemeenteblad 2019, 114043Overige besluiten van algemene strekkingBesluit van de burgemeester van de gemeente Heemskerk houdende regels omtrent het aanwijzen van cameratoezicht (Aanwijzingsbesluit cameratoezicht omgeving winkelcentrum Europaplein 2019)

 

Artikel 1 Doelstelling

De omgeving van winkelcentrum Europaplein in de wijk Oosterwijk is al langere tijd in beeld in verband met overlast. De overlast betreft onder andere afvaldumping, geluidsoverlast, drugsoverlast, vernielingen, intimidatie, extreem rijgedrag en jeugdoverlast.

 

Door het aanwijzen van een gebied waar cameratoezicht kan worden toegepast kan de overlast in het gebied rond het Europaplein worden tegengegaan, verdere escalatie mogelijk worden voorkomen en het veiligheidsgevoel onder omwonenden weer worden verhoogd.

Artikel 2 Wettelijke grondslag

Het cameratoezicht wordt toegepast op basis van art. 2:77 lid 1 APV, waarin is opgenomen dat de

burgemeester overeenkomstig artikel 151c van de Gemeentewet bevoegd is te besluiten om camera’s te plaatsen in het belang van de handhaving van de openbare orde. Cameratoezicht op grond van artikel 151c Gemeentewet heeft als eerste een signalerende functie. De camera ziet meer en met die informatie kunnen de politie en andere (hulp)diensten op straat worden aangestuurd. Daarnaast mag gemeentelijk cameratoezicht ook bijvangst opleveren. Zo biedt artikel 151c lid 7 Gemeentewet de mogelijkheid om de opgenomen beelden onder bepaalde voorwaarden op te slaan en te gebruiken voor de opsporing en vervolging van strafbare feiten zoals bijvoorbeeld vandalisme. De mogelijkheid van herkenbare beelden door het cameratoezicht kan daarmee voor potentiele daders een overweging zijn om van de verstoring van de openbare orde/strafbare feiten af te zien.

Artikel 3 Aanwijzing gebieden

De omgeving waar cameratoezicht zal plaatsvinden betreft het gebied dat wordt omgeven door het Europaplein, de Beneluxlaan, de Maasstraat en de Belgiëlaan/Frankrijklaan (zie kaart in bijlage 1).

Artikel 4 Duur van plaatsing

 • 1.

  De camera's worden geplaatst voor een periode van maximaal twaalf maanden, aan te vangen op de dag na bekendmaking van dit besluit.

 • 2.

  Het toezicht kan met de duur van twaalf maanden worden verlengd.

 • 3.

  Tussentijds wordt het cameratoezicht elke zes maanden geëvalueerd waarbij de resultaten van het toezicht in beeld worden gebracht en geadviseerd wordt over continuering van het cameratoezicht voor de resterende periode.

Artikel 5 Wijze van plaatsing / procedure

 • 1.

  De camera’s worden zodanig geplaatst, dat er geen hinder voor verkeer of omwonenden wordt ondervonden, of waarbij de camera’s makkelijk doelwit kunnen worden van vernielingen

 • 2.

  De camera’s worden uitsluitend gericht op de openbare weg, waardoor mogelijke inkijk bij omwonenden zoveel mogelijk wordt uitgesloten

 • 3.

  De camerabeelden worden 24 uur per dag opgenomen en opgeslagen. De beelden zijn alleen te bekijken door de politie

 • 4.

  De opgenomen beelden worden ten hoogste 4 weken bewaard

 • 5.

  In het gebied worden de beelden live uitgekeken indien nodig in verband met handhaving van de openbare orde en/of bij incidenten en (dreigende) verstoringen van de openbare orde

 • 6.

  De politie bekijkt de opgenomen beelden Indien er klachten worden ingediend, aangifte wordt gedaan, strafbare feiten zijn gepleegd of indien dit van belang is naar aanleiding van incidenten of (dreigende) verstoringen van de openbare orde en veiligheid

Artikel 6 Intrekking oud aanwijzingsbesluit

Het aanwijzingsbesluit cameratoezicht omgeving winkelcentrum Europaplein d.d. 2 mei 2018 wordt ingetrokken.

Artikel 7 Inwerkingtreding

Dit besluit treedt in werking op de dag na bekendmaking.

Artikel 8 Citeertitel

Deze verordening wordt aangehaald als: Aanwijzingsbesluit cameratoezicht omgeving

winkelcentrum Europaplein 2019.

Aldus vastgesteld door de burgemeester

van de gemeente Heemskerk

de burgemeester,

Bijlage 1 Gebiedskaart omgeving Europaplein

 

De omgeving waar cameratoezicht zal plaatsvinden betreft het gebied dat wordt omgeven door het Europaplein, de Beneluxlaan, de Maasstraat en de Belgiëlaan/Frankrijklaan