Gemeenteblad van Sittard-Geleen

Datum publicatieOrganisatieJaargang en nummerRubriek
Sittard-GeleenGemeenteblad 2019, 113849Overige besluiten van algemene strekkingInkorten éénrichtingsverkeer Geldersestraat Sittard

 

Voornemen Verkeersbesluit (Mandaatbesluit)

Registratienummer 2019/2386496

 

Burgemeester en wethouders van Sittard-Geleen:

1. Besluiten:

Voor het inkorten van het gedeelte éénrichtingsverkeer op de Geldersestraat de onderstaande voorgenomen verkeersmaatregelen bekend te maken zodat belanghebbenden zienswijzen in kunnen dienen:

  • 1.

    Het plaatsen van een onderbord ‘na 80 m’ onder het bord ‘Eenrichtingsweg, in deze richting gesloten voor voertuigen (bord C2) bij de kruising Geldersestraat – Pater Chevalierstraat/Pater Schreursstraat

  • 2.

    Het plaatsen van een bord ‘Eenrichtingsweg, in deze richting gesloten voor voertuigen (bord C2) met als onderbord ‘(brom)fietsers uitgezonderd’ na de kruising met de straat Gelderhof.

Zoals aangegeven op de bij het besluit behorende tekeningen. Op deze tekeningen is nog niet het aan verkeer in twee richtingen aan te passen wegprofiel weergegeven.

 

2. Overwegingen

Op 28-02-2019 nam de gemeente het Verkeersbesluit voor het instellen van éénrichtingsverkeer op de Geldersestraat tussen de kruisingen met de Heistraat en de Pater Chevalierstraat/Pater Schreursstraat. Tegen het besluit werden zes bezwaren ingesteld. De bezwaarmakers voeren aan dat het vanuit het oogpunt van milieu- CO2-uitstoot ongewenst is steeds om te moeten rijden.

De gemeente wil de bewoners tegemoet komen gezien het ongewenste omrijden door bewoners. Dit kan door het inkorten van het éénrichtingsverkeer met 80 m vanaf de kruising van de Geldersestraat met de Pater Chevalier/Pater Schreursstraat.

Uit het oogpunt van de verkeersveiligheid, de bescherming van weggebruikers en passagiers, de waarborging van de bereikbaarheid, de doorstroming en de bruikbaarheid van de weg, alsmede de voorkoming van door het verkeer veroorzaakte overlast c.q. hinder wordt het noodzakelijk geacht de verkeersmaatregel te nemen. Van toepassing zijn hier artikel 2, lid 1, sub a tot en met c en artikel 2, lid 2, sub a van de Wegenverkeerswet 1994.

De Geldersestraat is in beheer en onderhoud bij de gemeente Sittard-Geleen en ligt binnen de bebouwde kom, zoals bedoeld in de Wegenverkeerswet 1994.

 

3. Formeel kader

Verkeersbesluiten worden genomen op basis van de bepalingen van de Wegenverkeerswet 1994, het Reglement Verkeersregels en Verkeerstekens 1990, het Besluit Administratieve Bepalingen inzake het Wegverkeer en de Algemene wet Bestuursrecht.

Tot het nemen van onderhavig besluit is ondergetekende bevoegd conform het op 1 oktober 2013 in werking getreden “Mandaat-, volmacht- en machtigingsbesluit van de gemeente Sittard-Geleen 2013-II” d.d. 17 september 2013, het “Mandaatbesluit hoofd Cluster Ruimtelijke Projecten en Beheer inzake verkeersbesluiten” van 8 juli 2014, en het op 14 mei 2015 in werking getreden “Ondermandaatbesluit Teammanager Beheer en Ontwerp, Cluster Ruimtelijke Projecten en Beheer” d.d. 28 april 2015.

 

4. Advies

De Ambtelijke Werkgroep Verkeer, waarin onder meer verkeerskundigen en de regiopolitie zitting hebben, heeft op 23-04-2019 positief geadviseerd over de voorgestelde verkeersmaatregelen.

 

5. Ondertekening

Sittard-Geleen, 07-05-2019, 2386496

 

Namens Burgemeester en wethouders van Sittard-Geleen,

Teammanager Beheer en Ontwerp a.i.

 

 

 

 

H.G.M. Dieters

6. Inzage en zienswijzen

Het voornemenverkeersbesluit met de bijbehorende stukken kan worden ingezien bij de receptie van de Stadswinkel, Markt 1 in Geleen. Van donderdag 16-05-2019 tot en met woensdag 29-05-2019. Over dit voornemenverkeersbesluit kunnen belanghebbenden gedurende deze periode ook een zienswijze geven. Deze kan naar: College van B&W, Postbus 18, 6130 AA SITTARD.