Gemeenteblad van Sittard-Geleen

Datum publicatieOrganisatieJaargang en nummerRubriek
Sittard-GeleenGemeenteblad 2019, 11367Plannen | ruimtelijkOntwerp wijzigingsplan Bestemmingsplan Industriepark Swentibold/N297n, wijziging bouwvlak VDL Nedcar (FAS)

Burgemeester en wethouders van Sittard-Geleen maken bekend dat zij op 11 december 2018 hebben ingestemd met het ontwerp van het wijzigingsplan “Bestemmingsplan Industriepark Swentibold/N297, wijziging bouwvlak VDL N-Uitbreiding FAS” (NL.IMRO.1883.BPWswentibolduf-ON01).

 

  Het wijzigingsplan heeft betrekking op het aanpassen van het bebouwingsvlak op het bestaande bedrijfscomplex van VDL Nedcar, (nabij ingang zuid), teneinde de noodzakelijke gebouwuitbreiding van de Final-Assembly (FAS) structureel mogelijk te maken.

 

Op grond van de planregels zijn Burgemeester en Wethouders bevoegd om het plan te wijzigen ten aanzien van de begrenzingen mits de belangen van derden niet worden geschaad. Burgemeester en Wethouders zijn voornemens gebruik te maken van deze wijzigingsbevoegdheid en de bebouwingsgrens aan te passen zoals deze is ingetekend op de nieuwe verbeelding/plankaart.

 

Het ontwerp van dit wijzigingsplan, bestaande uit een verbeelding, regels en een toelichting  kunt u met ingang van donderdag 17 januari 2019 gedurende zes weken inzien bij de balie Vergunningen van de Stadswinkel Geleen, Markt 1 in Geleen. Het plan kan worden ingezien na het maken van een afspraak via telefoonnummer 14046.

 

Bovengenoemde stukken zijn ook digitaal in te zien via:/www.ruimtelijkeplannen.nl. 

 

Binnen de termijn van ter inzage legging kan eenieder (bij voorkeur schriftelijk) zijn of haar zienswijzen naar voren brengen bij Burgemeester en wethouders. Schriftelijke zienswijzen moeten worden gericht aan Burgemeester en wethouders van de gemeente Sittard-Geleen, Postbus 18, 6130 AA Sittard.

 

16 januari 2019

Burgemeester en wethouders van Sittard-Geleen