Gemeenteblad van Barneveld

Datum publicatieOrganisatieJaargang en nummerRubriek
BarneveldGemeenteblad 2019, 113357Plannen | ruimtelijkCoördinatieregeling ontwerpbesluiten Welgelegenweg 26-28

Burgemeester en wethouders maken bekend dat vanaf 10 mei 2019 ontwerpen ter inzage liggen van het plan Welgelegenweg III, partiële herziening Buitengebied 2012 en de omgevingsvergunning voor de activiteit ‘bouwen’.

De besluiten worden met toepassing van paragraaf 3.6.1 van de Wet ruimtelijke ordening gecoördineerd. Het plan voorziet in het omzetten van het agrarisch bedrijf naar een niet-agrarisch bedrijf (met bedrijfswoning) en het realiseren van twee woningen op het perceel Welgelegenweg 26-28 in Stroe in het kader van functieverandering.

Ontwerp partiële herziening

De raad heeft het voornemen om voor het plan een partiële herziening vast te stellen. Het ontwerpplan Welgelegenweg III, partiële herziening Buitengebied 2012 ligt ter inzage.

Ontwerp-omgevingsvergunning

Gelijktijdig met het ontwerpplan liggen ook de aanvraag en de ontwerp-omgevingsvergunning en de bijbehorende stukken ter inzage. Dit is mogelijk op grond van de coördinatieregeling als bedoeld in artikel 3.30 van de Wet ruimtelijk ordening.

Terinzagelegging

Het ontwerpplan en de ontwerp-omgevingsvergunning liggen met ingang van 10 mei tot en met 20 juni 2019 ter inzage bij het servicepunt Bouwen, Wonen en Leefomgeving (Raadhuisplein 2).

U vindt de officiële bekendmaking via https://www.barneveld.nl/over-barneveld/bekendmakingen/.

Daarnaast is het plan in te zien op de landelijke website:

www.ruimtelijkeplannen.nl/web-roo/?planidn=NL.IMRO.0203.1503-0001

De bronbestanden van het plan zijn beschikbaar via:

http://gis.barneveld.nl/plannen/NL.IMRO.0203.1503-/NL.IMRO.0203.1503-0001

(Mochten bovenstaande links niet werken, wilt u het dan melden bij rodigitaal@barneveld.nl)?

Tijdens de vermelde periode kan een ieder, bij voorkeur schriftelijk, een zienswijze over de ontwerpbesluiten naar voren brengen bij de gemeente Barneveld (afdeling Ruimtelijke Ontwikkeling, postbus 63, 3770 AB Barneveld). Voor het indienen van een mondelinge zienswijze kunt u een afspraak maken via telefoonnummer (0342) 495 335. U kunt uw zienswijze ook digitaal via de gemeentelijke website naar voren brengen. Daarvoor moet u gebruik maken van DigiD om u te legitimeren. Het formulier treft u aan bij de documenten op de gemeentelijke website.

Voor vragen kunt u contact opnemen met het servicepunt Bouwen, Wonen en Leefomgeving via telefoonnummer (0342) 495 335.

 

Barneveld, 9 mei 2019.