Gemeenteblad van Alkmaar

Datum publicatieOrganisatieJaargang en nummerRubriek
AlkmaarGemeenteblad 2019, 111577VerordeningenVerordening tot wijziging van de Verordening Startersleningen gemeente Alkmaar 2015

Nr. 10

 

De raad van de gemeente Alkmaar;

 

Gelet op het voorstel van burgemeester en wethouders, d.d. 12-03-2019;

 

Gelet op het advies van de commissie Ruimte;

 

B e s l u i t

 

  • 1.

    Voor het aanpassen van de maximale woningprijs en het bijbehorende leningbedrag bij Startersleningen vast te stellen de volgende “Verordening tot wijziging van de Verordening Startersleningen gemeente Alkmaar 2015”

 

Verordening tot wijziging van de Verordening Startersleningen gemeente Alkmaar 2015

Artikel I

A.

Artikel 4 lid 2 komt te luiden:

“2. Het college stelt de hoogte van de Starterslening vast, met dien verstande dat de hoogte van de Starterslening maximaal 20% bedraagt van de kostengrens als bedoeld in artikel 6 (reguliere woningen) danwel artikel 7 (CPO woningen);”

 

B.

Artikel 6 lid 1 onder b. komt te luiden:

“b. Voor het verwerven van bestaande en nieuwbouw koopwoningen in de gemeente Alkmaar waarvan de kostengrens niet hoger is dan € 200.000.”

 

C.

Artikel 6 lid 1 onder c. komt te luiden:

“c. Het bedrag genoemd onder b. wijzigt jaarlijks per 1 januari (voor het eerst per 1 januari 2020) met hetzelfde percentage als de aanpassing van de “koopprijsgrens” uit de Wet Bevordering Eigen Woningbezit en wordt vervolgens afgerond op € 1.000 .”

 

D.

Artikel 7 lid 1 onder b. komt te luiden:

“b. Voor het verwerven van nieuwbouw koopwoningen in CPO projecten in de gemeente Alkmaar die door het college op grond van deze verordening zijn aangewezen en waarvan de kostengrens niet hoger is dan € 200.000.”

 

E.

Artikel 7 lid 1 onder d. komt te luiden:

“d. Het bedrag genoemd onder b. wijzigt jaarlijks per 1 januari (voor het eerst per 1 januari 2020) met hetzelfde percentage als de aanpassing van de “koopprijsgrens” uit de Wet Bevordering Eigen Woningbezit en wordt vervolgens afgerond op € 1.000 .”

Artikel II Inwerkingtreding

Deze wijzigingsverordening treedt in werking op 1 mei 2019. Indien de verordening na die datum wordt bekendgemaakt, treedt de verordening in werking met terugwerkende kracht tot 1 mei 2019.

Alkmaar, 25-04-2019;

De raad voornoemd,

P.M. Bruinooge, voorzitter

F.A.J.M. van Beek, griffier 

BIJLAGE

Onderwerp

Wijziging

Huidige tekst

Nieuwe tekst

Hoogte van de Starterslening

De hoofdsom van de lening blijft maximaal 20% van de aankooprijs van de woning. Alleen wordt er geen bedrag meer genoemd in de verordening.

Artikel 4 lid 2

Het college stelt de hoogte van de Starterslening vast, met dien verstande dat de hoogte van de Starterslening maximaal 20% bedraagt van de verwervingskosten met een maximum van € 37.000,- ;

Artikel 4 lid 2

Het college stelt de hoogte van de Starterslening vast, met dien verstande dat de hoogte van de Starterslening maximaal 20% bedraagt van de kostengrens als bedoeld in artikel 6 (reguliere woningen) danwel artikel 7 (CPO woningen);

Maximale koopprijs voor woningen niet zijnde woningen in een CPO project.

Nu staat nog in de verordening dat de prijsgrens maximaal € 175.000 is. Dit bedrag is al enkele jaren niet aangepast terwijl de woning-prijzen zijn gestegen.

 

Voorstel is dat dit bedrag bedrag wordt verhoogd naar € 200.000 en dat dit voortaan jaarlijks op 1 januari (voor het eerst per 1 januari 2020) wordt aangepast met hetzelfde percentage als de aanpassing van de “koopprijsgrens” in de Wet Bevordering Eigen Woningbezit.

 

 

 

Artikel 6 lid 1 onder b

Voor het verwerven van bestaande en nieuwbouw koopwoningen in de gemeente Alkmaar waarvan de kostengrens het verwerven van bestaande en nieuwbouw koopwoningen in de gemeente Alkmaar waarvan de kostengrens niet hoger is dan € 175.000 .

 

Artikel 6 lid 1 onder c

Het college is bevoegd het bedrag genoemd onder b. aan te passen, rekening houdend met het bepaalde hieromtrent in de Wet Bevordering Eigen Woningbezit.

 

Artikel 6 lid 1 onder b

Voor het verwerven van bestaande en nieuwbouw koopwoningen in de gemeente Alkmaar waarvan de kostengrens niet hoger is dan € 200.000.

 

Artikel 6 lid 1 onder c

Het bedrag genoemd onder b. wordt jaarlijks per 1 januari aangepast (voor het eerst per 1 januari 2020) met hetzelfde percentage als de aanpassing van de “koopprijsgrens” uit de Wet Bevordering Eigen Woningbezit en wordt vervolgens afgerond op € 1.000 .

 

Maximale koopprijs voor woningen in een CPO project.

Hetzelfde als bij “gewone” woningen.

Artikel 7 lid 1 onder b

Voor het verwerven van nieuwbouw koopwoningen in CPO projecten in de gemeente Alkmaar die door het college op grond van deze verordening zijn aangewezen en waarvan de kostengrens niet hoger is dan € 175.000 .

 

Artikel 7 lid 1 onder d

Het college is bevoegd het bedrag genoemd onder b. aan te passen, rekening houdend met het bepaalde hieromtrent in de Wet Bevordering Eigen Woningbezit.

Artikel 7 lid 1 onder b

Voor het verwerven van nieuwbouw koopwoningen in CPO projecten in de gemeente Alkmaar die door het college op grond van deze verordening zijn aangewezen en waarvan de kostengrens niet hoger is dan € 200.000

 

Artikel 7 lid 1 onder d

Het bedrag genoemd onder b. wordt jaarlijks per 1 januari aangepast (voor het eerst per 1 januari 2020) met hetzelfde percentage als de aanpassing van de “koopprijsgrens” uit de Wet Bevordering Eigen Woningbezit en wordt vervolgens afgerond op € 1.000 .