Kennisgeving ontwerp-beschikking uitgebreide voorbereidingsprocedure, renoveren en herbestemmen van "huize westerlicht", Prinses Julianalaan 14, Alkmaar

WET ALGEMENE BEPALINGEN OMGEVINGSRECHT

 

1815JE14

Kennisgeving ontwerp-beschikking uitgebreide voorbereidingsprocedure

Burgemeester en wethouders van Alkmaar maken bekend dat zij voornemens zijn vergunning te verlenen voor:

Prinses Julianalaan 14 Alkmaar: het renoveren en herbestemmen van "huize westerlicht" tbv medisch gerelateerde dienstverlening incl. ondersteunend kantoor en academie. Datum einde zienswijzentermijn: 20 juni 2019

Zienswijzen

Het ontwerpbesluit en de bijbehorende stukken liggen vanaf morgen gedurende zes weken ter visie bij de servicebalie Vergunning- en subsidieverlening op het Stadskantoor. U kunt de stukken alleen op afspraak inzien. Wilt u langskomen? Maak een afspraak.

Belanghebbenden kunnen gedurende deze termijn mondeling of schriftelijk eventuele zienswijzen over het ontwerpbesluit naar voren brengen bij burgemeester en wethouders, Postbus 53, 1800 BC Alk­maar. Eventuele zienswijzen dienen uiterlijk op de hierboven genoemde datum einde zienswijzentermijn te zijn ingediend.

 

 

 

Naar boven