Gemeenteblad van Sittard-Geleen

Datum publicatieOrganisatieJaargang en nummerRubriek
Sittard-GeleenGemeenteblad 2019, 110027Overige overheidsinformatieBekendmaking besluit tot opneming van emigratie naar genoemd land in de Basisregistratie Personen (BRP)

 

Burgemeester en Wethouders van de Gemeente Sittard-Geleen maken bekend dat zij besluiten om op grond van artikel 2.21 Wet Basisregistratie Personen (BRP), de adresgegevens in de BRP van de hieronder staande perso(o)n(en) ambtshalve te wijzigen, omdat niet is voldaan aan de plicht tot aangifte van emigratie (artikel 2.43 wet BRP).

Na de wijziging zijn deze perso(o)n(en) geëmigreerd naar het desbetreffende land. Genoemde perso(o)n(en) kunnen vanaf de datum waarop het voornemen bekend is gemaakt hun zienswijze kenbaar maken. Het niet meer actueel ingeschreven staan in Nederland kan nadelige gevolgen hebben (uitkeringen, toeslagen, aanvraag reisdocument etc).

Artikel 3:41 lid 2 van de Algemene Wet Bestuursrecht geeft de gemeente de mogelijkheid om het besluit ambtshalve emigratie naar genoemd land te publiceren als de bekendmaking niet kan geschieden door toezending aan belanghebbenden.

 

  • Mevrouw D.J. Trojanowska , geboren op 13-03-1992 is per 16-04-2019 geëmigreerd naar Polen;

  • De heer Gnatowski , geboren op 11-05-1995 is per 16-04-2019 geëmigreerd naar Polen;

  • De heer D. Cauli , geboren op 14-08-1982 is per 09-04-2019 geëmigreerd naar de Bondsrepubliek Duitsland.

     

Heeft u bezwaar?

Bent u het niet eens met onze beslissing? Dan kunt u binnen zes weken na bekendmaking van dit besluit bezwaar indienen. Dat kan op verschillende manieren.

Elektronisch ( met DigiD )

Op www.sittard-geleen.nl (trefwoord bezwaar / bezwaarschrift) staat hoe u dit doet. Tip: zorg dat u de documenten die u eventueel wilt toevoegen aan uw bezwaarschrift digitaal beschikbaar heeft (pdf, Word of Excel). Een bezwaarschrift, gestuurd via e-mail, sms, Twitter e.d. kunnen wij niet in behandeling nemen.

Schriftelijk

Stuur uw bezwaarschrift naar: Burgemeester en Wethouders van Sittard-Geleen, Postbus 18, 6130 AA Sittard.

In uw bezwaarschrift vermeldt u uw naam en adres, de datum van uw bezwaar, de beslissing waartegen u bezwaar maakt, de reden(en) van uw bezwaar en uw handtekening. Zet op de linkerbovenhoek van de envelop ‘bezwaarschrift’.

Fax

U kunt uw bezwaarschrift faxen naar nummer 046-477 75 55. Let er wel op dat het begin van de fax vóór twaalf uur ’s avonds op de laatste dag van de termijn binnen moet zijn.

Persoonlijk

U kunt uw bezwaarschrift persoonlijk afgeven bij de Stadswinkel, Markt 1, Geleen. U krijgt hierbij een officieel ontvangstbewijs.

Voorlopige voorziening

Is het belangrijk dat de uitvoering van het besluit direct tegengehouden wordt? Dan kunt u een voorlopige voorziening aanvragen. Dit kan alleen als u ook al een bezwaarschrift heeft ingediend. U kunt deze voorziening aanvragen bij de voorzieningenrechter van de rechtbank Limburg, locatie Roermond, Sector Bestuursrecht. Het adres is postbus 950, 6040 AZ in Roermond. U kunt ook digitaal het verzoekschrift indienen bij genoemde rechtbank via http://loket.rechtspraak.nl/bestuursrecht. Voor het aanvragen van deze voorziening moet u griffierecht betalen. U kunt bij de rechtbank navragen hoeveel dat precies is.