Gemeenteblad van Alkmaar

Datum publicatieOrganisatieJaargang en nummerRubriek
AlkmaarGemeenteblad 2019, 109783Plannen | ruimtelijkGewijzigd vaststellen 1e partiële herziening landelijk gebied 2014, Alkmaar

Burgemeester en wethouders van Alkmaar maken overeenkomstig het bepaalde in artikel 3.8 van de Wet ruimtelijke ordening bekend dat de gemeenteraad in zijn vergadering van 25 april 2019 besloten heeft de 1e Partiële herziening Landelijk Gebied 2014 gewijzigd vast te stellen.

 

Gebied

Het plangebied beslaat met uitzondering van de dorpskernen grofweg het hele grondgebied van de toenmalige gemeente Schermer.

 

Doel

Met onderhavige 1e Partiële herziening wordt een deel van bestemmingsplan “Landelijk Gebied 2014” herzien. De vernietigde plandelen maken nu opnieuw onderdeel uit van het bestemmingsplan, waarbij de uitspraak die de Afdeling heeft gedaan in acht is genomen. Daarnaast is gebleken dat het wenselijk is om het bestemmingsplan “Landelijk Gebied 2014” op enkele ondergeschikte onderdelen ambtshalve te herzien. De ambtshalve wijzigingen zijn nader omschreven in de toelichting van het bestemmingsplan.

 

Inzage

De ontwerp 1e Partiële herziening Landelijk Gebied 2014 heeft van 17 mei 2018 tot en met woensdag 19 juni 2018 ter inzage gelegen.

 

Er zijn zes zienswijzen ingediend. Zienswijze 1 met tot met 5 zijn ontvankelijk behoudens de aanvulling van zienswijze 1. Zienswijze 6 is niet ontvankelijk aangezien deze buiten de zienswijzeperiode is ingediend.

 

Zienswijze 1 en 3 hebben aanleiding gegeven om het plan op bepaalde punten aan te passen. Ook zijn enkele ambtshalve wijzigingen doorgevoerd. Dit betekent dat het plan gewijzigd wordt vastgesteld. De zienswijzen en de gemeentelijke reactie/beantwoording daarop zijn opgenomen in de Nota beantwoording zienswijzen. In de nota zijn ook de ambtshalve wijzigingen opgenomen.

 

Het vastgestelde gewijzigde plan ligt voor een ieder gedurende zes weken ter inzage met ingang van donderdag 9 mei 2019 tot en met woensdag 19 juni 2019 bij de servicebalie Vergunningen- en subsidieverlening van het Stadskantoor aan het Mallegatsplein 10 te Alkmaar.

 

De servicebalie werkt alleen op afspraak. U kunt een afspraak maken met de servicebalie via www.alkmaar.nl of via telefoonnummer 14 072.

 

Daarnaast kunt u het gewijzigde vastgestelde plan langs elektronische weg inzien via onze internetpagina www.alkmaar.nl/inzage of via www.ruimtelijkeplannen.nl (onder de vermelding Alkmaar, 1e Partiële herziening Landelijk Gebied 2014) of onder de code:

http://www.ruimtelijkeplannen.nl/web-roo/?planidn=NL.IMRO.0361.PH00103-0305

 

Beroep

Gedurende bovengenoemde termijn kan tegen de 1e Partiële herziening Landelijk Gebied 2014 beroep worden ingesteld bij de afdeling Bestuursrechtspraak van de Raad van State, Postbus 20019, 2500 EA ’s-Gravenhage.

 

Beroep kan worden ingesteld door:

  • een belanghebbende die tijdig zijn zienswijzen op de 1e partiële herziening heeft ingediend bij het college;

  • een belanghebbende die aantoont dat hij redelijkerwijs niet in staat is geweest om tijdig zijn zienswijze kenbaar te maken.

 

Het plan treedt in werking op de dag na afloop van de beroepstermijn. Het instellen van beroep schort de werking van het plan niet op. Daarvoor moet een verzoek om voorlopige voorziening worden gedaan bij de voorzitter van de afdeling Bestuursrechtspraak van de Raad van State, Postbus 20019, 2500 EA ’s-Gravenhage. Indien binnen de beroepstermijn een verzoek om voorlopige voorziening bij de voorzitter is ingediend, treedt het plan pas in werking nadat op dat verzoek is beslist. Aan het instellen van beroep en/of het indienen van een verzoek om voorlopige voorziening zijn kosten verbonden (griffierecht). Meer informatie staat op de website van de Raad van State: www.raadvanstate.nl.