Gemeenteblad van Moerdijk

Datum publicatieOrganisatieJaargang en nummerRubriek
MoerdijkGemeenteblad 2019, 10883Beschikkingen | afhandelingOntwerpbeschikking Wabo vergunning, uitgebreide procedure

Burgemeester en wethouders zijn van plan om in het kader van de Wet algemene bepalingen omgevingsrecht vergunning te verlenen voor:

 

Adres

Omschrijving project

Middenweg 22, sectie C,

perceel 1937 te Moerdijk

Air Liquide Nederland

 

Een aanvraag om revisievergunning.

 

De aanvraag, de ontwerpbeschikking en de bijbehorende stukken liggen met ingang van donderdag 17 januari tot en met woensdag 27 februari 2019 ter inzage in het gemeentehuis in Zevenbergen.

 Zienswijzen

Binnen de inzagetermijn kan een ieder een zienswijze over het ontwerp naar voren brengen. Een schriftelijke zienswijze richt u aan de Omgevingsdienst Midden- en West-Brabant, Postbus 75, 5000 AB Tilburg, of digitaal naar info@omwb.nl .

 

Wij maken u erop attent dat slechts beroep tegen de uiteindelijke beschikking kan worden ingediend als ook een zienswijze is ingebracht tegen de ontwerpbeschikking en men belanghebbende is.