Gemeenteblad van Het Hogeland

Datum publicatieOrganisatieJaargang en nummerRubriek
Het HogelandGemeenteblad 2019, 104179VerordeningenUitvoeringsregeling compensatie onroerende-zaakbelastingen niet-woningen Het Hogeland 2019-2021

Het college van burgemeester en wethouders van de gemeente Het Hogeland;

overwegende dat :

 

de gemeente Bedum, De Marne, Winsum en Eemsmond vanaf 1-1-2018 zijn toegetreden tot de nieuwe gemeente Het Hogeland;

er na de herindeling in sommige gevallen een stijging in de belastingdruk optreedt voor niet-woningen op het huidige grondgebied van Het Hogeland;

de eigenaren en gebruikers van niet-woningen in Het Hogeland zich hier in onvoldoende mate op hebben kunnen voorbereiden;

de gemeenteraad het gewenst vindt de eigenaren en gebruikers in de belastingjaren 2019 – 2021 tegemoet te komen, waardoor zij deze stijging in hun bedrijfsvoering meer geleidelijk kunnen verwerken;

 

Besluit vast te stellen de ‘Uitvoeringsregeling compensatie onroerende-zaakbelastingen Het Hogeland 2019-2021’

Artikel 1  

In deze regeling wordt verstaan onder:

 • a.

  niet-woning: een onroerende zaak die overeenkomstig de Wet waardering onroerende zaken als niet-woning aangemerkt dient te worden en waarop het OZB niet-woning tarief van toepassing is.

 • b.

  definitieve aanslag:een aanslag die zes weken na dagtekening of na bezwaar/beroep onherroepelijk is geworden.

 • c.

  Areaaluitbreiding: Het object is door (ver)bouw en/of verkrijging grond gewijzigd ten opzichte van toestandspeildatum 1 januari 2018

Artikel 2  

Voor de compensatieregeling komen in aanmerking belastingplichtigen van niet-woningen gelegen in gemeente Het Hogeland, waarvan het totaal van de aanslagregels aan opgelegde OZB in 2019, 2020 of 2021 jaarlijks meer dan € 250,00 en maximaal € 1.500,00 is gestegen ten opzichte van de aanslagregels voor de OZB in 2018.

Artikel 3  

Wanneer het totaal van de aanslagregels OZB 2019, 2020 of 2021 meer dan € 250,00 gestegen is ten opzichte van 2018, dan wordt het bedrag tot maximaal € 1.500,00 stijging gecompenseerd, met aftrek van de ondergrens van € 250,00. De compensatie bedraagt 75% over het meer betaalde OZB voor het jaar 2019, 50% voor 2020 en 25% voor 2021.

Artikel 4  

 • 1.

  De compensatie wordt verleend voor niet-woningen met een OZB niet-woning tarief gelegen in gemeente Het Hogeland.

 • 2.

  De definitieve aanslag OZB staat in het belastingjaar 2018 in de voormalige gemeente Bedum, gemeente De Marne, gemeente Winsum of gemeente Eemsmond op dezelfde naam als de definitieve aanslag OZB in gemeente Het Hogeland in het belastingjaar 2019, 2020 of 2021.

 • 3.

  De stijging heeft betrekking op dezelfde object(en).

 • 4.

  Stijging van de WOZ-waarde door areaaluitbreiding wordt niet meegenomen bij het berekenen van de compensatie.

Artikel 5 Uitvoering

De compensatie zal zo spoedig mogelijk nadat de aanslag definitief is geworden door de gemeente Het Hogeland worden verrekend.

In voorkomende gevallen kan door een belastingplichtige zelf een aanvraag worden gedaan. Deze aanvraag dient uiterlijk in het betreffende belastingjaar te zijn ingediend.

Artikel 6 Citeertitel

Deze regeling wordt aangehaald als: “Uitvoeringsregeling compensatie onroerende-zaakbelastingen Het Hogeland 2019-2021”.

Artikel 7 Inwerkingtreding

 

Deze uitvoeringsregeling treedt in werking met ingang van de eerste dag na die van de bekendmaking.

 

Aldus vastgesteld door het college van burgemeester en wethouders van Het Hogeland op 2 april 2019

H.J. Bolding, burgemeester

P.P.M. van Vilsteren, secretaris