Gemeenteblad van Best

Datum publicatieOrganisatieJaargang en nummerRubriek
BestGemeenteblad 2019, 10364Overige besluiten van algemene strekkingIntegraal huisvestingsplan Onderwijs 2019-2022

 

De raad van de gemeente Best;

gezien het voorstel van Burgemeester en wethouders van 6 november 2018;

gelet op artikel 149 van de Gemeentewet;

 

besluit

In te stemmen met het Integraal Huisvestingsplan Onderwijs 2019 – 2022, met daarbij de volgende uitgangspunten:

1. Een kwaliteitsslag te maken op het gebied van bouwheerschap en budgetbeheersing bij nieuwbouw of verbouw van onderwijsvoorzieningen, door per bouwopgave te beoordelen bij welke partij het bouwheerschap wordt neergelegd.

2. De ‘renovatieregeling Best’ toe te passen waarbij sprake is van een financiële bijdrage van de gemeente van maximaal 50% van de investeringsopgave wanneer het moment van nieuwbouw aantoonbaar wordt uitgesteld door het uitvoeren van levensduur verlengende renovatie.

 

Aldus besloten door de raad van Best

in zijn vergadering van 10-12-2018

*