Beleidsregel van het college van burgemeester en wethouders van de gemeente Opsterland houdende regels omtrent de consumptieve blijverslening

Het college van de Gemeente Opsterland,

 

besluit vast te stellen de volgende beleidsregels ter aanvulling op de verordening consumptieve blijverslening gemeente Opsterland 2019:

Hoogte Blijverslening

 • 1.

  Het college stelt de hoogte van de consumptieve Blijverslening vast met een minimum van € 2.500,- en een maximum van € 10.000,-.

   

Procedure aanvraag en toewijzing

 • 1.

  Een aanvraag voor een Blijverslening wordt schriftelijk bij het college ingediend op een door de gemeente (digitaal) beschikbaar gesteld formulier en gaat onder opgave van:

  • a.

   De te realiseren voorzieningen.

  • b.

   Een financiële onderbouwing van de te realiseren voorzieningen, bijvoorbeeld offertes.

  • c.

   Een planning van de uitvoering van de werkzaamheden.

 • 2.

  In geval een huurder een Blijverslening aanvraagt, dient ook een verhuurdersverklaring te worden overlegd waaruit blijkt dat de verhuurder goedkeuring geeft voor de investeringen.

 • 3.

  Het college bevestigt de ontvangst van de aanvraag binnen twee weken.

 • 4.

  Indien de aanvraag niet alle gegevens bevat die het college voor het nemen van een beslissing noodzakelijk acht, stelt het college de aanvrager in de gelegenheid de aanvraag binnen een termijn van vier weken aan te vullen.

 • 5.

  Indien de aanvraag niet binnen de aangegeven termijn is aangevuld, verklaart het college de aanvraag niet-ontvankelijk.

 • 6.

  Het college handelt aanvragen in volgorde van binnenkomst af.

 • 7.

  Het college neemt binnen acht weken na ontvangst van de aanvraag, dan wel na het compleet worden daarvan, een beslissing en deelt die middels een toewijzings- of afwijzingsbesluit mee aan de aanvrager.

 • 8.

  Uit overschrijding van de in het 7 lid bedoelde termijn kan de aanvrager niet afleiden dat zijn aanvraag is of wordt gehonoreerd.

Aldus besloten door het college van de gemeente Opsterland op 16 april 2019.

De gemeentesecretaris,

Koen van Veen

De voorzitter,

Ellen van Selm

Naar boven