Beleidsregel van het college van burgemeester en wethouders van de gemeente Opsterland houdende regels omtrent de verzilverlening

Het college van de Gemeente Opsterland,

 

besluit vast te stellen de volgende beleidsregels ter specificatie van de verordening Verzilverlening gemeente Opsterland 2019:

Hoogte Verzilverlening:

 • 1.

  De Verzilverlening bedraagt minimaal minimaal €2.500,- en nooit meer dan €20.000.

   

Aanvraag en toewijzing:

 • 1.

  Een aanvraag voor een Verzilverlening wordt schriftelijk bij het college ingediend op een door de gemeente beschikbaar gesteld formulier en gaat onder opgave van:

  • a.

   De te realiseren voorzieningen.

  • b.

   Een financiële onderbouwing van de te treffen maatregelen, bijvoorbeeld offertes.

  • c.

   Een planning van de uitvoering van de werkzaamheden.

 • 2.

  Het college bevestigt de ontvangst van de aanvraag binnen twee weken.

 • 3.

  Indien de aanvraag niet alle gegevens bevat die het college voor het nemen van een beslissing noodzakelijk acht, stelt het college de aanvrager in de gelegenheid de aanvraag binnen een termijn van vier weken te completeren.

 • 4.

  Indien de aanvraag niet binnen de aangegeven termijn is gecompleteerd, verklaart het college de aanvraag niet ontvankelijk.

 • 5.

  Het college handelt aanvragen in volgorde van binnenkomst af.

 • 6.

  Het college neemt binnen acht weken na ontvangst van de aanvraag, dan wel na het compleet worden daarvan, een beslissing en deelt die middels een toewijzings- of afwijzingsbesluit mee aan de aanvrager.

 • 7.

  Uit overschrijding van de in het zesde lid bedoelde termijn kan de aanvrager niet afleiden dat zijn aanvraag is of wordt gehonoreerd.

 • 8.

  Tegen de toewijzing danwel de afwijzing kan bezwaar en beroep gemaakt worden volgens de Algemene wet bestuursrecht.

Aldus besloten door het college van de gemeente Opsterland op 16 april 2019.

Gemeentesecretaris,

Koen van Veen

De voorzitter,

Ellen van Selm

Naar boven