Lijst cultuurhistorisch waardevolle bebouwing gemeente Rucphen ter inzage

Cultuurhistorisch waardevolle bebouwing wordt beschermd

Het beschermen van cultuurhistorisch waardevolle bebouwing is belangrijk voor de identiteit van de dorpen en het buitengebied. Er is een actuele lijst met cultuurhistorisch waardevolle bebouwing opgesteld. Waardevolle huizen, boerderijen en andere objecten zijn op deze lijst opgenomen. Het is de bedoeling dat deze lijst definitief vastgesteld wordt zodat de opgenomen bebouwing beschermd wordt.

 

Ter inzage

Burgemeester en wethouders van de gemeente Rucphen maken bekend dat de ‘(ontwerp)lijst cultuurhistorisch waardevolle bebouwing gemeente Rucphen' vanaf 2 mei 2019 gedurende 6 weken ter inzage ligt (tot en met 12 juni 2019). Dit op basis van de Inspraakverordening. U kunt de lijst raadplegen via de website www.rucphen.nl/erfgoed Inzage in het gemeentehuis is mogelijk op maandag t/m vrijdag van 08.00 tot 17.00 uur. Woensdag kunt u stukken inzien tot 20.00 uur. U kunt zich hiervoor melden bij de receptie.

 

Reacties

Tijdens de vermelde periode kan iedereen zijn of haar zienswijze mondeling of schriftelijk kenbaar maken. Uw schriftelijke zienswijze kunt u richten aan het college van burgemeester en wethouders, Postbus 9, 4715 ZG Rucphen. Voor het indienen van een mondelinge zienswijze kunt u contact opnemen via t. 0165-349 500. Van een mondelinge zienswijze zal verslag worden gemaakt.

 

Na de inspraakperiode

Na afloop van de inspraaktermijn verwerken wij alle zienswijzen in een nota van beantwoording. Eventuele aanpassingen naar aanleiding van zienswijzen worden verwerkt in de definitieve lijst. Het college van burgemeester en wethouders stelt deze samen met de nota van beantwoording vast.

 

Rucphen, 1 mei 2019

Naar boven