Gemeenteblad van Stadskanaal

Datum publicatieOrganisatieJaargang en nummerRubriek
StadskanaalGemeenteblad 2019, 101800VerordeningenGemeente Stadskanaal: Wijziging Subsidieregeling Welzijn en Zorg Stadskanaal 2018

 

Het college van burgemeester en wethouders;

 

Gelet op de Algemene Subsidieverordening gemeente Stadskanaal 2018;

 

Gelet op de Subsidieregeling Welzijn en Zorg Stadskanaal 2018 en de bijbehorende bijlage;

 

Gelet op de noodzaak van beschikbaarheid van afdoende liquide middelen voor de Participatieraad Stadskanaal;

 

b e s l u i t :

 

vast te stellen hetgeen volgt:

 

Artikel I

De Subsidieregeling Welzijn en Zorg Stadskanaal 2018 wordt gewijzigd als volgt:

  • A.

    Artikel 7.3 wordt gewijzigd als volgt:

    • 7.

      De subsidie wordt per kwartaal in gelijke delen bevoorschot.

 

Artikel II

Dit besluit treedt in werking met ingang van de dag na datum van bekendmaking in het Gemeentelijkblad waarin dit besluit is geplaatst.

 

Aldus vastgesteld in de vergadering van 23 april 2019.

Burgemeester en wethouders

de heer G.J. van der Zanden

secretaris

mevrouw F.T. de Jonge

burgemeester