Gemeenteblad van Heerlen

Datum publicatieOrganisatieJaargang en nummerRubriek
HeerlenGemeenteblad 2019, 101160Overige besluiten van algemene strekkingGemeente Heerlen - algemene inkoopvoorwaarden gemeente Heerlen

 

 

van toepassing per 1 mei 2019

 

 

A = Algemeen deel

A + B = Leveringen

A + C = Diensten

 

Deel A / Algemeen deel

De bepalingen van deel A zijn van toepassing zowel op leveringen als op diensten.

 

Artikel 1 Begripsbepalingen

De hierna volgende begrippen worden in deze algemene inkoopvoorwaarden in de hierna vermelde betekenis gebruikt:

 • a.

  opdrachtnemer: iedere (rechts)persoon alsmede diens vertegenwoordiger(s), gemachtigde(n) en rechtsverkrijgende(n), die met de gemeente Heerlen een overeenkomst sluit tot het verrichten van leveringen en/of diensten, waarop deze algemene inkoopvoorwaarden toepasselijk zijn, alsmede zijn werknemers en door hem bij de uitvoering van de overeenkomst ingeschakelde derden;

 • b.

  partij(en): de opdrachtgever en de opdrachtnemer;

 • c.

  overeenkomst: de overeenkomst van opdracht tussen de opdrachtgever en de opdrachtnemer op basis waarvan de opdrachtnemer leveringen en/of diensten verricht voor de opdrachtgever en de opdrachtgever een tegenprestatie voldoet aan de opdrachtnemer;

 • d.

  dag: kalenderdag;

 • e.

  schriftelijk: door middel van geschreven documenten, fax- of e-mailcommunicatie, alsmede andere door de wet daarmee gelijk gestelde vormen van communicatie;

 • f.

  prestatie: het door de opdrachtnemer op basis van een overeenkomst tot stand te brengen resultaat ;

 • g.

  zaak: roerende zaak, waaronder mede begrepen energie en water.

 

Artikel 2 Overeenkomst

 • 1.

  Door een aanbieding uit te brengen, verklaart de wederpartij zich akkoord met deze inkoopvoorwaarden.

 • 2.

  Afwijkingen van deze algemene inkoopvoorwaarden zijn uitsluitend geldig voor zover ze uitdrukkelijk schriftelijk door de opdrachtgever zijn aanvaard en gelden slechts voor de overeenkomst waarop ze betrekking hebben

 • 3.

  Een aanbieding van een wederpartij is onherroepelijk gedurende een termijn van dertig dagen nadat deze de opdrachtgever heeft bereikt, tenzij de uitnodiging van de opdrachtgever tot het doen van de aanbieding een afwijkende termijn inhoudt; dan geldt de laatstgenoemde termijn. Ingeval van een inschrijving vangt de termijn aan op de dag waarop de inschrijving sluit. De opdrachtgever kan besluiten bij een aanbesteding van deze bepaling af te wijken

 • 4.

  Een wijziging van de overeenkomst komt uitsluitend tot stand nadat een partij een voorstel van de andere partij schriftelijk heeft aanvaard.

 • 5.

  Indien enige bepaling van deze algemene inkoopvoorwaarden nietig is of vernietigd wordt, blijven de overige bepalingen onverkort en volledig van kracht.

 • 6.

  In geval van toepassing van het derde lid treden partijen in overleg teneinde nieuwe rechtsgeldige bepalingen ter vervanging van de nietige dan wel vernietigde bepalingen overeen te komen, waarbij zoveel mogelijk het doel en de strekking van laatstbedoelde bepalingen in acht worden genomen.

 • 7.

  In geval van strijdigheid tussen een bepaling in een overeenkomst en een bepaling in deze algemene inkoopvoorwaarden, prevaleert de bepaling uit de overeenkomst.

 • 8.

  Indien de opdrachtgever tekeningen, modellen, specificaties, instructies, planningen, keuringsvoorschriften en dergelijke voorschrijft, maken deze deel uit van de overeenkomst.

 • 9.

  De GIBIT (Gemeentelijke inkoopvoorwaarden bij IT) zijn van toepassing op en maken deel uit van alle aanvragen, aanbiedingen, opdrachtbevestigingen, bestellingen, overeenkomsten en alle andere rechtshandelingen tussen opdrachtgever en opdrachtnemer/leverancier, die betrekking hebben op de in de overeenkomst gespecificeerde en daarmee samenhangende ict prestaties.

 • 10.

  Indien noodzakelijk op grond van de AVG is de verwerkersovereenkomst van opdrachtgever van toepassing en maakt deel uit van alle aanvragen, aanbiedingen, opdachtbevestigingen, bestellingen, overeenkomsten en alle andere rechtshandelingen tussen opdrachtgever en opdrachtnemer/levarancier, die betrekking hebben op de in de overeenkomst gespecificeerde en daarmee overgedragen (persoons)gegevens.

 

Artikel 3 Meerwerk en minderwerk

 • 1.

  Indien door onvoorziene omstandigheden het noodzakelijk is geworden dat er aanvullende werkzaamhedn nodig zijn om de opdracht te kunnen voltooien of te kunnen afronden en deze werkzaamheden alleen door de opddrachtgver uitgevoerd kunnen worden, is sprake van meerwerk.

 • 2.

  Tot meerwerk als bedoeld in het eerste lid worden niet gerekend essentiële werkzaamheden die de opdrachtnemer bij het sluiten van de overeenkomst had behoren te voorzien.

 • 3.

  Indien de prestatie die de opdrachtnemer op grond van de overeenkomst moet verrichten, aantoonbaar wordt verlicht dan wel verminderd, is sprake van minderwerk.

 • 4.

  Indien een partij meent dat van meer- en/of minderwerk sprake is, doet zij daarvan tijdig en schriftelijk mededeling aan de andere partij onder opgave van de financiële en andere gevolgen daarvan voor de uitvoering van de overeenkomst.

 • 5.

  De opdrachtnemer vangt niet aan met de uitvoering van meerwerk dan na een schriftelijke opdracht daartoe van de opdrachtgever.

 • 6.

  Meerwerk dat niet vooraf schriftelijk is overeengekomen, wordt niet door de opdrachtgever vergoed.

 • 7.

  De opdrachtnemer zendt een aparte en gespecificeerde nota voor het meer- en/of minderwerk.

 

Artikel 4 Verplichtingen opdrachtnemer

 • 1.

  De opdrachtnemer besteedt de uitvoering van de overeenkomst niet in zijn geheel uit aan een derde.

 • 2.

  De opdrachtnemer besteedt de uitvoering van de overeenkomst niet gedeeltelijk uit aan een derde, tenzij hiermee voorafgaand schriftelijk is ingestemd door de opdrachtgever.

 • 3.

  De opdrachtnemer vervangt de personen die zijn belast met de uitvoering van de overeenkomst en die in de overeenkomst zijn benoemd, tijdelijk noch definitief, tenzij hiermee vooraf schriftelijk is ingestemd door de opdrachtgever.

 • 4.

  De opdrachtgever onthoudt haar instemming als bedoeld in de vorige leden niet en verbindt daaraan geen voorwaarden, tenzij dit in het voorkomende geval redelijk kan worden geacht.

 • 5.

  De opdrachtnemer levert zijn prestatie goed en zorgvuldig, naar beste weten en kunnen op een wijze die aan de overeenkomst beantwoordt en binnen de overeengekomen termijn. De opdrachtnemer maakt daarbij geen inbreuk op intellectuele of industriële eigendomsrechten van derden en leeft alle van toepassing zijnde wettelijke eisen en overige overheidsvoorschriften na.

 • 6.

  De opdrachtnemer gebruikt de in het kader van de overeenkomst door de opdrachtgever aan de opdrachtnemer verstrekte informatie en documentatie, waaronder tekeningen en modellen, alleen indien en voor zover dat in het kader van de uitvoering van de overeenkomst noodzakelijk is.

 • 7.

  De informatie en documentatie als bedoeld in het zesde lid, blijft te allen tijde eigendom van de opdrachtgever.

 • 8.

  Verplichtingen die naar hun aard zijn bestemd om ook na uitvoering van de overeenkomst voort te duren, behouden hun werking ook nadat de overeenkomst is uitgevoerd.

 

Artikel 5 Geheimhouding en bekendmaking

 • 1.

  Partijen zijn verplicht alle direct of indirect van de andere partij vertrouwelijk verkregen informatie en gegevens vertrouwelijk te behandelen, ook na afloop van de overeenkomst.

 • 2.

  Partijen maken de informatie en gegevens als bedoeld in het eerste lid, niet aan derden openbaar, tenzij hiermee vooraf schriftelijk is ingestemd door de andere partij, of op grond van een wettelijke verplichting of een rechterlijk bevel. Artikel 4, vierde lid, is van overeenkomstige toepassing.

 • 3.

  De opdrachtnemer maakt in publicaties of reclame-uitingen geen melding van de overeenkomst en de resultaten hiervan en gebruikt de naam en/of het logo van de opdrachtgever niet als referentie, tenzij de opdrachtgever hiermee vooraf schriftelijk heeft ingestemd. Artikel 4, vierde lid, is van overeenkomstige toepassing.

 • 4.

  In geval van overtreding van de voorgaande leden door de opdrachtnemer verbeurt de opdrachtnemer aan de gemeente een onmiddellijk opeisbare boete van:

  • a.

   € 5.000,–per geval voor opdrachten waarvan de totale waarde kleiner is dan of gelijk aan € 50.000,–;

  • b.

   € 10.000,– per geval voor opdrachten waarvan de totale waarde meer is dan € 50.000,– maar kleiner dan of gelijk aan € 100.000,–;

  • c.

   € 15.000,– per geval voor opdrachten waarvan de totale waarde meer is dan € 100.000,– maar kleiner dan of gelijk aan € 150.000,–;

  • d.

   € 25.000,– per geval voor opdrachten waarvan de totale waarde meer is dan € 150.000,– maar kleiner dan of gelijk aan € 500.000,–;

  • e.

   € 50.000,– per geval voor opdrachten waarvan de totale waarde meer is dan € 500.000,–.

 • Voor de opeisbaarheid van deze boete(s) is geen ingebrekestelling vereist en geldt onverminderd enig ander aan de provincie toekomend recht, waaronder het recht op volledige schadevergoeding en nakoming.

 • 5.

  De opdrachtgever kan persberichten en andere openbare mededelingen coördineren.

 

Artikel 6 Toetsing

 • 1.

  De opdrachtgever heeft het recht de prestatie te (laten) toetsen.

 • 2.

  De opdrachtgever kan de toets bedoeld in het eerste lid, zowel voor, tijdens als binnen een redelijke termijn na de levering van de prestatie (laten) uitvoeren.

 

Artikel 7 Niet-tijdige nakoming

 • 1.

  De opdrachtnemer meldt een dreigende termijnoverschrijding zo spoedig mogelijk schriftelijk aan de opdrachtgever, waarbij hij de aard van de dreigende termijnoverschrijding, de door hem te treffen maatregelen en de verwachte duur van de vertraging vermeldt.

 • 2.

  De opdrachtgever bevestigt schriftelijk de ontvangst van de melding als bedoeld in het eerste lid en geeft daarbij aan of zij instemt met de voorgestelde handelwijze. Deze instemming houdt niet in dat de opdrachtgever de oorzaak van de dreigende vertraging erkent en laat alle andere rechten of vorderingen die de opdrachtgever op grond van de overeenkomst toekomen, onverlet.

 

Artikel 8 Tekortkoming in de nakoming

 • 1.

  Een tekortkoming in de nakoming ten gevolge van de volgende omstandigheden wordt in ieder geval toerekenbaar aan de opdrachtnemer geacht:

 • a.

  gebrek aan personeel;

 • b.

  ziekte of staking van personeel;

 • c.

  verlate levering van zaken;

 • d.

  uitval van hulpmiddelen;

 • e.

  files;

 • f.

  liquiditeitsproblemen;

 • g.

  toerekenbare tekortkoming in de nakoming van door de opdrachtnemer ingeschakelde derden en andere, voorzienbare omstandigheden waarop de opdrachtnemer had kunnen en moeten anticiperen.

 • 2.

  De opdrachtgever stelt de opdrachtnemer zo spoedig mogelijk na constatering van de tekortkoming schriftelijk in gebreke, tenzij nakoming blijvend onmogelijk is.

 • 3.

  De ingebrekestelling als bedoeld in het derde lid bevat een redelijke termijn voor nakoming. Deze termijn is fataal, zodat de opdrachtnemer bij niet-tijdige nakoming in verzuim is.

 • 4.

  De opdrachtgever heeft het recht om voor rekening van en na overleg met de opdrachtnemer herstel of vervanging zelf uit te voeren of door derden te laten uitvoeren, onverminderd de mogelijkheden die de wet biedt en de overige rechten die haar toekomen, in de volgende gevallen:

 • a.

  nakoming is blijvend onmogelijk;

 • b.

  de in het vierde lid bedoelde termijn is ongebruikt verlopen;

 • c.

  er is sprake van zodanige spoedeisendheid dat onmiddellijke actie is geboden.

 

Artikel 9 Aansprakelijkheid

 • 1.

  De partij die toerekenbaar tekortschiet in de nakoming van haar verplichtingen, is tegenover de andere partij aansprakelijk voor de door de andere partij geleden dan wel te lijden schade, met dien verstande dat de aansprakelijkheid, per gebeurtenis, beperkt is tot een bedrag van:

 • € 150.000,– voor opdrachten waarvan de totale waarde kleiner is dan of gelijk aan € 50.000,–;

 • € 300.000,– voor opdrachten waarvan de totale waarde meer is dan € 50.000,– maar kleiner dan of gelijk aan € 100.000,–;

 • € 500.000,– voor opdrachten waarvan de totale waarde meer is dan € 100.000,– maar kleiner dan of gelijk aan € 150.000,–;

 • € 1.500.000,– voor opdrachten waarvan de totale waarde meer is dan € 150.000,– maar kleiner dan of gelijk aan € 500.000,–;

 • € 3.000.000,– voor opdrachten waarvan de totale waarde meer is dan € 500.000,–.

 • 2.

  Samenhangende gebeurtenissen als bedoeld in het eerste lid, worden aangemerkt als één gebeurtenis.

 • 3.

  De beperking van de aansprakelijkheid als bedoeld in het eerste lid komt te vervallen:

 • a.

  in geval van aanspraken van derden op schadevergoeding;

 • b.

  indien sprake is van opzet of grove schuld aan de zijde van de tekortschietende partij;

 • c.

  in geval van schending van intellectuele eigendomsrechten als bedoeld in artikel 4, vijfde lid.

 • In deze gevallen zijn de bepalingen uit afdeling 6.1.10 BW onverkort van toepassing.

 • 4.

  Onder derden als bedoeld in het derde lid, worden mede begrepen volksvertegenwoordigers, bestuurders, werknemers en andere voor de opdrachtgever werkzame personen.

 • 5.

  Indien een derde de opdrachtgever aansprakelijk stelt voor handelen of nalaten waarvoor de opdrachtnemer aansprakelijk is op grond van het bepaalde in de wet, deze algemene voorwaarden, de overeenkomst en bijbehorende documenten, neemt de opdrachtnemer de behandeling van deze aanspraak op eerste verzoek van de opdrachtgever en voor eigen rekening en risico over.

 • 6.

  Alle kosten, waaronder begrepen schadevergoeding, boetes en rente, die de opdrachtgever heeft gemaakt in verband met de behandeling van een aanspraak als bedoeld in het vijfde lid, komen voor rekening van de opdrachtnemer.

 • 7.

  In het geval de belastingdienst of instanties aan wie de uitvoering van de sociale verzekeringswetgeving is opgedragen de rechtsverhouding tussen partijen aanmerken als een fictieve dienstbetrekking, neemt de opdrachtnemer de behandeling van alle aanspraken, waaronder begrepen boetes, rente en kosten, op eerste verzoek van de opdrachtgever en voor eigen rekening en risico over.

 • 8.

  De opdrachtnemer verklaart dat hij genoegzaam is verzekerd en zich genoegzaam verzekerd zal houden tegen de aansprakelijkheid zoals bedoeld in deze algemene voorwaarden, de overeenkomst en bijbehorende documenten.

 

Artikel 10 Ontbinding

 • 1.

  Partijen hebben het recht, onverminderd de mogelijkheden die de wet biedt en de overige rechten die hen toekomen, de overeenkomst tussen partijen buiten rechte te ontbinden, indien de andere partij enige verplichting uit de overeenkomst niet tijdig of niet behoorlijk nakomt en voor zover de tekortkoming vatbaar is voor herstel, nalaat zodanige tekortkoming te herstellen binnen de in het vierde lid van artikel 8 bedoelde termijn.

 • 2.

  Onverminderd de mogelijkheden die de wet biedt en de overige rechten die haar toekomen, heeft de opdrachtgever het recht om de overeenkomst tussen partijen direct en zonder ingebrekestelling buiten rechte te ontbinden, indien:

 • a.

  de opdrachtnemer in staat van faillissement of in surséance van betaling verkeert, of op een aanmerkelijk deel van haar vermogen beslag wordt gelegd;

 • b.

  de opdrachtnemer overlijdt of anderszins in de (fysieke) onmogelijkheid komt te verkeren om de overeenkomst uit te voeren;

 • c.

  de bedrijfsvoering van de opdrachtnemer (deels) is stilgelegd, hij zijn activiteiten (deels) heeft gestaakt of overgedragen of hij in liquidatie verkeert;

 • d.

  de zeggenschap over of binnen de onderneming van de opdrachtnemer wijzigt bijvoorbeeld door wijziging van aandeelhouders of wisseling van bestuursleden;

 • e.

  personeelsleden van of personen die werkzaam zijn bij de opdrachtgever, een al dan niet betaalde nevenfunctie bij de opdrachtnemer vervullen of ten tijde van de onderhandelingen hebben vervuld of die belangen hebben bij de opdrachtnemer of bij diens bedrijfsvoering, zonder dat de opdrachtgever daarvan voor de totstandkoming van de overeenkomst in kennis is gesteld;

 • f.

  feiten of omstandigheden in relatie tot het bedrijf of de persoon van de opdrachtnemer bekend worden, die, waren deze bekend geweest vóór het tot stand komen van de overeenkomst, aanleiding zouden zijn geweest om geen overeenkomst met deze opdrachtnemer aan te gaan;

 • g.

  door de Opdrachtnemer of door een van zijn ondergeschikten of door zijn vertegenwoordigers enig voordeel is of wordt aangeboden of verschaft aan een ambtenaar of werknemer van de gemeenten Heerlen, Maastricht, Sittard-Geleen of het SSC-ZL, lid van de colleges van de gemeenten Heerlen, Maastricht, Sittard-Geleen, lid van de raden of anderszins voor deze gemeenten of het SSC werkzame personen.

 • 3.

  De opdrachtnemer is verplicht de opdrachtgever terstond te informeren over het optreden of redelijkerwijs voorzienbaar zijn van een van de omstandigheden als bedoeld in het tweede lid.

 • 4.

  In geval van ontbinding van de overeenkomst heeft de opdrachtnemer geen recht op enige schadevergoeding.

 • 5.

  In geval van ontbinding heeft de opdrachtgever het recht om de reeds door de opdrachtnemer geleverde en door de opdrachtgever betaalde prestatie te blijven gebruiken.

 • 6.

  De opdrachtgever kan afgifte vorderen van hetgeen reeds op basis van de overeenkomst is ontwikkeld of gerealiseerd en van de gegevens die nodig zijn om een en ander te kunnen voltooien en gebruiken, tegen betaling van een corresponderend deel van de overeengekomen tegenprestatie.

 • 7.

  Partijen kunnen overeenkomen dat de opdrachtnemer de prestatie zodanig afrondt, dat deze voldoet aan hetgeen is overeengekomen dan wel dat deze door een ander kan worden voltooid.

 

Artikel 11 Prijzen en tarieven

 • 1.

  Prijzen en tarieven zijn vast voor de duur van de overeenkomst en in euro’s en omvatten alle belastingen, maar exclusief BTW en betreffen de overeengekomen prestatie, alsmede alle overige kosten, zoals die van training of inwerking van personeel, reis- en verblijf- en voorrijkosten, administratiekosten en de kosten van de verpakking.

 • 2.

  De in het eerste lid bedoelde prijzen gelden ook voor meer- en minderwerk als bedoeld in artikel 3.

 

Artikel 12 Betaling

 • 1.

  Elektronisch factureren – De opdrachtgever ontvangt bij voorkeur elektronische facturen. Deze Facturen moeten voldoen aan door de opdrachtgever te stellen aanvullende eisen voor elektronische verwerking.

 • 2.

  Tenzij factureringsmomenten zijn overeengekomen, zendt de opdrachtnemer niet eerder een factuur aan de opdrachtgever dan nadat de prestatie is verricht en geaccepteerd.

 • 3.

  In een factuur is in ieder geval opgenomen:

 • a.

  opgave van het aantal werkelijk en noodzakelijk bestede uren, alsmede de data waarop een en ander is verricht, of

 • b.

  een korte omschrijving van de verrichte prestatie.

 • 4.

  De opdrachtgever voldoet binnen dertig kalenderdagen na ontvangst en goedkeuring van de desbetreffende factuur de op grond van de overeenkomst verschuldigde bedragen, mits gefactureerd overeenkomstig de factureringsafspraken en na acceptatie van de prestatie en de bijbehorende documentatie.

 • 5.

  In geval van te late betaling is de opdrachtgever de wettelijke rente verschuldigd.

 • 6.

  In geval van vooruitbetaling door de opdrachtgever verstrekt de opdrachtnemer op eerste verzoek daartoe en voorafgaand aan de eerste vooruitbetaling, op zijn kosten voldoende zekerheid voor (terug)betaling, voor het geval de opdrachtnemer op enigerlei wijze tekort schiet in de nakoming van zijn verplichtingen waarop de vooruitbetaling ziet.

 • 7.

  De zekerheid wordt verstrekt door middel van een originele verklaring (bankgarantie “op afroep”) van een erkende kredietinstelling ter hoogte van het door de opdrachtgever vooruit te betalen of vooruitbetaalde bedrag, vermeerderd met eventuele rente en kosten, een en ander goed te keuren door de opdrachtgever.

 • 8.

  Indien is overeengekomen dat betaling volgens nacalculatie plaatsvindt, specificeert de opdrachtnemer de factuur zoals overeengekomen.

 • 9.

  Betaling door de opdrachtgever houdt op geen enkele wijze afstand van enig recht in.

 • 10.

  Het is de opdrachtnemer niet toegestaan zijn prestatie te verrekenen met een vordering op de opdrachtgever, uit welken hoofde dan ook verschuldigd.

 • 11.

  De opdrachtgever heeft het recht de voldoening van een factuur op te schorten in het geval van een dreigende vertraging als bedoeld in artikel 7, eerste lid, of een toerekenbare tekortkoming als bedoeld in artikel 8, eerste lid.

 • 12.

  De opdrachtgever kan de factuur door een door haar aan te wijzen accountant als bedoeld in artikel 393, eerste lid, van Boek 2 van het Burgerlijk Wetboek op inhoudelijke juistheid laten controleren. De opdrachtnemer verleent de betrokken accountant inzage in boeken en bescheiden en verstrekt hem alle gegevens en informatie die deze verlangt.

 • 13.

  De controle als bedoeld in het twaalfde lid, is vertrouwelijk en strekt zich niet verder uit dan voor het verifiëren van de facturen is vereist.

 • 14.

  De accountant brengt zijn rapportage zo spoedig mogelijk aan partijen uit.

 • 15.

  De kosten van het accountantsonderzoek als bedoeld in de vorige leden, komen voor rekening van de opdrachtgever, tenzij uit het onderzoek van de accountant blijkt dat de factuur niet juist dan wel onvolledig is, in welk geval bedoelde kosten voor rekening van de opdrachtnemer komen.

 

Artikel 13 Zaken van de opdrachtgever

 • 1.

  In het geval de opdrachtgever aan de opdrachtnemer zaken, zoals grondstoffen, hulpstoffen, gereedschappen, tekeningen, specificaties en software, ter beschikking heeft gesteld ten behoeve van de uitvoering van de overeenkomst, blijven deze zaken eigendom van de opdrachtgever. Aan de terbeschikkingstelling kunnen voorwaarden worden verbonden.

 • 2.

  De opdrachtnemer bewaart de ter beschikking gestelde zaken afgescheiden van soortgelijke zaken welke behoren aan hemzelf of aan derden.

 • 3.

  De opdrachtnemer zal de ter beschikking gestelde zaken merken als eigendom van de opdrachtgever.

 • 4.

  De opdrachtnemer retourneert al hetgeen hij in het kader van de uitvoering van de overeenkomst van de opdrachtgever onder zich heeft, binnen veertien dagen nadat de overeenkomst is uitgevoerd zonder kosten aan de opdrachtgever.

 • 5.

  Het is de opdrachtnemer niet toegestaan een kopie van de in het eerste lid bedoelde zaken te bewaren of te gebruiken, anders dan in het kader van zijn archiveringsverplichtingen.

 

Artikel 14 Overdracht van rechten en/of verplichtingen

 • 1.

  Het is partijen niet toegestaan hun rechten en verplichtingen op basis van de overeenkomst zonder voorafgaande schriftelijke instemming van de andere partij geheel of gedeeltelijk over te dragen aan een derde. Aan dit verbod komt goederenrechtelijke werking toe in de zin van artikel 3:83, tweede lid, van het Burgerlijk Wetboek. Artikel 4, vierde lid, is van overeenkomstige toepassing.

 • 2.

  Het eerste lid geldt niet ten aanzien van het vestigen van een pandrecht.

 

Artikel 15 Intellectuele en industriële eigendomsrechten

 • a.

  Alle intellectuele en industriële eigendomsrechten en databankrechten die zullen ontstaan of kunnen worden uitgeoefend ten aanzien van de resultaten van de overeenkomst berusten in beginsel te allen tijde bij de gemeente.

 • b.

  Dit uitgangspunt geldt niet:

 • inzake rechten op eventueel ten behoeve van de opdracht door de opdrachtnemer ontwikkelde software modellering en de daarvoor gebruikte softwareprogrammatuur;

 • op andere door de opdrachtnemer in het kader van de overeenkomst ontwikkelde kennis en knowhow die ten grondslag ligt aan het aan de provincie geleverde resultaat.“

 • 1.

  De opdrachtnemer draagt alle intellectuele en industriële rechten die mochten ontstaan ten aanzien van de prestatie – voor zover mogelijk – op het moment van het ontstaan daarvan bij voorbaat en om niet over aan de opdrachtgever, welke overdracht door de opdrachtgever reeds nu voor alsdan wordt aanvaard. Voor zover voor de overdracht van de genoemde rechten op enig moment een nadere akte zou zijn vereist, machtigt de opdrachtnemer de opdrachtgever reeds nu voor alsdan onherroepelijk om zodanige akte op te maken en mede namens de opdrachtnemer te ondertekenen, onverminderd de verplichting van de opdrachtnemer om op eerste verzoek van de opdrachtgever aan de overdracht van deze rechten medewerking te verlenen, zonder daarbij voorwaarden te kunnen stellen.

 • 2.

  De opdrachtnemer doet met de totstandkoming van de overeenkomst afstand jegens de opdrachtgever van alle eventueel aan hem, opdrachtnemer, toekomende zogenoemde persoonlijkheidsrechten, in de mate als de toepasselijke regelgeving zodanige afstand toelaat. De opdrachtnemer doet, hiertoe gevolmachtigd, ook namens het aan zijn zijde betrokken personeel, afstand jegens de opdrachtgever van alle eventueel aan deze personeelsleden toekomende persoonlijkheidsrechten, in de mate waarin de toepasselijke regelgeving zodanige afstand toelaat.

 • 3.

  De opdrachtnemer mag de resultaten van de overeenkomst waarop krachtens het eerste lid een eigendomsrecht ten behoeve van de opdrachtgeverrust enkel voor zichzelf of ten behoeve van derden gebruiken zolang de belangen van de gemeente hierdoor niet worden geschaad

 • 4.

  De opdrachtnemer verleent op eerste verzoek van de opdrachtgever medewerking aan het realiseren van een gebruiksrecht als bedoeld in het vierde lid ten aanzien van de in het eerste lid bedoelde, uitgezonderde rechten.

 • 5.

  De opdrachtgever geldt als ontwerper in de zin van artikel 6, tweede lid, van de Eenvormige Beneluxwet inzake tekeningen en modellen en heeft bij uitsluiting het recht om een eindproduct dat daarvoor in aanmerking komt te deponeren bij het in artikel 8 van die wet bedoelde bureau, al dan niet door tussenkomst van een nationale dienst.

 • 6.

  Indien een derde de opdrachtgever aansprakelijk stelt ter zake van (gestelde) inbreuk op intellectuele of industriële eigendomsrechten van die derde, vergelijkbare aanspraken met betrekking tot kennis, ongeoorloofde mededinging en dergelijke daaronder begrepen, waarvoor de opdrachtnemer aansprakelijk is op grond van het bepaalde in deze algemene voorwaarden, de overeenkomst en bijbehorende documenten, neemt de opdrachtnemer de behandeling van deze aanspraak op eerste verzoek van de opdrachtgever en voor eigen rekening en risico over. De opdrachtnemer verplicht zich tot het op zijn kosten treffen van alle maatregelen die kunnen bijdragen tot voorkoming van stagnatie en tot beperking van de te maken extra kosten en/of te lijden schade als gevolg van bedoelde inbreuken.

 • 7.

  Ten aanzien van de door het de opdrachtgever verstrekte tekeningen, modellen, specificaties, instructies, keuringsvoorschriften, ramingen, schema’s, ontwerpen en dergelijke behoudt het de opdrachtgever zich naast het eigendomsrecht ook het auteursrecht voor. Deze mogen zonder de uitdrukkelijke toestemming van het de opdrachtgever noch geheel noch gedeeltelijk worden gekopieerd en of aan derden worden getoond of ter hand gesteld of door de wederpartij worden gebruikt ter vervaardiging van goederen of uitvoering van leveringen waarop deze betrekking hebben.

 

Artikel 16 Boete

 • 1.

  Als de volledige diensten niet binnen de overeengekomen dan wel verlengde termijn zijn verricht op een wijze die aan de overeenkomst beantwoordt, is de Opdrachtnemer zonder nadere ingebrekestelling in verzuim.

 • 2.

  In dat geval is de Opdrachtnemer aan de opdrachtgever een onmiddellijk opeisbare boete verschuldigd.

 • a.

  Deze bedraagt 1 %, te vermeerderen met 0,1 % voor elke dag dat het verzuim voortduurt met een maximum van (in totaal) 10%;

 • b.

  de boete wordt berekend over het totale bedrag dat met de opdrachtverlening is gemoeid;

 • c.

  als de opdrachtverlening uit onderscheidenlijke diensten bestaat wordt in afwijking van het vorenstaande de boete niet berekend over de prijs van de diensten die tijdig zijn verricht;

 • d.

  van onderscheidenlijke diensten is slechts sprake als het al dan niet verricht zijn van een dienst niet van invloed is op een andere dienst die deel uitmaakt van dezelfde opdrachtverlening.

 • 3.

  Als nakoming anders dan door overmacht blijvend onmogelijk is geworden, is de boete onmiddellijk en in haar geheel verschuldigd.

 • 4.

  De boete komt de opdrachtgever toe onverminderd alle andere rechten of vorderingen.

 • 5.

  De boete mag door de opdrachtgever worden verrekend met de door de opdrachtgever verschuldigde betalingen, ongeacht of de vordering tot betaling daarvan op een derde is overgegaan of de oorsprong van de vordering.

 

Artikel 17 Duurzaam inkopen en milieugevaarlijke stoffen

 • 1.

  De opdrachtgever tolereert geen zaken als discriminatie, kinderarbeid en ontoereikende arbeidsomstandigheden binnen de bedrijfsvoering van de wederpartij, noch bij de leveranciers van de wederpartij. Op eerste verzoek van de opdrachtgever dient de wederpartij hiertoe een schriftelijke verklaring af te geven.

 • 2.

  De wederpartij dient voor het tot stand komen van de overeenkomst schriftelijk te melden of de aangeboden en te leveren zaken milieugevaarlijke stoffen bevatten die vrij kunnen komen tijdens het normale gebruik, alsook bij storingen, reparaties, onderhoud of calamiteiten, het verwijderen, opslaan, storten, verplaatsen, afvoeren, dan wel bij het vernietigen aan het einde van de levensduur van de desbetreffende zaken.

 • 3.

  Indien dit het geval is, dient de wederpartij bij de aflevering een duidelijke instructie te voegen met preventieve maatregelen, hoe het vrijkomen dient te worden voorkomen. Bovendien dient de wederpartij de maatregelen te vermelden die getroffen dienen te worden om de opdrachtgever, personeel en medewerkers van de opdrachtgever en derden in geval van vrijkomen tegen deze stoffen te beschermen.

 

Artikel 18 Afvalstoffen

In geval van onderhoud, reparaties of sloop door de wederpartij dienen afvalstoffen gescheiden te worden afgevoerd en aantoonbaar te worden gestort, opgeslagen of vernietigd met in acht name van de door de Europese en Nederlandse overheid gestelde wettelijke voorschriften.

 

Artikel 19 Toepasselijk recht en geschillen

 • 1.

  Op de overeenkomst en alle overeenkomsten die daaruit voortvloeien is uitsluitend Nederlands recht van toepassing.

 • 2.

  Partijen lossen waar mogelijk hun geschillen op door middel van goed overleg.

 • 3.

  Indien partijen niet tot een oplossing komen of in spoedeisende gevallen, zullen de geschillen worden voorgelegd aan de bevoegde rechter in het arrondissement van de vestigingsplaats van de opdrachtgever.

 • 4.

  De in het vorige lid genoemde rechter is bevoegd om kennis te nemen van geschillen met een buitenlandse contractpartij

Deel B / Leveringen

De bepalingen van deel B zijn van toepassing op leveringen, naast de bepalingen van deel A.

 

Artikel 20 Specifieke garanties voor leveringen

 • 1.

  Een geleverde zaak bezit tenminste de eigenschappen die zijn overeengekomen en welke de opdrachtgever op grond van de overeenkomst mag verwachten.

 • 2.

  Voor een geleverde zaak geldt een garantietermijn van 24 maanden, tenzij uit wet of jurisprudentie een langere termijn volgt dan wel de opdrachtnemer of de branche van de opdrachtnemer een langere termijn hanteert, in welk geval de langste termijn geldt.

 • 3.

  De opdrachtnemer herstelt voor eigen rekening alle fouten en gebreken die zich binnen de garantietermijn openbaren en die niet te wijten zijn aan normale slijtage of onoordeelkundig gebruik,

 • 4.

  De opdrachtnemer garandeert dat gedurende de gebruikelijke levensduur van de geleverde zaak nieuwe onderdelen voorhanden zijn om fouten en gebreken aan deze zaak te kunnen herstellen.

 

Artikel 21 Aflevering van een zaak

 • 1.

  Aflevering vindt plaats op de overeengekomen locatie en het overeengekomen tijdstip en geschiedt voor rekening en risico, waaronder transport en verzekeringen, van de opdrachtnemer.

 • 2.

  De opdrachtnemer overhandigt alle documenten die betrekking hebben op of verband houden met een te leveren zaak, zoals certificaten, paklijsten, gebruiksaanwijzingen (in Nederlandse taal gesteld), uiterlijk ten tijde van de aflevering aan de opdrachtgever of zendt deze, zo mogelijk, op voorhand aan de opdrachtgever.

 • 3.

  De opdrachtnemer voert alle gebruikte verpakkingsmaterialen voor zijn rekening en risico af en draagt zorg voor een milieuvriendelijke verwerking.

 

Artikel 22 Risico- en eigendomsovergang

De eigendom en het risico van een zaak gaat pas over op de opdrachtgever zodra de zaak is gemonteerd en/of geïnstalleerd, zich in de feitelijke macht van de opdrachtgever bevindt en na acceptatie van de levering.

 

Artikel 23 Toepasselijk recht

De toepasselijkheid van het Weens koopverdrag, en van eventuele andere, internationale regelingen inzake koop van roerende zaken, voor zover de werking hiervan door partijen kan worden uitgesloten, is uitgesloten.

 

Deel C / Diensten

De bepalingen van deel C zijn van toepassing op diensten, naast de bepalingen van deel A.

 

Artikel 24 Verplichtingen van de opdrachtnemer

 • 1.

  De opdrachtnemer verricht de dienst met de zorgvuldigheid, deskundigheid en professionaliteit die gebruikelijk is binnen de branche of beroepsgroep van de opdrachtnemer.

 • 2.

  De opdrachtnemer zet uitsluitend gekwalificeerde personen in voor het uitvoeren van de overeenkomst.

 • 3.

  Indien nodig, zorgt de opdrachtnemer voor adequate vervanging van de in het tweede lid bedoelde personen.

 • 4.

  De aan vervanging als bedoeld in het derde lid, verbonden meerkosten zijn voor rekening van de opdrachtnemer.

 • 5.

  De opdrachtnemer zet uitsluitend personen in die in Nederland arbeid mogen verrichten.