Gemeenteblad van Vlissingen

Datum publicatieOrganisatieJaargang en nummerRubriek
VlissingenGemeenteblad 2018, 97432Beschikkingen | afhandelingPlaatsen Scheldekraan Jan Weugkade

 

Burgemeester en wethouders van Vlissingen maken bekend dat zij in het kader van de Wet algemene bepalingen omgevingsrecht vergunning hebben verleend:

Voor het plaatsen van de Scheldekraan op de locatie Jan Weugkade (ter hoogte van de Machinefabriek) in Vlissingen (07-05-2018)

De beschikking is ten opzichte van de ontwerpbeschikking niet gewijzigd.

Inzage De beschikking en de bijbehorende stukken liggen met ingang van de tussen haakjes staande datum gedurende zes weken gedurende zes weken ter inzage in het stadhuis in Vlissingen. U kunt de stukken elke werkdag tijdens openingstijden inzien. Op afspraak kunnen de stukken ook op donderdagavond tussen 16.00 uur en 19.00 uur worden ingezien (Dhr. W. Huige, telefoon 0118-487339 of email whuige@vlissingen.nl).

Beroep en voorlopige voorziening Tijdens de periode van ter inzage legging kunnen belanghebbenden een gemotiveerd beroepschrift tegen het besluit indienen bij de Rechtbank Zeeland-West-Brabant, Team Bestuursrecht, Postbus 90006, 4800PA Breda. Beroep kan alleen worden ingesteld door degene die tijdig zienswijzen heeft ingebracht tegen het ontwerpbesluit. Op deze regel bestaan 2 uitzonderingen: a. Het beroep beperkt zich tot de eventuele wijzigingen in de beschikking die afwijken van het gepubliceerde ontwerp. b. Belanghebbende kan redelijkerwijs niet worden verweten geen zienswijze over de ontwerpbeschikking te hebben ingediend. Tegelijk met het beroep kunnen belanghebbenden een verzoek indienen tot het treffen van een voorlopige voorziening bij de Rechtbank Zeeland-West-Brabant, Team Bestuursrecht, Postbus 90006, 4800PA Breda. Onze beschikking wordt niet van kracht voordat op een dergelijk verzoek is beslist.

Voor het indienen van een beroepschrift of een verzoek om een voorlopige voorziening is griffierecht verschuldigd.