Aanwijzingsbsluit plaatsvervangend invorderingsambtenaar

 

Het college van burgemeester en wethouders van Winsum heeft op 4 april 2017 het Aanwijzingsbesluit plaatsvervangend invorderingsambtenaar vastgesteld. Dit aanwijzingsbesluit treedt op 4 april 2017 in werking.

 

Het college van burgemeester en wethouders van de gemeente Winsum;

 

gelet op artikel 231 van de Gemeentewet en op artikel 2.1 van de Collectieve arbeidsvoorwaardenregeling van de gemeente;

 

b e s l u i t :

 

met ingang van 4 april 2017 de aanwijzing als plaatsvervangendinvorderingsambtenaar bedoeld in artikel 231, tweede lid, onderdeel c van de Gemeentewet in te trekken van:

 

mevrouw Y. Visser, Team Financiën & Control;

 

met ingang van 4 april 2017 aan te wijzen als plaatsvervangend invorderingsambtenaar bedoeld in artikel 231, tweede lid, onderdeel c van de Gemeentewet:

 

mevrouw J.G. Huizenga, Team Financiën & Control.

Mevrouw J.G. Huizenga is op grond van artikel 255, juncto artikel 231, tweede lid, onderdeel c tevens aangewezen voor de verlening van kwijtschelding.

 

Het aanwijzingsbesluit invorderingsambtenaar van 5 oktober 2010 wordt gewijzigd voor wat betreft de intrekking aanwijzing en aanwijzing van de plaatsvervangend invorderingsambtenaar per 4 april 2017.

 

Winsum, 4 april 2017.

Burgemeester en wethouders voornoemd,

M.A.P. Michels, burgemeester

drs. R.J. Bolt, secretaris

Naar boven