Aanwijzingsbesluit heffinsambtenaar

Het college van burgemeester en wethouders van Winsum heeft op 10 april 2018 het Aanwijzingsbesluit heffingsambtenaar vastgesteld. Dit aanwijzingsbesluit treedt op 1 mei 2018 in werking.

 

 

Het college van burgemeester en wethouders van de gemeente Winsum;

 

gelet op artikel 231 van de Gemeentewet, alsmede artikel 1, tweede lid van de Wet WOZ en op artikel 2.1 van de Collectieve arbeidsvoorwaardenregeling van de gemeente;

 

b e s l u i t :

 

met ingang van 1 mei 2018 aan te wijzen als:

 

heffingsambtenaar bedoeld in artikel 231, tweede lid, onderdeel b van de Gemeentewet

 

en

 

WOZ-ambtenaar in de zin van artikel 1, tweede lid van de Wet WOZ, alsmede belast met de uitvoerende bevoegdheden in het kader van de Wet WOZ:

 

mevrouw C.F.M. Veltman, Team Financiën & Control;

en als diens plaatsvervanger:

mevrouw J.G. Huizenga; Team Financiën & Control.

 

Genoemde personen zijn op grond van artikel 231, tweede lid, onderdeel c, tevens aangewezen voor de verzending van aanslagbiljetten.

Het aanwijzingsbesluit heffingsambtenaar van 8 februari 2002 wordt ingetrokken per 1 mei 2018.

 

Winsum, 9 april 2018.

Burgemeester en wethouders voornoemd,

M.A.P. Michels, burgemeester

F.J.G. Wiertz, secretaris

Naar boven