Gemeenteblad van Lelystad

Datum publicatieOrganisatieJaargang en nummerRubriek
LelystadGemeenteblad 2018, 91495Overige besluiten van algemene strekkingCollegebesluit tot wijziging van de “Centrumregeling Sociaal Domein Flevoland”

Nummer: 170011768

Het college van burgemeester en wethouders van de gemeente Lelystad,

B E S L U I T:

 

Met verkregen toestemming van de gemeenteraad als bedoeld in artikel 1, lid 2 juncto lid 3 van de Wet gemeenschappelijke regelingen;

De “Centrumregeling Sociaal Domein Flevoland” als volgt te wijzigen (eerste wijziging):

Artikel I

1 Aan artikel 1, aanhef en onder c. wordt toegevoegd de zinsnede “of wel Veilig Thuis”.

2 Artikel 1, aanhef en onder d. wordt als volgt gewijzigd:

centrumgemeente: gemeente als bedoeld in artikel 8, vierde lid van de Wet gemeenschappelijke regelingen;

 

3 Het bepaalde onder j. van artikel 1 wordt geschrapt en onderdeel “k” wordt “j”.

 

Artikel II

Artikel 4, derde lid wordt als volgt gewijzigd:

 

De samenwerking zal zich in ieder geval richten op de inkoop of subsidiëring van jeugdhulp, indien dat voor een doeltreffende en doelmatige uitvoering van de Jeugdwet aangewezen is (conform artikel 2.8 van de Jeugdwet), jeugdbescherming en jeugdreclassering.

 

Voorts richt de samenwerking zich op het in stand houden van het AMHK en de coördinatie van de regionale crisisdiensten.

 

Artikel III

Van de toelichting onder 1.4.1 Artikel 1 – Begrippen wordt de navolgende passage geschrapt: Wat betreft de definitie van het uitvoeringsbudget , 1,5768% van het macrobudget Jeugdhulp, wordt voor nadere toelichting verwezen naar het Regionale Beleidsplan Jeugdhulp Flevoland 2014 – 2017, pag. 13 e.v. en bijlage 1: Beschikbaar budget Flevoland per gemeente.

 

Artikel IV

De wijziging van de Centrumregeling treedt in werking nadat al de colleges van burgemeester en wethouders van de gemeenten in Flevoland met toestemming van hun gemeenteraden overeenkomstig dit besluit hebben besloten en het college van burgemeester en wethouders van Almere al de getekende wijzigingsbesluiten heeft ontvangen maar niet eerder dan de dag na bekendmaking van de wijziging van de Centrumregeling in de Staatscourant. Het college van burgemeester en wethouders van Almere draagt zorg voor de bekendmaking.

 

Lelystad, 12 september 2017

Aldus besloten door het college voornoemd,

de secretaris, de burgemeester,