Gemeenteblad van Stichtse Vecht

Datum publicatieOrganisatieJaargang en nummerRubriek
Stichtse VechtGemeenteblad 2018, 91425Plannen | ruimtelijkBestuurlijke lus vastgesteld bestemmingsplan Landelijk Gebied West 1ste herziening, Stichtse Vecht

Burgemeester en wethouders van Stichtse Vecht maken bekend dat het vastgestelde bestemmingsplan Landelijk Gebied West 1ste herziening vanaf vrijdag 4 mei tot en met donderdag 14 juni 2018 ter inzage ligt.

Bestuurlijke lus

De gemeenteraad van Stichtse Vecht heeft het op 25 juni 2013 vastgestelde bestemmingsplan Landelijk Gebied West op 1 juni 2016 opnieuw vastgesteld naar aanleiding van een uitspraak van de Raad van State van 27 september 2017 (201606353/1/R2). Met deze uitspraak wordt de gemeenteraad in de gelegenheid gesteld gebruik te maken van de zogenoemde bestuurlijke lus: gebreken in een eerder vaststellingsbesluit, in dit geval dat van 1 juni 2016, kunnen worden hersteld zonder dat de gehele bestemmingsplanprocedure opnieuw moet worden doorlopen.

Wijzigingen

Op basis van de uitspraak zijn de volgende regels in het bestemmingsplan aangepast:

 • 1.

  Geregeld wordt dat kleinschalig kamperen in de periode van 1 november tot 15 maart niet is toegestaan, hiertoe worden de criteria van artikel 3.5.1 nader aangevuld;

 • 2.

  De ‘koppeling’ tussen artikel 3.5.1 en artikel 3.5.2 wordt gerealiseerd door de gebruikscriteria uit artikel 3.5.2 ook deels over te nemen in artikel 3.5.1;

 • 3.

  Artikel 3.5.2 dient te wordt veranderd in een regeling bij recht naar een afwijkingsbevoegdheid voor het college;

 • 4.

  Artikel 3.6.2 komt te vervallen.

  Op basis van een omissie in het bestemmingsplan zijn de volgende regels in het bestemmingsplan aangepast:

 • 1.

  Voor het perceel Oukoop 22, Nieuwer ter Aa wordt de functie horeca-3 toegevoegd. 

  Inzien

  U kunt het vastgestelde bestemmingsplan (NL.IMRO.1904.BPlgwest1hrzLGB-VG02) vanaf vrijdag 4 mei 2018 digitaal raadplegen op www.ruimtelijkeplannen.nl en vanaf dezelfde datum gedurende zes weken zonder afspraak inzien bij het Omgevingsloket van de gemeente Stichtse Vecht, Endelhovenlaan 1 in Maarssen.

   

  Beroep

  Belanghebbenden kunnen tegen de aangebrachte wijzigingen gedurende 6 weken, beginnend op de dag na die waarop het bestemmingsplan ter inzage is gelegd, een beroepschrift indienen bij de Afdeling bestuursrechtspraak van de Raad van State, Postbus 20019, 2500 EA Den Haag. Degenen die eerder beroep hebben ingesteld tegen het besluit van 1 juni 2016 tot vaststelling van het bestemmingsplan Landelijk Gebied West 1ste herziening, hoeven dat niet opnieuw te doen voor zover hun beroepsgronden betrekking hebben op de overige, ongewijzigd gebleven plandelen.

   

  In werking treden bestemmingsplan

  Het vaststellingsbesluit van het bestemmingsplan treedt in werking de dag na die waarop de beroepstermijn afloopt, tenzij voor deze datum, naast een beroepschrift, tevens een verzoek om een voorlopige voorziening is ingediend. In dat geval wordt de werking van het betreffende onderdeel van het besluit geschorst totdat op het verzoek is beslist. Een verzoek tot het treffen van een voorlopige voorziening richt u aan de Voorzitter van de Afdeling Bestuursrechtspraak van de Raad van State, Postbus 20019, 2500 EA Den Haag.