Gemeenteblad van Veere

Datum publicatieOrganisatieJaargang en nummerRubriek
VeereGemeenteblad 2018, 91034Overige overheidsinformatieUitnodiging en agenda commissie RO 14 mei 2018

 

 

 

Aan de leden van de raadscommissie Ruimtelijke Ontwikkeling

 

Dit is de uitnodiging voor de openbare vergadering van de commissie Ruimtelijke Ontwikkeling op maandag 14 mei 2018, om 19:30 in het gemeentehuis aan de Traverse 1 te Domburg. Het is de bedoeling de vergadering uiterlijk om 22.30 uur te sluiten. Mochten op dat tijdstip nog niet alle agendapunten zijn behandeld, dan zal ik de commissie het voorstel doen een andere dag opnieuw een vergadering te beleggen.

Als u technische en/of inhoudelijke (detail)vragen over één van deze onderwerpen heeft, dan raad ik u aan deze tijdig vóór de vergadering via de commissiegriffier te stellen.

Domburg, 26 april 2018.

De voorzitter,

Mw. M. Walraven-Janssen

 

De voorlopige agenda ziet er als volgt uit:

 

001 Opening

002 Vaststellen van de agenda

003 Spreekrecht voor de burgers

004 Besluitenlijst commissie RO april 2018

005 Vragen commissie aan het college

006 Informatie van het college aan de commissie

007 Actieve informatie vanuit de samenwerkingsverbanden

008 Raadsvoorstel herinrichting 't Groentje en Schuitvlotstraat in Domburg

009 Raadsvoorstel nieuw coördinatiebesluit project "optimaliseren windparken op en rondom de Oosterscheldekering"

010 Raadsvoorstel jaarstukken OLAZ

011 Raadsvoorstel ontwerpbegroting RUD 2019 en jaarstukken 2017

012 Ingekomen stukken - er zijn geen ingekomen stukken

013 Sluiting

 

* Degene die gebruik wil maken van het spreekrecht meldt dit voor de aanvang van de vergadering aan de commissiegriffier (Ron Waverijn), tel. 0118 555410; e-mail griffie@veere.nl. Het woord kan niet worden gevoerd over besluiten waartegen bezwaar of beroep op de rechter openstaat, benoemingen, keuzen, voordrachten of aanbevelingen van personen en klachten in de zin van de Awb. Elke spreker krijgt maximaal vijf minuten het woord.