Gemeente Baarn - Subsidieregeling Culturele Initiatieven

In deze subsidieregeling is te vinden aan welke voorwaarden culturele initiatieven moeten voldoen en hoe een initiatief wordt beoordeeld. Deze initiatieven dragen bij aan het culturele leven in Baarn. Het budget dat beschikbaar is maakt onderdeel uit van het totale cultuurbudget. Het instellen van een budget voor culturele initiatieven komt overeen met de beleidsnota Kunst en Cultuur 2017-2020.

Het college van de gemeente Baarn

gelet op artikel 4:23 lid 3 d van de Algemene wet bestuursrecht en de “Algemene subsidieverordening gemeente Baarn 2015”

stelt de volgende Subsidieregeling Culturele Initiatieven vast:

 

Artikel 1 Begripsomschrijvingen

 • a.

  College: college van burgemeester en wethouders van Baarn.

 • b.

  Aanvraag: verzoek om ondersteuning vanuit het stimuleringsbudget.

 • c.

  Cultureel initiatief: initiatief waarbij een of meerdere kunstdisciplines de kern van het initiatief vormen: beeldende kunst, dans, drama, literatuur, muziek, media en erfgoed.

 • d.

  Draagvlak: steun vanuit inwoners van Baarn voor de uitvoering van het initiatief.

 • e.

  Eigen inzet: eigen bijdrage van de aanvrager en/of de ondersteuners bij de uitvoering van het initiatief in geld, natura of tijdsinzet.

 • f.

  Subsidieverordening: Algemene Subsidieverordening gemeente Baarn 2015.

 • g.

  Awb: Algemene wet bestuursrecht.

 

Artikel 2 Beleidsdoelstelling

De subsidieregeling culturele initiatieven is bedoeld voor waardevolle culturele initiatieven die bijdragen aan het culturele leven in Baarn. De initiatieven bevorderen samenwerking en verbinding en zijn gericht op de thema’s educatie, publieksbereik, innovatie en economie.  

 

Artikel 3 Voorwaarden voor het indienen van een subsidieaanvraag

 • 1.

  De aanvraag omvat een beschrijving van het plan waarin in elk geval staat aangegeven:

 • -

  naam, adres, email, telefoonnummer, IBAN van de aanvrager

 • -

  de voorgenomen activiteiten

 • -

  de doelstelling van de activiteiten

 • -

  de doelgroep waar de activiteiten zich op richten

 • -

  de beoogde resultaten

 • -

  de planning met data van start en afronding

 • -

  de manier waarop aandacht wordt besteed aan bereik van en waardering door de beoogde doelgroep;

 • -

  de begroting met uitgaven en inkomsten

 • -

  de eigen omzet

 • -

  de aantoonbare verbondenheid met en/of draagvlak in de gemeente de eventuele samenwerkingspartners

 • -

  - Aanvragen voor culturele initiatieven kunnen het hele jaar digitaal worden ingediend via www.baarn.nl

 • -

  Een aanvraag voor een incidentele subsidie wordt gedaan minimaal 13 weken voorafgaand aan het project waarop de subsidieaanvraag betrekking heeft (Artikel 3.1 lid 1 Subsidieverordening ).

   

Artikel 4 Toetsingscriteria

 • 1.

  Het initiatief is gericht op inwoners van Baarn.

 • 2.

  Het initiatief is uitvoerbaar en realistisch.

 • 3.

  Het initiatief past in één of meerdere door de gemeente benoemde thema’s zoals opgenomen in de nota Kunst en Cultuur te weten educatie, publieksbereik, innovatie, economie. Hiermee dragen de initiatieven bij aan één of meerdere maatschappelijke effecten:

  • a.

   Initiatieven dragen bij aan de ontwikkeling van de culturele bagage van alle Baarnse kinderen

  • b.

   Initiatieven dragen bij aan de participatie van en verbinding tussen verschillende groepen (kwetsbare) inwoners en jeugd;

  • c.

   Initiatieven dragen bij aan een levendig centrum en/of versterken de aantrekkingskracht voor toeristen, bezoekers, bedrijven en inwoners.

 • 4.

  Het initiatief is (financieel) laagdrempelig toegankelijk, en sluit geen deelnemers uit;

 • 5.

  Er wordt vanuit het initiatief samenwerking gezocht met andere culturele en/ of maatschappelijke organisaties of ondernemers en er is een breed draagvlak in de Baarnse samenleving;

 • 6.

  Het initiatief is onderscheidend ten opzichte van wat er al is;

 • 7.

  Er wordt indien van toepassing rekening gehouden met benodigde vergunningen en wet- en regelgeving;

 • 8.

  Het doel van het initiatief is niet daarmee winst te maken.

 • 9.

  Voor hetzelfde initiatief kan maximaal drie keer subsidie worden aangevraagd;

 • 10.

  De gemeentelijke subsidie bedraagt maximaal 75% van de subsidiabele kosten in de totale begroting en maximaal € 5.000,-.

   

Artikel 5 Beoordeling

 • 1.

  Er geldt een door burgemeester en wethouders vastgesteld subsidieplafond. Het beschikbare budget wordt door de raad vastgesteld in de begroting.

 • 2.

  De aanvragen worden op volgorde van ontvangst beoordeeld. Komen er tegelijkertijd meer aanvragen binnen dan er budget beschikbaar is, worden openstaande aanvragen beoordeeld op:

 • a.

  de mate waarin het initiatief bijdraagt aan het realiseren van bovengenoemde thema’s

 • b.

  de omvang van het draagvlak en samenwerking tussen organisaties

 • c.

  de omvang van de eigen inzet en de inzet van vrijwilligers

 • d.

  de mate waarin het initiatief inspeelt op ecologische duurzaamheid

   

Artikel 6 Besluitvorming

 • 1.

  Het college beslist binnen acht weken na ontvangst van de aanvraag, gerekend vanaf het moment dat de aanvraag compleet is.

 • 2.

  Het college kan voorwaarden verbinden aan het besluit om een initiatief te ondersteunen.

 

Artikel 7 Citeertitel en Inwerkingtreding

 • 1.

  Deze subsidieregeling wordt aangehaald als ‘Subsidieregeling Culturele Initiatieven’

 • 2.

  Deze subsidieregeling treedt in werking op de dag na bekendmaking.

 

Vastgesteld in de vergadering van het college van Baarn van 6 maart 2018.

burgemeester en wethouders van Baarn,

 

secretaris burgemeester

  

Naar boven