Start van deze pagina
Skip navigatie, ga direct naar de Inhoud

Overheid.nl - de wegwijzer naar informatie en diensten van alle overheden.

De wegwijzer naar informatie en diensten van alle overheden

Tekstgrootte
+


Jaargang 2018
Nr. 8967

Gepubliceerd op 15 januari 2018 09:00
Toon volledige inhoudsopgave

Gerelateerde informatie


Geconsolideerde regelgeving

Mandaat- en machtigingsbesluit participatiebedrijf gemeente Beemster 

Het college van burgemeester en wethouders en de burgemeester van de gemeente Beemster;

 

Gelet op afdeling 10.1.1 van de Algemene wet bestuursrecht,

 

Overwegende

 

 • -

  dat gemeente Purmerend op grond van de samenwerkingsovereenkomst Ambtelijke samenwerking Beemster - Purmerend voor gemeente Beemster de Participatiewet uitvoert;

 • -

  dat de Gemeenschappelijke regeling werkvoorzieningsschap Zaanstreek - Waterland (BaanStede) voor de deelnemers, waaronder gemeente Purmerend en Beemster, de Wsw uitvoert;

 • -

  dat BaanStede op 1 januari 2018 ophoudt te bestaan;

 • -

  dat de colleges van de gemeenten Zaanstad en Purmerend de Gemeenschappelijke regeling participatiebedrijf Zaanstad Purmerend (het participatiebedrijf) hebben getroffen voor het doeltreffend en doelmatig uitvoeren of doen uitvoeren van de taken van de colleges voortkomend uit of samenhangend met de Participatiewet en de Wet sociale werkvoorziening (Wsw) en deze regeling op 1 januari 2018 in werking treedt;

 • -

  dat gemeente Purmerend de re-integratietaken voorkomend uit of samenhangend met de Participatiewet en de taken uit de Wsw door het participatiebedrijf laat uitvoeren;

 • -

  dat gemeente Purmerend bij het uitvoeren van de re-integratietaken uit de Participatiewet voor Beemster ook gebruik maakt van het participatiebedrijf;

 • -

  dat het college van gemeente Beemster een alleenrecht heeft verleend aan het participatiebedrijf voor de uitvoering van de Wsw en gemeente Beemster een dienstverleningsovereenkomst terzake met het participatiebedrijf heeft gesloten;

 • -

  dat voor het kunnen uitvoeren van de taken door het participatiebedrijf van bovengenoemde taken vereist is dat het college en de burgemeester van gemeente Beemster mandaat respectievelijk volmacht verlenen aan de directeur van het participatiebedrijf;

 • -

  dat het Mandaat- en machtigingsbesluit samenwerking Beemster - Purmerend niet voorziet in mandaat en volmacht aan anderen dan de gemeentesecretaris en, via ondermandaat, medewerkers van gemeente Purmerend en evenmin ziet op uitvoering van de Wsw;

 • -

  dat er daarom aanleiding is een nieuw mandaat- en machtigingsbesluit vast te stellen;

 • -

  dat de instemming van de directeur met het verleende mandaat vereist is;

 

Besluiten:

 

vast te stellen het Mandaat- en machtigingsbesluit participatiebedrijf gemeente Beemster

 

Artikel 1. Begripsbepalingen

In dit besluit en daarop berustende bepalingen wordt verstaan dan wel mede verstaan onder:

 • a.

  Directeur: de directeur van het participatiebedrijf;

 • b.

  College: het college van gemeente Beemster;

 • c.

  Mandaat: de bevoegdheid om in naam van het college van burgemeester en wethouders besluiten te nemen;

 • d.

  Machtiging: de bevoegdheid om handelingen te verrichten die noch een besluit noch een privaatrechtelijke rechtshandeling zijn;

 • e.

  Volmacht: de bevoegdheid om privaatrechtelijke rechtshandelingen te verrichten;

 • f.

  Portefeuillehouder: de wethouder die binnen het college vakinhoudelijk verantwoordelijk is voor de uitvoering van de Participatiewet en de Wet sociale werkvoorziening.

 

Artikel 2. Reikwijdte mandaat

 • 1.

  Aan de directeur wordt mandaat verleend om binnen de beleidskaders van gemeente Beemster, ter uitvoering van de taken van het college gericht op re-integratie uit of samenhangend met de Participatiewet en de Wsw zoals omschreven in de basis dienstverleningsovereenkomst en nadere dienstverleningsovereenkomst(en), besluiten te nemen namens het college, tenzij een wettelijk voorschrift of de aard van de bevoegdheid zich hiertegen verzet.

 • 2.

  De bevoegdheid een besluit te nemen houdt tevens in de bevoegdheid tot het wijzigen, beëindigen of intrekken van dat besluit.

 • 3.

  In afwijking van het eerste lid wordt van mandaat uitgesloten:

  • a.

   de bevoegdheid te beslissen op bezwaarschriften tegen besluiten bedoeld in het eerste lid, alsmede tegen een beslissing als bedoeld in artikel 6:3 van de Algemene wet bestuursrecht;

  • b.

   de beslissing om bezwaar in te dienen, beroep en/of hoger beroep in te stellen;

  • c.

   de bevoegdheid besluiten te nemen die eerst aan de raad van gemeente Beemster worden voorgelegd;

 

Artikel 3. Reikwijdte volmacht en machtiging uitvoering

 • 1.

  Aan de directeur wordt door

  • a.

   de burgemeester volmacht verleend tot het verrichten van privaatrechtelijke rechtshandelingen;

  • b.

   het college machtiging verleend tot het verrichten van feitelijke taken;

    

   om uitvoering van de in artikel 2 bedoelde taken mogelijk te maken.

 • 2.

  De bevoegdheid een handeling te verrichten houdt tevens in de bevoegdheid tot het wijzigen, opzeggen of anderszins beëindigen van die handeling.

 • 3.

  Van machtiging wordt uitgesloten het voeren van verweer bij de rechter.

 

Artikel 4. Ondermandaat,ondermachtiging en ondervolmacht

 • 1.

  De directeur kan de bevoegdheden, bedoeld in artikel 2 en 3, in ondermandaat, ondermachtiging en ondervolmacht opdragen aan medewerkers van het participatiebedrijf.

 • 2.

  Op ondermandaat, ondermachtiging en ondervolmacht zijn de bepalingen van dit besluit van overeenkomstige toepassing.

 • 3.

  Het verlenen van ondermandaat, ondermachtiging en ondervolmacht geschiedt schriftelijk en wordt als bijlage bij dit besluit gevoegd. 

 

Artikel 5. Plaatsvervanger

 • 1.

  Bij afwezigheid van de directeur worden zijn of haar bevoegdheden uitgeoefend door diens plaatsvervanger.

 • 2.

  De plaatsvervanger oefent dezelfde bevoegdheid uit als de directeur.

 

Artikel 6. Instructies

 • 1.

  De directeur maakt van zijn bevoegdheden geen gebruik indien het college een bepaald stuk zelf wil afdoen en/of tekenen.

 • 2.

  De directeur maakt in de volgende situaties van zijn bevoegdheden slechts gebruik na overleg met de directeur van het Maatschappelijk Domein van de gemeente Purmerend:

  • a.

   te verwachten valt dat het college de portefeuillehouder op zijn verantwoordelijkheid voor het te nemen besluit zal worden aangesproken;

  • b.

   over het voorgenomen besluit is intern en/of extern advies gevraagd en de ingewonnen adviezen zijn tegenstrijdig;

  • c.

   het voorgenomen besluit heeft, naar redelijkerwijs mag worden aangenomen, belangrijke financiële, politieke, publicitaire en/of beleidsmatige consequenties dan wel zal precedentwerking hebben;

  • d.

   het voorgenomen besluit zou leiden tot strijdigheid met bestaand beleid van de gemeente Beemster;

  • e.

   alvorens een hardheidsclausule toe te passen.

 • 3.

  De directeur verstrekt desgevraagd alle inlichtingen die betrekking hebben op de uitoefening van het bij dit mandaatsbesluit verleende mandaat, volmacht en machtiging.

 • 4.

  De in het eerste en tweede lid genoemde instructies hebben uitsluitend interne werking. Als de directeur de instructies niet in acht neemt, blijven de rechtsgevolgen van het door de directeur genomen besluit of de andere handeling dan ook geheel in stand.

 

Artikel 7. Beleidsregels

 • 1.

  Indien gemeente Beemster een voor een besluit relevante beleidsregel heeft vastgesteld, verwijst de directeur ter motivering van een besluit naar die regel.

 • 2.

  Het college zorgt ervoor dat de directeur over alle benodigde informatie noodzakelijk voor de uitvoering van het in het eerste lid bepaalde kan beschikken. Het college treedt bij voorgenomen nieuw beleid of beleidswijzigingen in overleg met de directeur over uitvoeringsaspecten, indien dat beleid raakt aan de taken en bevoegdheden die namens het college worden uitgevoerd.

 

Artikel 8. Ondertekening

 • 1.

  Indien een besluit in (onder)mandaat wordt genomen als bedoeld in artikel 2, luidt de ondertekening:

 

Het college van burgemeester en wethouders van de gemeente Beemster,

namens deze,

gevolgd door:

- de functieaanduiding

- de handtekening

- de naam van de (onder)gemandateerde

 

 • 2.

  Indien gebruik wordt gemaakt van (onder)volmacht overeenkomstig artikel 3, luidt de ondertekening:

   

De gemeente Beemster,

gevolgd door:

- de functieaanduiding

- de handtekening

- de naam van de (onder)gemachtigde/(onder)gevolmachtigde.

 

 • 3.

  Het in een document vastleggen van een besluit of handeling, genomen respectievelijk verricht op grond van dit mandaatbesluit geschiedt op briefpapier van het participatiebedrijf.

 

Artikel 9. Slotbepalingen

 • 1.

  Dit besluit treedt in werking op 1 januari 2018.

 • 2.

  Dit besluit wordt aangehaald als: Mandaat- en machtigingsbesluit participatiebedrijf gemeente Beemster.

 

 

Aldus besloten door de burgemeester en het college van burgemeester en wethouders van Beemster op 19 december 2107

 

De burgemeester,

A.J.M. van Beek

 

de gemeentesecretaris,

H.C.P. van Duivenvoorde

 

De burgemeester

A.J.M. van Beek


SnelzoekenInfo

Snelzoeken
U kunt dit veld gebruiken om te zoeken op
–een vrije zoekterm voor het zoeken op tekst (bijvoorbeeld "milieu")
–een betekenisvolle zoekterm voor het zoeken naar specifieke publicaties (bijvoorbeeld dossiernummer '32123' of 'trb 2009 16').
U kunt termen combineren door EN te zetten tussen de termen (blg 32123 EN milieu).
U kunt zoeken op letterlijke tekst door '' om de term te zetten. ('appellabele toezeggingen').

Voor meer mogelijkheden en uitleg verwijzen wij u naar de help-pagina's van Officiële bekendmakingen op overheid.nl