Gemeenteblad van Lopik

Datum publicatieOrganisatieJaargang en nummerRubriek
LopikGemeenteblad 2018, 87823VerordeningenAanpassing Algemene Plaatselijke Verordening (toevoeging art. 2:79), gemeente Lopik

De raad van de gemeente Lopik;

 

gelezen het voorstel van burgemeester en wethouders d.d. 12 december 2017;

 

overwegende, dat het wenselijk is de Algemene Plaatselijke Verordening voor de gemeente Lopik aan te passen als gevolg van de Wet aanpak woonoverlast;

 

gelet op artikel 147 en artikel 151d van de Gemeentewet;

 

 

besluit unaniem:

- - - - - - - - - - - -

 

 

de Algemene Plaatselijke Verordening van de gemeente Lopik aan te passen door toevoeging van artikel 2:79, luidende als volgt:

"Artikel 2:79 Woonoverlast als bedoeld in artikel 151d Gemeentewet

 • 1.

  Degene die een woning of een bij die woning behorend erf gebruikt, of tegen betaling in gebruik geeft aan een persoon die niet als ingezetene met een adres in de gemeente in de basisregistratie personen is ingeschreven, draagt er zorg voor dat door gedragingen in of vanuit die woning of dat erf of in de onmiddellijke nabijheid van die woning of dat erf geen ernstige en herhaaldelijke hinder voor omwonenden wordt veroorzaakt.

 • 2.

  Onder ernstige en herhaaldelijke hinder zoals bedoeld in het eerste lid wordt in ieder geval verstaan het herhaaldelijk vertonen of veroorzaken van ernstige vormen van:

  • intimiderend gedrag vanuit de woning of vanaf het erf;

  • verbaal geweld, intimidatie of bedreiging en stelselmatig treiteren;

  • vernielingen;

  • vuilnisoverlast of verwaarlozing van de woning of het erf;

  • overlast door dieren;

  • burenruzie;

  • geluids- of geur overlast (door volwassenen, kinderen, dieren, muziek, motoren);

  • drugsoverlast;

  • vervuiling;

  • overlast door bezoekers of personen die tijdelijk in de woning of op het erf aanwezig zijn.

 • 3.

  Bij overtreding van het bepaalde in het eerste lid kan de burgemeester de gebruiker van de woning of het gebouw een last onder bestuursdwang als bedoeld in artikel 151d tweede lid en derde lid Gemeentewet opleggen. De last bestaat uit het opleggen van aanwijzingen aan de overtreder ten behoeve van het voorkomen van verdere ernstige hinder.

 • 4.

  De burgemeester stelt beleidsregels op ten behoeve van de uitvoering van het derde lid.”

   

Aldus besloten in de openbare vergadering van de raad van de gemeente Lopik, gehouden op 6 februari 2018.

de griffier,

MW. MR. G.M.G. DOLDERS

de voorzitter,

DR. L.J. DE GRAAF