Rectificatie: Verordening tot wijziging van de Algemene plaatselijke verordening (14e wijziging)

 

Betreft een rectificatie van Gemeenteblad 2018, nr. 2018-537.

DE RAAD VAN DE GEMEENTE VOORST;

gelezen het voorstel van het college van burgemeester en wethouders van 7 november 2017, nummer 2017-54929;

B E S L U IT:

vast te stellen de: verordening tot wijziging van de Algemene plaatselijke verordening (14e wijziging).

 

Artikel I  

Artikel 1.3 (Indiening aanvraag) komt te vervallen.

 

Artikel II  

Artikel 1.6 sub d wordt gewijzigd en komt als volgt te luiden:

d. indien van de vergunning of ontheffing geen gebruik wordt gemaakt binnen of gedurende een daarin gestelde termijn dan wel, bij het ontbreken van een gestelde termijn, binnen een redelijke termijn; of

 

Artikel III  

Artikel 1.7 wordt gewijzigd en komt als volgt te luiden:

Artikel 1.7 Termijnen

 • 1.

  De vergunning of ontheffing geldt voor onbepaalde tijd, tenzij bij de vergunning of ontheffing anders is bepaald of de aard van de vergunning of ontheffing zich daartegen verzet.

 • 2.

  De aard van de vergunning of ontheffing verzet zich in ieder geval tegen gelding voor onbepaalde tijd indien het aantal vergunningen of ontheffingen is beperkt en het aantal mogelijke aanvragers het aantal beschikbare vergunningen of ontheffingen overtreft.

 

Artikel IV  

Artikel 1.8 komt te luiden:

Artikel 1.8 Weigeringsgronden

1. Een vergunning of ontheffing kan in ieder geval worden geweigerd in het belang van:

a. de openbare orde;

b. de openbare veiligheid;

c. de volksgezondheid;

d. de bescherming van het milieu.

Een vergunning of ontheffing kan ook worden geweigerd als de aanvraag daarvoor minder dan drie weken voor de beoogde datum van de beoogde activiteit is ingediend en daardoor een behoorlijke behandeling van de aanvraag niet mogelijk is.

 • 3.

  Een vergunning voor een evenement als bedoeld in artikel 2.2.2, eerste lid kan worden geweigerd als de aanvraag daarvoor minder dan 8 weken voor de beoogde datum is ingediend en daardoor een behoorlijke behandeling van de aanvraag niet mogelijk is. Onverminderd de eerste volzin kan een vergunning voor een evenement als bedoeld in artikel 2.2.2, eerste lid worden geweigerd als de aanvraag daarvoor minder dan 13 weken voor de beoogde datum is ingediend en daardoor een behoorlijke behandeling van de aanvraag niet mogelijk is, indien het een evenement betreft met een aantal te verwachten bezoekers van meer dan 1.500.

 

Artikel V  

Artikel 2.3.2.4 (Verschaffing gegevens nachtregister) wordt gewijzigd en komt als volgt te luiden:

Artikel 2.3.2.4 Verschaffing gegevens nachtregister

Degene die in een inrichting nachtverblijf houdt of de kampeerder is verplicht de exploitant of feitelijk leidinggevende van die inrichting volledig en naar waarheid naam, woonplaats, dag van aankomst en de dag van vertrek te verstrekken.

 

Artikel VI  

In het tweede lid van artikel 2.4.2 (plakken en kladden) wordt het woord "krijt" geschrapt.

 

Artikel VII  

Aan artikel 2.4.18 wordt een vijfde lid toegevoegd, dat als volgt luidt:

 • 5.

  Onverminderd het bepaalde in het eerste en derde lid, is een ieder die zich met een hond op een openbare plaats bevindt, verplicht een zakje of een ander doeltreffend hulpmiddel ter onmiddellijke verwijdering van hondenuitwerpselen bij zich te hebben.

 

Artikel VIII

Artikel 2.10.1 komt te luiden:

Artikel 2.10.1 Cameratoezicht op openbare plaatsen

 • 1.

  De burgemeester is bevoegd overeenkomstig artikel 151c van de Gemeentewet te besluiten tot plaatsing van camera’s voor een bepaalde duur ten behoeve van het toezicht op een openbare plaats.

 • 2.

  De burgemeester heeft de bevoegdheid als bedoeld in het eerste lid eveneens ten aanzien van andere voor een ieder toegankelijke plaatsen voor zover het openbare plantsoenen, stations terreinen, speelplekken, parkeerplaatsen en parkeerterreinen betreft.

 

Artikel IX

In het zevende lid van artikel 4.1.3 (Kennisgeving incidentele festiviteiten), wordt het woord "extra" voor "muziek" geschrapt.

 

Artikel X

In het achtste lid van artikel 4.1.3, wordt voor de woorden "zevende lid", "zesde en" ingevoegd.

 

Artikel XI  

In het vierde lid van artikel 5.1.5 (Kampeermiddelen en andere) wordt voor "van toepassing" het woord "niet" ingevoegd. Het vierde lid komt dan als volgt te luiden:

 • 4.

  Op de ontheffing is paragraaf 4.1.3.3 van de Algemene wet bestuursrecht (positieve fictieve beschikking bij niet tijdig beslissen) niet van toepassing.

 

Artikel XII  

Het vierde lid van artikel 5.1.7 (Parkeren van grote voertuigen) wordt gewijzigd en komt als volgt te luiden:

 • 4.

  De verboden in het eerste en tweede lid zijn voorts niet van toepassing op campers, kampeerauto's, caravans en kampeerwagens, voor zover deze voertuigen niet langer dan drie achtereenvolgende dagen op de weg worden geplaatst of gehouden.

 

Artikel XIII  

In het vierde lid van artikel 5.1.10 wordt voor "van toepassing" het woord "niet" ingevoegd. Het vierde lid komt dan als volgt te luiden:

 • 4.

  Op de ontheffing is paragraaf 4.1.3.3 van de Algemene wet bestuursrecht (positieve fictieve beschikking bij niet tijdig beslissen) niet van toepassing.

 

Artikel XIV  

De leden 1 en 3 van artikel 5.2.1 (Inzameling van geld of goederen) worden gewijzigd en komen als volgt te luiden:

 

 • 1.

  Het is verboden zonder vergunning van het college een openbare inzameling van geld of goederen te houden of daarvoor een intekenlijst aan te bieden.

  • 3.

   Het verbod geldt niet voor een inzameling die wordt gehouden:

   • a.

    in besloten kring; of

   • b.

    door een instelling met een CBF keurmerk; of

   • c.

    door een andere, door het college aangewezen instelling.

 

Artikel XV  

In artikel 6.6 wordt na "16 december 2013", het woordje "en" vervangen door een komma en wordt na "16 december 2014" toegevoegd "en 1 februari 2016."

 

Artikel XVI  

Dit besluit treedt in werking op de eerste dag na de datum van uitgifte van het Gemeenteblad waarin zij is geplaatst.

 

Aldus vastgesteld in de openbare vergadering van de gemeenteraad.

 

Twello, 18 december 2017

de raad

drs. B.J.M. Jansen, griffier

drs. J.T.H.M. Penninx, burgemeester

Naar boven