Gemeenteblad van Hilversum

Datum publicatieOrganisatieJaargang en nummerRubriek
HilversumGemeenteblad 2018, 85819Overige besluiten van algemene strekkingMandatering en machtiging Sociale Recherche Gooi – en Vechtstreek 2018.

 

Het college van burgemeester en wethouders van Hilversum, hierna te noemen het college,

 

Gelet op de afdeling 10.1.1 Algemene wet bestuursrecht

 

besluit vast te stellen:

Mandatering en machtiging Sociale Recherche Gooi – en Vechtstreek 2018.

Omvang mandaat/machtiging

1. Het college mandateert bevoegdheden en verleent machtiging tot het verrichten van feitelijke handelingen aan onderstaande medewerkers:

a. Het afdelingshoofd Uitvoeringsdienst van de Uitvoeringsdienst Sociaal Domein, gemeente Gooise Meren.

b. De sociaal rechercheurs Sociale Recherche Gooi- en Vechtstreek van de Uitvoeringsdienst Sociaal Domein, gemeente Gooise Meren.

c. De administratief medewerker Sociale Recherche Gooi- en Vechtstreek van de Uitvoeringsdienst Sociaal Domein, gemeente Gooise Meren, ter uitvoering van opgedragen informatief onderzoek

d. De door een gemeente ter beschikking gestelde medewerker die een controlerende functie uit oefent binnen de regionale handhavingsprojecten van de Sociale Recherche Gooi – en Vechtstreek zoals die zijn vastgesteld door de begeleidingscommissie Sociale Recherche Gooi – en Vechtstreek.

 

2. De onder punt 1 genoemde bevoegdheden en feitelijke handelingen hebben hun juridische grondslag in de onderstaande artikelen:

a. artikel 17, 53 a lid 1, lid 2 en lid 6 eerste zin, 63, 64, 66 en 67 Participatiewet (PW);

b. artikel 13, 14 lid 1 en 2, 44, 45, 47 en 48 Wet inkomensvoorziening oudere en gedeeltelijk arbeidsongeschikte werkloze werknemers (IOAW) en Wet inkomensvoorziening oudere en gedeeltelijke arbeidsongeschikte gewezen zelfstandigen (IOAZ);

c. artikel 2.3.8, 2.3.9 en 6.1 Wet Maatschappelijke Ondersteuning 2015 en artikel 18 Verordening maatschappelijke ondersteuning Hilversum 2018.

 

3. Het college mandateert bevoegdheden en verleent machtiging tot het instellen van een onderzoek met betrekking tot de inlichtingenverplichting, bedoeld in artikel 17 lid 1 Participatiewet (PW), artikel 13 lid 1 IOAW, artikel 13 lid 1 IOAZ, de verplichtingen, bedoeld in artikel 30c, tweede en derde lid, van de Wet SUWI en het opleggen van boete in het kader van de Wet aanscherping handhaving en sanctiebeleid SZW-wetgeving, als bedoeld in artikel 18a, bestuurlijke boete, van de Participatiewet en artikel 20 a van de IOAW en IOAZ, aan onderstaande medewerkers:

a. Het afdelingshoofd Uitvoeringsdienst van de Uitvoeringsdienst Sociaal Domein, gemeente Gooise Meren.

b. De regionale boete ambtenaar van de Sociale Recherche Gooi & Vechtstreek van de Uitvoeringsdienst Sociaal Domein, gemeente Gooise Meren.

 

4. De onder punt 3 genoemde bevoegdheden en feitelijke handelingen hebben hun juridische grondslag in de onderstaande artikelen:

a. artikel 18a Participatiewet

b. artikel 20a Wet inkomensvoorziening oudere en gedeeltelijk arbeidsongeschikte werkloze werknemers (IOAW) en Wet inkomensvoorziening oudere en gedeeltelijke arbeidsongeschikte gewezen zelfstandigen (IOAZ);

c. De Beleidsregels Boete bij schending inlichtingenplicht Hilversum 2016

 

 

5. Het college mandateert de bevoegdheid als bedoeld in artikel 43 Wet bescherming persoonsgegevens j° de artikelen 53a. lid 1, 2 en 6 eerste zin PW, 126G en 142 Wetboek van Strafvordering aan het afdelingshoofd Uitvoeringsdienst van de Uitvoeringsdienst Sociaal Domein, gemeente Gooise Meren.

 

6. De gemandateerde bevoegdheden en feitelijke handelingen worden uitsluitend toegepast binnen of naar aanleiding van op verzoek van de gemeente ingestelde onderzoeken, controles en projecten.

 

7. Ondermandaat is niet toegestaan.

 

Slotbepalingen

Inwerkingtreding en intrekken mandatering

8 Dit mandaat / machtigingsbesluit treedt in werking op de dag na bekendmaking en werkt terug tot 1 januari 2018

 

9 Het besluit Mandatering en machtiging Sociale recherche Gooi – en Vechtstreek 2017 d.d. 30 mei 2017 wordt ingetrokken met ingang van 1 januari 2018.

 

Citeertitel

10. Het besluit kan worden aangehaald als: Mandatering en machtiging Sociale Recherche Gooi- en Vechtstreek 2018.